Pokladnica viery - - Strana 3

Pokladnica viery

Misijná láska

A len vtedy úprimne milujeme Boha, keď sa usilujeme, aby ho miloval každý človek. Keď minieme peniaze alebo ich podarujeme, stratíme ich; ale nestratíme Boha, keď ho takrečeno dáme...

Nepokradneš!

Ž. Ktoré hriechy sa počítajú ku krádeži a k lúpeži a sú zakázané týmto prikázaním? U. Sú to tieto: Po prvé, podvod pri kúpe a predaji a podobné priestupky...

Smrť ako brána do budúcej blaženosti

Ako je prirodzené, že človek túži byť živý a radovať sa, tak je mu vlastné veľmi sa báť trpkej smrti a trestov, ktoré ju predchádzajú. Ľudia cnostní, dokonalí a...

Žiť s krížom

Ak sa na kríž pozeráme s pravým pochopením, nemáme odvahu žiť bez kríža. Jednej nastávajúcej karmelitánke opisovali prísny život v kláštore, aby ju odhovorili od rehoľného života. „Budem mať...

Márnosť pozemských dobier

Naliehavú potrebu zaoberať sa myšlienkou toho, čo je jediné potrebné cítime najmä dnes, v časoch biedy a všeobecného zmätku, keď toľko ľudí a národov stráca z očí svoj pravý...

Trest smrti

Vládcom a strážnikom je zverená verejná autorita a zločincov zabíjajú nie ako páni ich života, ale ako služobníci Boží, ako o tom svedčí sv. Pavol (Rim 13,4). Lebo Boh...

Posledné veci

Tieto slová napísal Sirachovec, aby nám pripomenul, že nech robíme čokoľvek, nemáme zabúdať na posledné veci, a to preto, aby sme Boha ničím neurazili. Medzi týmito poslednými vecami je...

Viera v Boží trest

Preto sa ako moderní pohania nepohoršujme nad smutnými udalosťami, nečervenajme sa a nekritizujme každý výklad dejín, ktorý hovorí o treste za hriech. Vo všetkej pravde odsudzujme hriech a v...

Pokora svätých

Dokonali nepoznávajú sa v sebe, lež v Bohu, ktorý je ich počiatkom a cieľom. Svoj život porovnávajú s tým, čo je o nich napísané v knihe života. Vidia nekonečnú...

Povinnosti detí voči rodičom

Povinnosti medzi rodičmi a deťmi sú nepochybne vzájomné, a ako deti sú povinné podporovať, poslúchať a ctiť si rodičov, tak aj tí sú povinní deťom nielen zabezpečiť jedlo a...

Odmietanie utrpenia

Celý život bol a je organizovaný proti utrpeniu a proti obetám, dokonca aj proti tým obetám, ktoré ukladá obyčajná vernosť Božím a cirkevným prikázaniam. Utrpenie však pripravovalo svoju odvetu....

O potrebe očistenia

S duchovnou pýchou veľmi často sa priatelí pýcha rozumu, závisť, tajná ctibažnosť. Sedem hlavných hriechov zavŕtalo sa do duchovného života a strašne ho preinačuje. Toto všetko podľa svätého Jána...

Dôvod posvätnosti nedele

Boh nám zmenil sobotu na nedeľu zo zaiste vážnych dôvodov, ako aj obriezku na krst, veľkonočného baránka na Najsvätejšiu Sviatosť a vôbec všetky dobré obrady Starého zákona na lepšie...

Pozemské tresty

Boh niekedy trestá jednotlivcov tu na zemi, ale nie vždy. Vo svojom milosrdenstve čaká, lebo ak človek zotrváva v zlom, Boh má celú večnosť na to, aby ho potrestal....

Napomínanie k druhému obráteniu

Liturgia, najmä v advente a v pôste, nás často napomína, aby sme sa obrátili. A toto napomenutie vzťahuje sa i na tých, čo už žijú kresťansky, avšak ešte veľmi...

Boh trestá!

