Pokladnica viery - - Strana 2

Pokladnica viery

Čo je svätá omša?

Sv. omša nie je teda nič iné ako vyplnenie toho božského príkazu, nič iné ako ustavičné opakovanie, obnovovanie a pokračovanie tej obety, ktorú Ježiš Kristus večer pred svojím trpkým...

Zvádzanie k strachu v hodine smrti

Ak je niekto v hodine smrti zvádzaný k nedôvere, k malomyseľnosti alebo k zúfalstvu, je dobré, aby si spomenul na svoje zásluhy a tak si dodal nádeje i odvahy....

Odmietanie kríža a bolesti

Ľudské radosti v živote sú ako kamene v brode: neisté a vzdialené. Ak šliapneme na jeden, musíme rýchlo preskočiť na druhý, potom na ďalší, atď… Škoda, že tak málo...

Čo nás činí Božími dietkami?

Posväcujúca milosť – žriedlo nášho vnútorného života – nás činí naozaj Božími dietkami, lebo je účasťou na Božej prirodzenosti. My nemôžeme byť prirodzení synovia Boží ako Slovo, ale sme...

Kliatba

Kliatba je, keď niekto preklína svojho blížneho hovoriac: Buď prekliaty; alebo inými spôsobmi používa kliatbu, napríklad želajúc, aby sa mu prihodilo to alebo ono zlo. A taká kliatba je...

Proroctvá o sv. omši

Celá katolícka Cirkev podľa svedectiev sv. otcov tieto dve proroctvá vždy vzťahovala na obetu sv. omše. Tak hovorí sv. Ireneus (v 2. stor.): Kristus vzal to, čo podľa stvorenia...

Pomoc v hodine smrti podľa zásluh

Z toho vyplýva, že zomierajúci musí byť proti týmto pokušeniam obrnený. Ak sa ešte pred chorobou proti nim nevyzbrojil cnosťami a necvičil sa v boji proti neviditeľným nepriateľom, tak...

Omša – stále rovnaká obeta

Neexistuje žiadna dvojaká obeta. Je to tá istá obeta ako na Kalvárii, len sa prejavuje inak. Tridentský koncil o tom hovorí veľmi presne: tá istá obeta, ten istý kňaz...

Márnosť spoločnosti bez Boha

I dnes hovorí Spasiteľ ľuďom, že sa klamú, keď sa chcú zaobísť bez neho, keď svoj posledný cieľ hľadajú v pozemských rozkošiach; prevracajú totiž stupnicu hodnôt alebo, ako to...

Hriech lži

Nepravdu možno hovoriť troma spôsobmi. Po prvé, že sa spôsobí škoda blížnemu ‒ napríklad, keď človek svedčí pred sudcom o niekom, že vykonal krádež alebo niekoho zavraždil, hoci vie,...

Svätá omša – jediná pravá obeta

Po dokonaní sv. obety na kríži mali židovské obety podľa predpovedí prorokov prestať a obeta Kristova na kríži mala sa vždy a všade obnovovať a sprítomňovať nekrvavým spôsobom. Týmto...

Pokúšanie diablov – nepriateľov našich duší – v hodine smrti

Diabli, najľstivejší a najnešľachetnejší nepriatelia našich duší, vedia veľmi dobre, že smrťou pre človeka prestáva možnosť získať si zásluhy alebo hrešiť a že duše nezmeniteľne zotrvajú v tom stave,...

Veľkoleposť sv. omše

G. Goyau nazýva svätú omšu tou najdôležitejšou udalosťou v dejinách ľudstva a dodáva: „Kňaz každý deň umožňuje Bohu Vykupiteľovi účinne zasahovať do osudov ľudskej spoločnosti. Vkladá Božie výkupné do...

Misijná láska

A len vtedy úprimne milujeme Boha, keď sa usilujeme, aby ho miloval každý človek. Keď minieme peniaze alebo ich podarujeme, stratíme ich; ale nestratíme Boha, keď ho takrečeno dáme...

Nepokradneš!

