Pokladnica viery - - Strana 2

Pokladnica viery

Sväté premenenie – vrchol svätej omše

Sväté premenenie je vrcholom svätej omše a jedným z najsvätejších okamžikov pri svätej omši je ten, keď kňaz pozdvihuje svätú Hostiu a kalich s predrahou Krvou Ježiša Krista. Tento...

Svätá omša prevyšuje všetky modlitby

Keby sa niekto nábožne pomodlil mnoho ružencov a obetoval ich Kristu Pánu a jeho blahoslavenej matke a keby sa niekto iný na jedinej svätej omši zúčastnil a Bohu všemohúcemu...

Nábožnosť nie je o citoch, ale o vôli

Pravá nábožnosť nepozostáva, ako sa niektorí nemúdro nazdávajú, v sladkých citoch a útechách, ale v pevnej a odhodlanej vôli zaoberať sa len Bohom a vyvarovať sa každej roztržitosti, alebo...

Za každý hriech bude iný pekelný trest

V jednom a tom istom smrteľnom hriechu sú rôzne a mnohé ohavnosti a okolnosti, ktoré vinu zväčšujú. V každom smrteľnom hriechu je zaiste veľký nevďak a veľká neúcta voči...

Kostol je domom modlitby, nie klebetenia

Naše kostoly sú omnoho viac ako modlitebňami, ony sú skutočnými domami Božími, lebo v nich v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne a podstatne prebýva Kristus Pán. Keď už vykorbáčoval židov...

Povaha pekelných trestov

Aby sme si urobili správny obraz o pekelných trestoch, treba si najskôr uvedomiť ich večnosť, ktorá zavrhnutých ťaží zo všetkého najviac, napĺňa a mučí ich smútkom viac ako skutočnosť,...

Úctivé správanie sa počas svätej omše

Historik Jozef Flavius o židovských obetách hovorí, že v židovskom chráme denne konalo služby sedemsto kňazov a levitov, ktorí obetné zvieratá zabíjali, čistili, rozsekávali a na oltári pálili. To...

Tresty hriešnikov budú úmerné ich hriechom

Ako hriešnici rôznym a mnohonásobným spôsobom proti svojmu Stvoriteľovi hrešia a pred ktorým dávajú prednosť tvorom, ktorých nezriadene a hriešne pre svoje rozkoše zneužívajú, tak im nekonečná múdrosť Božej...

Bázeň pred zázrakom svätej omše

Po tomto obetovaní svätej omše pováž, aké bezhraničné sebaponíženie, sebazmarenie, pokorenie a akú neopísateľnú lásku k tebe dáva Ježiš najavo pri každom svätom premenení! Aby sa za teba stal...

Užitočnosť nerozlučnosti manželstva

Ale aby sa nikomu nezdala podmienka, že manželstvo nemôže byť nikdy žiadnym spôsobom rozlúčené, príliš tvrdá, tak nech sa poukáže na úžitky, ktoré sú s ním spojené. Najskôr by...

Svätá omša a roztržitosť

Nestačí len, aby sme na svätej omši boli v kostole. Ten, kto chce obdržať poklady milostí, musí byť na svätej omši aj pozorný. Na svätej omši musíš byť pozorný,...

Nerozlučnosť manželstva

Avšak Boh nielenže manželstvo ustanovil, ale ako svedčí svätý Tridentský koncil, učinil z neho aj trvalý a nerozlučný záväzok, ako to hovorí Spasiteľ: „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“...

Sv. omša je určená Bohu a nie na poučovanie ľudí – nutnosť latinčiny

Napokon, kto si žiada materinskú reč pri omši sv., nemá na pamäti, že cieľom sv. obety vlastne nie je poučenie. Keď kňaz slúži omšu sv., nerobí to preto, aby...

Na zemi nie je nič dôstojnejšie a vznešenejšie ako kňazský stav

Najskôr teda nech sa veriacim vysvetlí, aká veľká je vznešenosť a dôstojnosť tohto stavu, keď uvažujeme o jeho najvyššom stupni, totiž o kňazstve. Biskupi a kňazi sú tlmočníci a...

Reálna prítomnosť Božieho Syna v Najsvätejšej sviatosti oltárnej

Roku 1215 povedal IV. lateránsky koncil: „Ten istý je kňaz i obetný dar Ježiš Kristus, ktorého Telo i Krv je skutočne v Oltárnej sviatosti, keďže všemohúcnosťou Božou chlieb na...