Boh hrozí previnilcovi voči prikázaniu preťažkým trestom, ale zachovávateľovi sľubuje odmenu. Veď po tom, čo dal toto prikázanie, pripája: „Ja som Boh mocný, žiarlivý, navštevujúci neprávosti otcov na deťoch...

Božské Srdce plní Otcovu vôľu

Z Ježišovho Srdca neustále prúdila dvojaká túžba: spaľujúci hlad po plnení Otcovej vôle a spaľujúci smäd po krste krvou, ktorý by nás vyslobodil zo smrti. A táto túžba je...

Boh, náš posledný cieľ

Nuž a to, čo ani najbystrejší rozum ani prirodzená chápavosť anjelov nikdy neodkryje, to nám odkrýva božie zjavenie. Zjavenie učí, že náš posledný cieľ je podstatne nadprirodzený a spočíva...

Jediný pravý Boh

Boh chce, aby sme ho považovali za toho, kým je, čiže za jediného pravého Boha, čo sa stáva vtedy, keď sa človek cvičí v štyroch čnostiach prislúchajúcich k Božskej...

Pohodlné kresťanstvo?

Nemysli si, že si kresťan, ak chceš viesť čo najpokojnejší život, na konci ktorého pokojne a hladko prejdeš zo sveta, kde si sa mal veľmi dobre, do Neba, kde...

Odpustenie smrteľného hriechu

Smrteľný hriech nemôže byť inak zmazaný a odpustený, ako vliatím posväcujúcej milosti a lásky, ktorou nadprirodzene milujeme Boha a ľudí v Bohu. Prorok Ezechiel v mene Pánovom hovorí: „A...

Ako skončia exkomunikovaní?

Ž. Čo sa dá povedať o exkomunikovaných? Stávajú sa aj oni účastní dobrých skutkov konaných veriacimi? U. Preto sa im hovorí exkomunikovaní, lebo sú pozbavení spoločenstva so svätými a...

Uzmierujúci príchod Krista

Prečo prišiel Ježiš Kristus na svet? Aby uzmieroval. Na nič iné. Aby opäť uviedol do poriadku svoje Božie dielo spustošené hriechom; aby v človeku obnovil stratený nadprirodzený život; aby...

Pomýlenosť luteránskeho učenia o nadprirodzenom živote

Luteránske učenie o nadprirodzenom živote je v základe pomýlené, lebo obmedzuje jeho podstatu na vieru v Krista, bez posväcujúcej milosti a lásky, bez záslužných skutkov, čo prakticky vedie k...

O zákaze astrológie

Kto verí, že ľudské duše sú viazané na osudové znamenia (hviezdy), ako to hovoria pohania a prisciliáni, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch...

O večnom ohni v pekle

Niektorí sa divia, ako je to možné, že v pekle po celé veky sa oheň ani nestravuje, ani telá nešťastníkov po celú večnosť nezhoria. To by bolo možné považovať...

Sviatosť pokánia založil Kristus

Kto hovorí, že v katolíckej Cirkvi nie je pokánie opradivo a vlastne sviatosť, ktorú založil Kristus, náš Pán, aby veriaci kedykoľvek po krste, keď upadnú do hriechu, zmierili sa...

V čom môžeme vidieť diaľku moci Božej?

Diaľku moci Božej vidíme práve v tom, že Boh so všetkým, čo stvoril, tiež naďalej spolupracuje a touto spoluprácou sa neunavuje, ani nikdy neunaví; pretože táto Božia moc sa...

O povinnostiach anjelov

Týchto povinností je pätoro. Prvou je ustavičné spievanie chvál a hymnov Bohu. Druhou povinnosťou anjelov je prednášať Bohu modlitby smrteľníkov a svojím príhovorom ich odporúčať. Tretia služba anjelov spočíva...

Kristus je celý a úplný v každej čiastke Eucharistie

Kto popiera, že v úctyhodnej sviatosti Eucharistie, každá podoba a každá čiastka ktorejkoľvek podoby po rozdelení podôb obsahuje celého Krista, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi...