Pokladnica viery - - Strana 3

Pokladnica viery

Čo obetuje Kristus pri sv. omši?

Čo si teda myslíš, že Kristus Pán obetuje pri svätej omši najvyššiemu Bohu? Počúvaj a čuduj sa! V celom šírom nebi a na celom šírom svete našiel iba jednu...

Pred Najvyšším sudcom nebude možné sa vyhovárať, ani mu odporovať!

Veľmi sa teda bojme rozsudku Najvyššieho sudcu, pred ktorého sa postavíme! Pred ním nie je možné sa vyhovárať, ani mu odporovať. Od neho sa nemožno k nikomu odvolať. Dbajúc...

Čo znamená meno Kristus?

K menu Ježiš je pridané aj meno Kristus, čo znamená Pomazaný. Toto meno je výrazom dôstojnosti a úradu, a to bez toho, aby bolo vlastné jednej osobe, ale je...

Plody sv. omše

Sv. Vavrinec volá: „Veru žiadna ľudská výrečnosť nie je v stave vyložiť, aké hojné ovocie z obetovania omše svätej vyrastá. Tu sa hriešnik s Bohom zmieri, spravodlivý sa ešte...

Obavy z prísnosti Božieho súdu sú oprávnené

Musíme mať istotu o Božej Prozreteľnosti a budúcom Božom súde, ale musíme sa aj veľmi diviť prísnosti Božieho súdu. A toho sa musíme odôvodnene obávať. Či na počiatku sveta...

Svätá Trojica

Avšak tieto tri osoby nie je možné predstavovať si tak, že by v nich bolo niečo nepodobné alebo nerovnaké, ale treba ich chápať tak, že sú odlišné iba svojimi...

Nekrvavá obeta sv. omše

Sv. omša je teda nekrvavé obnovenie krvavej obety na kríži, v ktorej pod obrazmi, ktorými sa predstavuje tajomné zabitie baránka Božieho a v ktorých sú pravé Telo a pravá...

Druhá z posledných vecí človeka – Boží súd

Ako už bolo uvedené, druhou z posledných vecí človeka je prísny Boží súd. Preto, keď sme skončili o smrti, zostáva, aby sme trochu pohovorili o tomto súde. Tento súd...

Kresťanstvo a múdrosť sveta

Existuje veľký rozdiel medzi kresťanskou filozofiou a múdrosťou tohto sveta, ktorá je vedená výlučne svetlom ľudskej prirodzenosti, pomaly napredujúca uvažovaním o zmyslových predmetoch a účinkoch a až po dlhom...

Ježiš Kristus – najvyšší veľkňaz

Z toho pochádza aj to, že obeta sv. omše neprestáva byť Bohu nekonečne príjemnou ani vtedy, keď ju prináša hoci aj nehodný kňaz, lebo skutočným obetníkom je Ježiš Kristus....

Pozor na prikláňanie sa k časným veciam!

Daj si teda veľký pozor, človeče, ktorý sa prikláňaš k tomu, čo je zo sveta, ktorý túžiš po telesnom, miluješ pomíňajúcu sa slávu, ktorý si hovieš v pozemských daroch,...

Čo znamená slovo „veriť“?

Slovo veriť teda na tomto mieste neznamená myslieť si, domnievať sa, domýšľať si, ale ako učí Sv. písmo, má v sebe silu najčistejšieho presvedčenia, ktorým ľudská myseľ dáva pevný...

Neustála obeta Bohočloveka vo sv. omši

V každej sv. omši obnovuje osobný Boh-človek to, čo učinil pri poslednej večeri a na kríži. Sv. omša je vskutku a v pravde nič iné ako skutočné obnovenie poslednej...

Čo robí smrť veľmi hroznou?

Nakoniec, a to práve robí smrť veľmi hroznou, sa údajne každému zomierajúcemu zjavuje zlý duch v tej najohavnejšej podobe. Nemožno ani opísať, aký je strašný. V čítaní o najsvätejšej...

Prikázal, aby ho všetci počúvali…

A keďže Boh predpovedal, že dá učiteľa spravodlivosti ako svetlo národov, aby sa stal spásou siahajúcou až ku končinám zeme, preto v týchto posledných dňoch nám hovoril prostredníctvom svojho...