Ž. Ktoré hriechy sa počítajú ku krádeži a k lúpeži a sú zakázané týmto prikázaním? U. Sú to tieto: Po prvé, podvod pri kúpe a predaji a podobné priestupky...

Smrť ako brána do budúcej blaženosti

Ako je prirodzené, že človek túži byť živý a radovať sa, tak je mu vlastné veľmi sa báť trpkej smrti a trestov, ktoré ju predchádzajú. Ľudia cnostní, dokonalí a...

Žiť s krížom

Ak sa na kríž pozeráme s pravým pochopením, nemáme odvahu žiť bez kríža. Jednej nastávajúcej karmelitánke opisovali prísny život v kláštore, aby ju odhovorili od rehoľného života. „Budem mať...

Márnosť pozemských dobier

Naliehavú potrebu zaoberať sa myšlienkou toho, čo je jediné potrebné cítime najmä dnes, v časoch biedy a všeobecného zmätku, keď toľko ľudí a národov stráca z očí svoj pravý...

Trest smrti

Vládcom a strážnikom je zverená verejná autorita a zločincov zabíjajú nie ako páni ich života, ale ako služobníci Boží, ako o tom svedčí sv. Pavol (Rim 13,4). Lebo Boh...

Posledné veci

Tieto slová napísal Sirachovec, aby nám pripomenul, že nech robíme čokoľvek, nemáme zabúdať na posledné veci, a to preto, aby sme Boha ničím neurazili. Medzi týmito poslednými vecami je...

Viera v Boží trest

Preto sa ako moderní pohania nepohoršujme nad smutnými udalosťami, nečervenajme sa a nekritizujme každý výklad dejín, ktorý hovorí o treste za hriech. Vo všetkej pravde odsudzujme hriech a v...

Pokora svätých

Dokonali nepoznávajú sa v sebe, lež v Bohu, ktorý je ich počiatkom a cieľom. Svoj život porovnávajú s tým, čo je o nich napísané v knihe života. Vidia nekonečnú...

Povinnosti detí voči rodičom

Povinnosti medzi rodičmi a deťmi sú nepochybne vzájomné, a ako deti sú povinné podporovať, poslúchať a ctiť si rodičov, tak aj tí sú povinní deťom nielen zabezpečiť jedlo a...

Odmietanie utrpenia

Celý život bol a je organizovaný proti utrpeniu a proti obetám, dokonca aj proti tým obetám, ktoré ukladá obyčajná vernosť Božím a cirkevným prikázaniam. Utrpenie však pripravovalo svoju odvetu....

O potrebe očistenia

S duchovnou pýchou veľmi často sa priatelí pýcha rozumu, závisť, tajná ctibažnosť. Sedem hlavných hriechov zavŕtalo sa do duchovného života a strašne ho preinačuje. Toto všetko podľa svätého Jána...

Dôvod posvätnosti nedele

Boh nám zmenil sobotu na nedeľu zo zaiste vážnych dôvodov, ako aj obriezku na krst, veľkonočného baránka na Najsvätejšiu Sviatosť a vôbec všetky dobré obrady Starého zákona na lepšie...

Pozemské tresty

Boh niekedy trestá jednotlivcov tu na zemi, ale nie vždy. Vo svojom milosrdenstve čaká, lebo ak človek zotrváva v zlom, Boh má celú večnosť na to, aby ho potrestal....

Napomínanie k druhému obráteniu

Liturgia, najmä v advente a v pôste, nás často napomína, aby sme sa obrátili. A toto napomenutie vzťahuje sa i na tých, čo už žijú kresťansky, avšak ešte veľmi...

Boh trestá!

Boh hrozí previnilcovi voči prikázaniu preťažkým trestom, ale zachovávateľovi sľubuje odmenu. Veď po tom, čo dal toto prikázanie, pripája: „Ja som Boh mocný, žiarlivý, navštevujúci neprávosti otcov na deťoch...

Božské Srdce plní Otcovu vôľu

Z Ježišovho Srdca neustále prúdila dvojaká túžba: spaľujúci hlad po plnení Otcovej vôle a spaľujúci smäd po krste krvou, ktorý by nás vyslobodil zo smrti. A táto túžba je...