Pokladnica viery -

Pokladnica viery

Na onom svete najjasnejšie spoznáme

Na onom svete najjasnejšie spoznáme a so srdečnou vďakou na slávu Božiu priznáme, aký krátky bol čas, v ktorom sme za mzdu takej veľkej blaženosti slúžili Bohu na výsosti,...

Čo je nadprirodzená cnosť a koľko je hlavných nadprirodzených cností?

Nadprirodzená cnosť je kvalita, ktorou Boh napĺňa našu dušu a ktorou táto duša nadobúda náklonnosť, prostriedky a ochotu k tomu, aby poznala dobro a smerovala ju k večnému životu....

Láska k blížnemu nás približuje k Bohu a chráni pred Peklom

Nakoniec vám hovorím: láska je najkrajšou cnosťou. Ona nám zaisťuje priateľstvo Boha, ona nás chráni pred Peklom – pretože prikazuje preukazovať dobro nepriateľom, lebo nedovoľuje nikoho nenávidieť, lebo chce...

Telá budú v Nebi podrobené dušiam a budú ich poslúchať

Telá tam budú úplne podrobené dušiam a čo najpresnejšie ich budú poslúchať. Tam, kde bude duša chcieť, tam sa ihneď ocitne telo. Telá vyvolených budú bez porušenia a zbavené...

Čo je civilné manželstvo? A je pre kresťana postačujúce získať iba civilné manželstvo alebo zmluvu?

Nie je ničím iným, ako obyčajnou formalitou predpísanou civilným zákonom na poskytovanie a zabezpečenie občianskych účinkov manželstva na manželov a ich deti. Pre kresťana nie je dostatočné získať len...

Milovať treba aj svojich nepriateľov

Sv. Pavol Apoštol učí: A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič...

Večná mladosť v Nebi

Je tam večná mladosť, ktorá nikdy nestarne. Všetci tam budú, ako sa hovorí, ako vo veku tridsať rokov alebo budú v takom veku, v ktorom zomrel Kristus, lebo apoštol...

Kto má moc regulovať prekážky a posudzovať kresťanské manželstvo?

Iba Cirkev má moc regulovať prekážky manželstva, posudzovať platnosť manželstva medzi kresťanmi a zbavovať prekážok, ktoré uložila. Prečo má iba Cirkev moc ukladať prekážky a posudzovať platnosť manželstva? Cirkev...

Každému človeku treba želať dobro

Každému človeku teda máme želať dobro a sužovať sa, ak niekoho postretne nešťastie, lebo všetkých ľudí, dokonca i nepriateľov, treba považovať za bratov. K všetkým musíme byť úprimní, nezávidieť...

Ľudia v Nebi budú mať radosti, ktoré ani anjeli nemajú

Pokiaľ hovoríme o podstatnej odmene, ktorou je blažené pozeranie na Všemohúceho, tak ľuďom i anjelom je prisľúbená rovnaká sláva. Ale ako ľudia namáhavejšie a ťažšie získavajú blaženosť ako anjeli,...

Aké sú prekážky manželstva a sú veriaci povinní oznámiť cirkevnej vrchnosti (tieto) prekážky?

Prekážky manželstva sú isté okolnosti, ktoré spôsobujú, že manželstvo je buď neplatné alebo nezákonné. Prvé z nich sú nazývané obmedzujúce prekážky a druhé zamedzujúce prekážky. Obmedzujúcimi prekážkami sú napríklad...

O dôležitosti lásky k blížnemu

Prikázanie lásky k blížnemu je také veľké a dôležité, že ho Boh stavia hneď po prikázaní lásky k Bohu. Ono je všeobecné, nutné a patrí k podstate nášho náboženstva,...

Radosti vyvolených v Nebi

Blaženosť a sláva vyvolených v Nebi je taká veľká, hojná a mnohonásobná, že kamkoľvek sa obrátia, všade nachádzajú dôvody a príležitosti pre radosť. Veď na prvom mieste sa najviac...

Čo je potrebné preto, aby bolo kresťanské manželstvo uzatvorené platne a zákonne?

K právoplatnému uzatvoreniu kresťanského manželstva je potrebné, aby bolo oslobodené od akýchkoľvek prekážok uzatvorenia manželstva, aby súhlas k manželskej zmluve bol daný slobodne za prítomnosti farára (alebo ním určeného...

Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha

A takto, bratia moji, vyzerá dokonalý vzor lásky, akú máme preukazovať blížnemu. Takáto láska nám zaistí večnú spásu. Naša viera a všetky naše cnosti budú vymyslené, a Boh nás...

Počet anjelov bude odhalený spaseným

Ďalej, to, čo je nemožné na Zemi poznať, totiž počet svätých anjelov a vyvolených ľudí, lebo ich počet je nespočítateľný, nepochopiteľný a presahujúci všetky naše schopnosti, tak tam v...

Ktoré sú hlavné povinnosti manželov?

Manželia by mali:1. strážiť v neporušenosti svoju manželskú vernosť a správať sa vždy a vo všetkých záležitostiach ako kresťania;2. milovať sa navzájom, trpezlivo sa znášať navzájom a žiť v...

Pokora je silnou zbraňou proti diablovi

V životopise sv. Antona čítane, že mal zjavenie od Boha a videl množstvo sietí, ktoré nastavil zlý duch, aby zviedol ľudí na hriech. Pri tomto pohľade sa svätec triasol...

V Nebi uvidíme vzťahy medzi Svätou Trojicou

Najjasnejšie uvidia, ako večný Otec najčistejšie chápe a pozerá na svojho jednorodeného Syna, ako naň hľadí a nesmiernou láskou ho večne miluje, nie menej ako seba samého; a ako...

Pokora je najkrajšia zo všetkých cností

Sv. Augustín hovorí: Ak sa hlboko ponížite a uznáte, že ste ničotou a nič si nezasluhujete, tak vám Boh štedro udelí svoje milosti. Ak sa budete vyvyšovať a myslieť...

Aký úmysel majú mať tí, ktorí uzatvárajú manželstvo a ako by sa mali pripraviť na prijatie sviatosti?

Tí, ktorí uzatvárajú manželstvo, by mali mať úmysel: 1. konať Božiu vôľu, ktorá ich volá do tohto stavu;2. pracovať v tomto stave na spáse svojich duší;3. vychovávať svoje deti,...

Vidieť Boha je najväčšia blaženosť

A keď tak postupujeme, uvidíme, že čím krajšia je viditeľná vec, tým je pohľad na ňu príjemnejší. Keďže však Boh na nebesiach je neporovnateľne krajší a nádhernejší ako všetky...

Pokora je matkou cností

Ak je pýcha matkou všetkých hriechov, počiatkom každého hriechu je pýcha. Kto sa jej pridŕža, je plný zlorečených činov (Sir 10,15). Pokora zasa opačne: rodí všetky cnosti. Keď budete...

Kto sú vysluhovatelia sviatosti kresťanského manželstva a ako sa táto vysluhuje?

Vysluhovateľom tejto sviatosti je samotný pár, ktorý si spoločne vysluhuje aj prijíma sviatosť. Táto sviatosť, zachovávajúca si tak charakter zmluvy, je vysluhovaná samotnými zmluvnými stranami, ktoré vyhlasujú za prítomnosti...

Hriešnici sú blázni

Veru, ktokoľvek porušuje Božie prikázania pre nejakú stvorenú vec, ten odvracia svoju dušu od Stvoriteľa a miluje viac tvora ako Boha, tzn. miluje seba samého a nečistú rozkoš alebo...

Modlitba farizeja je plná pýchy a nadutosti

Modlitba farizeja je plná pýchy a nadutosti. On neďakuje Bohu za milosti, nemodlí sa, iba sa vychvaľuje a vysmieva z blížneho, ktorý sa modlí vedľa neho. Preto Pán odpúšťa...

Môže sa zmluva oddeliť od sviatosti kresťanského manželstva?

Môže sa zmluva oddeliť od sviatosti kresťanského manželstva? Nie, v manželstve medzi kresťanmi zmluva nemôže byť oddelená od sviatosti, pretože pre kresťanov manželstvo nie je nič iné ako samotná...

Ľudia v Nebi budú ako anjeli

„Pri vzkriesení sa ľudia nebudú ženiť, ani vydávať, ale budú ako Boží anjeli.“ Tieto slová povedal Pán Ježiš Kristus Saducejom. Týmito slovami potvrdzuje, že po súdnom dni a po...

Obeta sv. omše bola v Cirkvi od počiatku

To, že svätú omšu nevymysleli kňazi, ale že sa koná už od čias apoštolov, to dosvedčujú: 1. Apoštoli,2. Cirkevní Otcovia,3. biskupi na cirkevných konciloch,4. najstaršie misály a5. mnohé cirkevné...

Pri pokušení si spomeň na pekelné muky

Áno, vtlačme si predsa hrôzy Božieho súdu a večné muky čo najhlbšie do srdca, aby kedykoľvek sa v nás prebudí a dráždi nás svetská rozkoš, žiadostivosť tela a vôbec...