Čo je svätá omša?

Sv. omša nie je teda nič iné ako vyplnenie toho božského príkazu, nič iné ako ustavičné opakovanie, obnovovanie a pokračovanie tej obety, ktorú Ježiš Kristus večer pred svojím trpkým...

Zvádzanie k strachu v hodine smrti

Ak je niekto v hodine smrti zvádzaný k nedôvere, k malomyseľnosti alebo k zúfalstvu, je dobré, aby si spomenul na svoje zásluhy a tak si dodal nádeje i odvahy....

Odmietanie kríža a bolesti

Ľudské radosti v živote sú ako kamene v brode: neisté a vzdialené. Ak šliapneme na jeden, musíme rýchlo preskočiť na druhý, potom na ďalší, atď… Škoda, že tak málo...

Čo nás činí Božími dietkami?

Posväcujúca milosť – žriedlo nášho vnútorného života – nás činí naozaj Božími dietkami, lebo je účasťou na Božej prirodzenosti. My nemôžeme byť prirodzení synovia Boží ako Slovo, ale sme...

Kliatba

Kliatba je, keď niekto preklína svojho blížneho hovoriac: Buď prekliaty; alebo inými spôsobmi používa kliatbu, napríklad želajúc, aby sa mu prihodilo to alebo ono zlo. A taká kliatba je...

Proroctvá o sv. omši

Celá katolícka Cirkev podľa svedectiev sv. otcov tieto dve proroctvá vždy vzťahovala na obetu sv. omše. Tak hovorí sv. Ireneus (v 2. stor.): Kristus vzal to, čo podľa stvorenia...

Pomoc v hodine smrti podľa zásluh

Z toho vyplýva, že zomierajúci musí byť proti týmto pokušeniam obrnený. Ak sa ešte pred chorobou proti nim nevyzbrojil cnosťami a necvičil sa v boji proti neviditeľným nepriateľom, tak...

Omša – stále rovnaká obeta

Neexistuje žiadna dvojaká obeta. Je to tá istá obeta ako na Kalvárii, len sa prejavuje inak. Tridentský koncil o tom hovorí veľmi presne: tá istá obeta, ten istý kňaz...

Márnosť spoločnosti bez Boha

I dnes hovorí Spasiteľ ľuďom, že sa klamú, keď sa chcú zaobísť bez neho, keď svoj posledný cieľ hľadajú v pozemských rozkošiach; prevracajú totiž stupnicu hodnôt alebo, ako to...

Hriech lži

Nepravdu možno hovoriť troma spôsobmi. Po prvé, že sa spôsobí škoda blížnemu ‒ napríklad, keď človek svedčí pred sudcom o niekom, že vykonal krádež alebo niekoho zavraždil, hoci vie,...

Svätá omša – jediná pravá obeta

Po dokonaní sv. obety na kríži mali židovské obety podľa predpovedí prorokov prestať a obeta Kristova na kríži mala sa vždy a všade obnovovať a sprítomňovať nekrvavým spôsobom. Týmto...

Pokúšanie diablov – nepriateľov našich duší – v hodine smrti

Diabli, najľstivejší a najnešľachetnejší nepriatelia našich duší, vedia veľmi dobre, že smrťou pre človeka prestáva možnosť získať si zásluhy alebo hrešiť a že duše nezmeniteľne zotrvajú v tom stave,...

Veľkoleposť sv. omše

G. Goyau nazýva svätú omšu tou najdôležitejšou udalosťou v dejinách ľudstva a dodáva: „Kňaz každý deň umožňuje Bohu Vykupiteľovi účinne zasahovať do osudov ľudskej spoločnosti. Vkladá Božie výkupné do...

Misijná láska

A len vtedy úprimne milujeme Boha, keď sa usilujeme, aby ho miloval každý človek. Keď minieme peniaze alebo ich podarujeme, stratíme ich; ale nestratíme Boha, keď ho takrečeno dáme...

Nepokradneš!

Ž. Ktoré hriechy sa počítajú ku krádeži a k lúpeži a sú zakázané týmto prikázaním? U. Sú to tieto: Po prvé, podvod pri kúpe a predaji a podobné priestupky...