Rozdielnosť dôstojnosti pri sviatostiach

Je potrebné mať na mysli, že hoci všetky sviatosti majú v sebe Božskú a obdivuhodnú moc, napriek tomu nemajú všetky rovnakú dôstojnosť, nie je rovnaká ani ich potreba a...

Nutnosť sv. omše

Niektorí namietajú: „My už nepotrebujeme zmiernu obetu, keďže obeta, ktorú priniesol Spasiteľ na kríži v sebe obsahuje zmierenie a zadosťučinenie je prebytočné.“ Táto námietka nemá žiaden základ. Kristus síce...

Kto vedie sekty, heretikov a pohanov?

A keďže táto jediná Cirkev sa v učení o viere alebo morálke nemôže mýliť, lebo je vedená Duchom Svätým, tak z toho nevyhnutne vyplýva, že všetky ostatné spolky, keďže...

Trest od Stvoriteľa bude úmerný vine hriešnikov

Ako hriešnici rôznym a mnohonásobným spôsobom proti svojmu Stvoriteľovi hrešia a pred ktorým dávajú prednosť tvorom, ktorých nezriadene a hriešne pre svoje rozkoše zneužívajú, tak im nekonečná múdrosť Božej...

Sv. omša bola slávená už v katakombách

Zo starých liturgií uvediem len jednu, ktorá siaha až do najstaršej doby kresťanstva, liturgiu sv. Jakuba. V nej stojí: „Nech mlčí každé smrteľné telo, nech tu stojí s bázňou...

Kto je mimo Cirkvi?

Z toho vyplýva, že z Cirkvi sú vylúčené iba tri skupiny osôb:1. neveriaci,2. heretici a schizmatici a3. ľudia exkomunikovaní. Pohania preto, že v Cirkvi nikdy neboli, bez toho, aby...

Aké to bude pre bezbožných uvidieť anjela?

Nakoniec nás sväté Písmo poučuje, ako veľmi človeka vyľaká zjavenie anjela, zvlášť ak sa zjavuje v strašnej podobe. Preto svätý Daniel, keď uvidel svätého anjela, hovoril: „Pane, pretože ťa...

Starobylosť sv. omše

Túto pravdu, že obeta omše sv. bola od pradávna slávená, dokazujú i najstarší cirkevní Otcovia. Klement z Ríma, Ignác, Justín, Irenej, Tertulián, Origenes a Cyprián hovoria o kresťanskom oltári...

Aké je Kristovo kráľovstvo?

Kristovo kráľovstvo však nie je pozemské, aké očakávali Židia, ale duchovné a večné. Sám, keď zriadil svoje sídlo v nebesiach, ukázal že jeho moc a bohatstvo sú duchovné. V...

Čoho sa báť, až budeme stáť pred Sudcom, ktorý nepotrebuje svedkov?

Preto svätý Bernard hovorí: „Čoho by sme sa mali tak nesmierne báť, ako postaviť sa pred súdnu stolicu tak prísneho Sudcu, ktorý nepotrebuje svedkov a skúma zámery srdca a...

Ľudská duša Kristova trpela mukami

Nikto nesmie pochybovať o tom, že jeho ľudská duša, čo sa tohto týka, nebola uchránená pred mukami a utrpením, keďže na seba skutočne vzal ľudskú prirodzenosť, a preto je...

Sv. omša vyslobodzuje z očistca

Za času sv. Bernarda zomrel v Clairveaux rehoľný brat a Bohom bol odsúdený k očistcovým mukám. Ten brat sa zjavil jednému zo starých kláštorných kňazov a oznámil mu, že...

Čas trávime neužitočne a hriešne, hoci vieme, že Boh sa na všetko ustavične pozerá

Podľa možnosti uvažujme, aké máme denne márne myšlienky, aké neužitočné predstavy, nedovolené záujmy, aké zbytočné a zlé slová hovoríme a aké zlé skutky páchame. Koľko rozptýleností srdca pri modlitbách...

Kristus sa nenarodil bežným prirodzeným spôsobom

Ale tak ako samotné počatie sa vymyká prirodzenému poriadku, tak aj pri jeho narodení nie je možné pozorovať nič, čo by nebolo Božské. Okrem toho nie je nič podivuhodnejšie...

Ako došlo k vteleniu Pána?

Ale pretože je potrebné objasniť jednotlivé slová, vyučuj teda farár, že keď hovoríme: „Syn Boží si vzal telo mocou Ducha Svätého“, tak tým nehovoríme, že tajomstvo vtelenia vykonala iba...