Pokladnica viery - - Strana 2

Pokladnica viery

Modlitba farizeja je plná pýchy a nadutosti

Modlitba farizeja je plná pýchy a nadutosti. On neďakuje Bohu za milosti, nemodlí sa, iba sa vychvaľuje a vysmieva z blížneho, ktorý sa modlí vedľa neho. Preto Pán odpúšťa...

Môže sa zmluva oddeliť od sviatosti kresťanského manželstva?

Môže sa zmluva oddeliť od sviatosti kresťanského manželstva? Nie, v manželstve medzi kresťanmi zmluva nemôže byť oddelená od sviatosti, pretože pre kresťanov manželstvo nie je nič iné ako samotná...

Ľudia v Nebi budú ako anjeli

„Pri vzkriesení sa ľudia nebudú ženiť, ani vydávať, ale budú ako Boží anjeli.“ Tieto slová povedal Pán Ježiš Kristus Saducejom. Týmito slovami potvrdzuje, že po súdnom dni a po...

Obeta sv. omše bola v Cirkvi od počiatku

To, že svätú omšu nevymysleli kňazi, ale že sa koná už od čias apoštolov, to dosvedčujú: 1. Apoštoli,2. Cirkevní Otcovia,3. biskupi na cirkevných konciloch,4. najstaršie misály a5. mnohé cirkevné...

Pri pokušení si spomeň na pekelné muky

Áno, vtlačme si predsa hrôzy Božieho súdu a večné muky čo najhlbšie do srdca, aby kedykoľvek sa v nás prebudí a dráždi nás svetská rozkoš, žiadostivosť tela a vôbec...

O účinnosti modlitby

Modlitba je u Boha všemohúca. Bolo jej sľúbené všetko. Keď sa dobre modlíme, dostaneme – ako nás uisťuje Ježiš Kristus – všetko: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte...

Poklona pri pozdvihovaní na diaľku

Ale čo majú robiť tí, ktorí sú mimo kostola alebo ďaleko od neho, a preto nemôžu prísť na svätú omšu? Týmto je na úžitok v našej svätej katolíckej Cirkvi...

Zlí kresťania trpia v Pekle viac ako neveriaci

Je to naozaj tak, o čo kresťania lepšie poznajú Božie prikázania, o to ťažšie hrešia, keď ich prestupujú, a tak o to prísnejšie budú za to trestaní a o...

Ľudia, ktorí nemajú čas na modlitbu, škodia sami sebe

Raz zlý duch, ktorý hovoril ústami posadnutého, vyznal exorcistovi, že ak sa mu podarí získať prvú rannú chvíľu, bude mu patriť aj celý deň. Treba teda plakať nad slepotou...

Sväté premenenie – vrchol svätej omše

Sväté premenenie je vrcholom svätej omše a jedným z najsvätejších okamžikov pri svätej omši je ten, keď kňaz pozdvihuje svätú Hostiu a kalich s predrahou Krvou Ježiša Krista. Tento...

Svätá omša prevyšuje všetky modlitby

Keby sa niekto nábožne pomodlil mnoho ružencov a obetoval ich Kristu Pánu a jeho blahoslavenej matke a keby sa niekto iný na jedinej svätej omši zúčastnil a Bohu všemohúcemu...

Nábožnosť nie je o citoch, ale o vôli

Pravá nábožnosť nepozostáva, ako sa niektorí nemúdro nazdávajú, v sladkých citoch a útechách, ale v pevnej a odhodlanej vôli zaoberať sa len Bohom a vyvarovať sa každej roztržitosti, alebo...

Za každý hriech bude iný pekelný trest

V jednom a tom istom smrteľnom hriechu sú rôzne a mnohé ohavnosti a okolnosti, ktoré vinu zväčšujú. V každom smrteľnom hriechu je zaiste veľký nevďak a veľká neúcta voči...

Kostol je domom modlitby, nie klebetenia

Naše kostoly sú omnoho viac ako modlitebňami, ony sú skutočnými domami Božími, lebo v nich v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne a podstatne prebýva Kristus Pán. Keď už vykorbáčoval židov...

Povaha pekelných trestov

Aby sme si urobili správny obraz o pekelných trestoch, treba si najskôr uvedomiť ich večnosť, ktorá zavrhnutých ťaží zo všetkého najviac, napĺňa a mučí ich smútkom viac ako skutočnosť,...

