Pokladnica viery - - Strana 20

Pokladnica viery

Božie slovo je spásou pre každého

124 Božie slovo, ktoré je Božou mocou na spásu každému, kto verí, je vynikajúcim spôsobom prítomné a prejavuje svoju silu v spisoch Nového zákona. Tieto spisy nám podávajú definitívnu...

Svätá pravda

Pravda je naozaj svätá, ak ju budete opakovať príliš často, nikto vám neuverí. Výroky G.K. Chestertona

Príslovia 6, 6-9

6 Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús! 7 Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, 8 pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. 9...

Dobrovoľné otroctvo z lásky ku Kristovi

Sú tri druhy otroctva: otroctvo prirodzené, nútené a dobrovoľné. Všetky stvorenia sú otrokmi Božími podľa prvého spôsobu: Domini est terra et plenituto ejus.  Diabli a zatratení sú otrokmi podľa...

Duša po obrátení

Obdobie, ktoré začína po prvom obrátení musí byť vyplnené predovšetkým úprimnou snahou zbaviť sa pripútanosti k tomuto svetu. Špeciálne úsilie musí začiatočník venovať snahe podrobiť si vášne, ktoré sú samé...

Povinnosti vyššej máme dať prednosť pred povinnosťou nižšou

1. Povinnosti, plynúce zo zákona prirodzeného, majú prednosť pred povinnosťami ktoréhokoľvek zákona, či už cirkevného alebo občianskeho. Napr. chorého ošetrovať je prednejšie ako omšu sv. počúvať. 2. Povinnosť záporná...

Márnosť svetských vedomostí

Každý človek prirodzene túži po vedomostiach, ale čo osoží vedomosť bez bázne Božej? Zaiste je lepší pokorný sedliak, ktorí slúži Bohu, ako pyšný učenec, ktorý síce skúma beh nebeských...

Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu

74  Boh „chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4), čiže Ježiša Krista. Je teda potrebné, aby bol Ježiš Kristus ohlasovaný všetkým národom a...

Paradox darov

Ak chcete svojim priateľom alebo deťom urobiť radosť, zásadne im nedávajte, čo je pre nich dobré. Výroky G.K. Chestertona

List Rimanom 2, 14-15

14 A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. 15 Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané...

Vzťah Nášho Pána Ježiša Krista k jeho Matke

Na chvíľu sa obrátim na teba, môj milovaný Ježišu, aby som sa posťažoval tvojmu božskému Majestátu: väčšina kresťanov, dokonca i tí vzdelanejší, nepoznajú to nevyhnutné puto medzi tebou a...

Sú mimoriadne milosti nutné pre duchovný život?

Cieľom duchovného života je spojenie s Bohom. To je potrebné mať stále na mysli. Potom budem chápať, ako je pri tom absolútne nutná milosť posväcujúca a že vôbec nie sú potrebné...

Najvyššiu zákonodarnú moc pre celú Cirkev má pápež

Najvyššiu zákonodarnú moc pre celú Cirkev má pápež, pre jednotlivé biskupstvá patričný biskup. Všeobecné cirkevné snemy —ktoré zvoláva pápež —vydávajú zákony pre celú Cirkev, snemy provinciálne a diecezálne —ktoré...

Chráň sa prílišnej dôvernosti

„Neotváraj svoje srdce každému človeku“ (Sirach 8, 22), ale stýkaj sa s človekom múdrym a bohabojným. S mladíkmi a s ľuďmi, ktorých nepoznáš, sa mnoho nezapodievaj. Boháčom nelichoť a k veľkým pánom nechoď rád. Priateľ sa...

Evanjelium je Božím darom

75 „Kristus Pán, v ktorom sa završuje celé Zjavenie najvyššieho Boha, prikázal apoštolom, aby evanjelium, ktoré bolo prisľúbené skrze prorokov a ktoré on splnil a vlastnými ústami hlásal, všetkým...

List Rimanom 1,18-21

18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im...

Večné nepriateľstvo Panny Márie a diabla

Boh ustanovil a utvoril len jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré pretrvá a bude rásť až do konca: nepriateľstvo medzi Máriou, svojou dôstojnou Matkou, a diablom; medzi deťmi a služobníkmi...

O sebapoznaní

Nemôžeme si príliš dôverovať, lebo často nám chýba milosť a zdravý úsudok. Je v nás len málo svetla, a aj to chytro strácame pre svoju nedbalosť. Často ani nebadáme, že sme vnútorne...

Opilstvo versus výborné víno

Človek je vždy horší aj lepší ako zviera. Zviera nedokáže byť galantné ani obscénne. A žiadne zviera ešte nevymyslelo niečo tak úbohé, ako  opilstvo a niečo tak úžasné, ako víno. Výroky...

List Rimanom 1,18-21

18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im...

Duchovný život katolíka a súčasný svet

Svet – čiže ľudia , ktorí nesúdia podľa Boha, ale úplne len podľa svojho prirodzeného rozumu – nazerajú na duchovný život častokrát ako na niečo chorobného, všetky mystické stavy,...

Prirodzený zákon

Prirodzený zákon je Bohom nám daný zákon, ktorý človek už svojím rozumom môže poznať. Niektoré náboženské a mravné pravdy totiž už samým rozumom ľudským možno poznať, keď je rozum...

Pokušenia na osoh

Nikto nie je taký dokonalý a svätý, aby nemal niekedy pokušenia; a celkom bez nich byť nemôžeme. Ale pokušenia sú človeku často veľmi na úžitok, hoci sú nepríjemné a ťažké; lebo nimi...

Človek je náboženská bytosť

Človek je svojou prirodzenosťou a svojím povolaním náboženská bytosť. Keďže od Boha pochádza a k Bohu ide, žije plne ľudským životom, iba ak slobodne žije v spojení s Bohom....

Človek tvorom Božím alebo pomätené zviera?

Nech už chápeme človeka akokoľvek, je predovšetkým výnimkou. Ak nie je obrazom Božím, potom je len výronom prachu. Ak nie je padlou Božou bytosťou, potom nezostáva než usúdiť, že...

Lukáš 13,10-17

10 V sobotu učil v istej synagóge. 11 Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. 12 Keď ju Ježiš...

Úloha Panny Márie v posledných časoch

Spása sveta sa začala cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná. Počas prvého príchodu Ježiša Krista len veľmi zriedka vystúpila do popredia, a to preto, aby sa ľudia,...

Zlo antropocentrizmu v duchovnom živote

Medzi učiteľmi duchovného života môžeme pozorovať predovšetkým dvojaký smer; je určovaný ich filozofickými a teologickými pojmami o Bohu a o vzájomnom pomere Boha a človeka. Tí, ktorí vychádzajú zo stále zdôrazňovaného ľudského prvku v človeku,...

Pravidlo a podmienky mravnosti

Jediným pravidlom, podľa ktorého súdime o mravnosti svojich skutkov, je vôľa Božia. „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ (Mt 19,17.)Keďže i pravidlom mravnosti je vôľa Božia, je potrebné:...

O prijímaní protivenstiev

Dobré je pre nás, že občas mávame nejaké ťažkosti a protivenstvá; lebo nimi sa človek často spamätáva a poznáva, že je tu na svete len akoby vo vyhnanstve, a neskladá svoje nádeje...