Úctivé správanie sa počas svätej omše

Historik Jozef Flavius o židovských obetách hovorí, že v židovskom chráme denne konalo služby sedemsto kňazov a levitov, ktorí obetné zvieratá zabíjali, čistili, rozsekávali a na oltári pálili. To...

Tresty hriešnikov budú úmerné ich hriechom

Ako hriešnici rôznym a mnohonásobným spôsobom proti svojmu Stvoriteľovi hrešia a pred ktorým dávajú prednosť tvorom, ktorých nezriadene a hriešne pre svoje rozkoše zneužívajú, tak im nekonečná múdrosť Božej...

Bázeň pred zázrakom svätej omše

Po tomto obetovaní svätej omše pováž, aké bezhraničné sebaponíženie, sebazmarenie, pokorenie a akú neopísateľnú lásku k tebe dáva Ježiš najavo pri každom svätom premenení! Aby sa za teba stal...

Užitočnosť nerozlučnosti manželstva

Ale aby sa nikomu nezdala podmienka, že manželstvo nemôže byť nikdy žiadnym spôsobom rozlúčené, príliš tvrdá, tak nech sa poukáže na úžitky, ktoré sú s ním spojené. Najskôr by...

Svätá omša a roztržitosť

Nestačí len, aby sme na svätej omši boli v kostole. Ten, kto chce obdržať poklady milostí, musí byť na svätej omši aj pozorný. Na svätej omši musíš byť pozorný,...

Nerozlučnosť manželstva

Avšak Boh nielenže manželstvo ustanovil, ale ako svedčí svätý Tridentský koncil, učinil z neho aj trvalý a nerozlučný záväzok, ako to hovorí Spasiteľ: „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“...

Sv. omša je určená Bohu a nie na poučovanie ľudí – nutnosť latinčiny

Napokon, kto si žiada materinskú reč pri omši sv., nemá na pamäti, že cieľom sv. obety vlastne nie je poučenie. Keď kňaz slúži omšu sv., nerobí to preto, aby...

Na zemi nie je nič dôstojnejšie a vznešenejšie ako kňazský stav

Najskôr teda nech sa veriacim vysvetlí, aká veľká je vznešenosť a dôstojnosť tohto stavu, keď uvažujeme o jeho najvyššom stupni, totiž o kňazstve. Biskupi a kňazi sú tlmočníci a...

Reálna prítomnosť Božieho Syna v Najsvätejšej sviatosti oltárnej

Roku 1215 povedal IV. lateránsky koncil: „Ten istý je kňaz i obetný dar Ježiš Kristus, ktorého Telo i Krv je skutočne v Oltárnej sviatosti, keďže všemohúcnosťou Božou chlieb na...

Rozdielnosť dôstojnosti pri sviatostiach

Je potrebné mať na mysli, že hoci všetky sviatosti majú v sebe Božskú a obdivuhodnú moc, napriek tomu nemajú všetky rovnakú dôstojnosť, nie je rovnaká ani ich potreba a...

Nutnosť sv. omše

Niektorí namietajú: „My už nepotrebujeme zmiernu obetu, keďže obeta, ktorú priniesol Spasiteľ na kríži v sebe obsahuje zmierenie a zadosťučinenie je prebytočné.“ Táto námietka nemá žiaden základ. Kristus síce...

Kto vedie sekty, heretikov a pohanov?

A keďže táto jediná Cirkev sa v učení o viere alebo morálke nemôže mýliť, lebo je vedená Duchom Svätým, tak z toho nevyhnutne vyplýva, že všetky ostatné spolky, keďže...

Trest od Stvoriteľa bude úmerný vine hriešnikov

Ako hriešnici rôznym a mnohonásobným spôsobom proti svojmu Stvoriteľovi hrešia a pred ktorým dávajú prednosť tvorom, ktorých nezriadene a hriešne pre svoje rozkoše zneužívajú, tak im nekonečná múdrosť Božej...

Sv. omša bola slávená už v katakombách

Zo starých liturgií uvediem len jednu, ktorá siaha až do najstaršej doby kresťanstva, liturgiu sv. Jakuba. V nej stojí: „Nech mlčí každé smrteľné telo, nech tu stojí s bázňou...

Kto je mimo Cirkvi?

Z toho vyplýva, že z Cirkvi sú vylúčené iba tri skupiny osôb:1. neveriaci,2. heretici a schizmatici a3. ľudia exkomunikovaní. Pohania preto, že v Cirkvi nikdy neboli, bez toho, aby...