Pokladnica viery -

Pokladnica viery

Nutnosť sv. omše

Niektorí namietajú: „My už nepotrebujeme zmiernu obetu, keďže obeta, ktorú priniesol Spasiteľ na kríži v sebe obsahuje zmierenie a zadosťučinenie je prebytočné.“ Táto námietka nemá žiaden základ. Kristus síce...

Kto vedie sekty, heretikov a pohanov?

A keďže táto jediná Cirkev sa v učení o viere alebo morálke nemôže mýliť, lebo je vedená Duchom Svätým, tak z toho nevyhnutne vyplýva, že všetky ostatné spolky, keďže...

Trest od Stvoriteľa bude úmerný vine hriešnikov

Ako hriešnici rôznym a mnohonásobným spôsobom proti svojmu Stvoriteľovi hrešia a pred ktorým dávajú prednosť tvorom, ktorých nezriadene a hriešne pre svoje rozkoše zneužívajú, tak im nekonečná múdrosť Božej...

Sv. omša bola slávená už v katakombách

Zo starých liturgií uvediem len jednu, ktorá siaha až do najstaršej doby kresťanstva, liturgiu sv. Jakuba. V nej stojí: „Nech mlčí každé smrteľné telo, nech tu stojí s bázňou...

Kto je mimo Cirkvi?

Z toho vyplýva, že z Cirkvi sú vylúčené iba tri skupiny osôb:1. neveriaci,2. heretici a schizmatici a3. ľudia exkomunikovaní. Pohania preto, že v Cirkvi nikdy neboli, bez toho, aby...

Aké to bude pre bezbožných uvidieť anjela?

Nakoniec nás sväté Písmo poučuje, ako veľmi človeka vyľaká zjavenie anjela, zvlášť ak sa zjavuje v strašnej podobe. Preto svätý Daniel, keď uvidel svätého anjela, hovoril: „Pane, pretože ťa...

Starobylosť sv. omše

Túto pravdu, že obeta omše sv. bola od pradávna slávená, dokazujú i najstarší cirkevní Otcovia. Klement z Ríma, Ignác, Justín, Irenej, Tertulián, Origenes a Cyprián hovoria o kresťanskom oltári...

Aké je Kristovo kráľovstvo?

Kristovo kráľovstvo však nie je pozemské, aké očakávali Židia, ale duchovné a večné. Sám, keď zriadil svoje sídlo v nebesiach, ukázal že jeho moc a bohatstvo sú duchovné. V...

Čoho sa báť, až budeme stáť pred Sudcom, ktorý nepotrebuje svedkov?

Preto svätý Bernard hovorí: „Čoho by sme sa mali tak nesmierne báť, ako postaviť sa pred súdnu stolicu tak prísneho Sudcu, ktorý nepotrebuje svedkov a skúma zámery srdca a...

Ľudská duša Kristova trpela mukami

Nikto nesmie pochybovať o tom, že jeho ľudská duša, čo sa tohto týka, nebola uchránená pred mukami a utrpením, keďže na seba skutočne vzal ľudskú prirodzenosť, a preto je...

Sv. omša vyslobodzuje z očistca

Za času sv. Bernarda zomrel v Clairveaux rehoľný brat a Bohom bol odsúdený k očistcovým mukám. Ten brat sa zjavil jednému zo starých kláštorných kňazov a oznámil mu, že...

Čas trávime neužitočne a hriešne, hoci vieme, že Boh sa na všetko ustavične pozerá

Podľa možnosti uvažujme, aké máme denne márne myšlienky, aké neužitočné predstavy, nedovolené záujmy, aké zbytočné a zlé slová hovoríme a aké zlé skutky páchame. Koľko rozptýleností srdca pri modlitbách...

Kristus sa nenarodil bežným prirodzeným spôsobom

Ale tak ako samotné počatie sa vymyká prirodzenému poriadku, tak aj pri jeho narodení nie je možné pozorovať nič, čo by nebolo Božské. Okrem toho nie je nič podivuhodnejšie...

Ako došlo k vteleniu Pána?

Ale pretože je potrebné objasniť jednotlivé slová, vyučuj teda farár, že keď hovoríme: „Syn Boží si vzal telo mocou Ducha Svätého“, tak tým nehovoríme, že tajomstvo vtelenia vykonala iba...

Čo obetuje Kristus pri sv. omši?

Čo si teda myslíš, že Kristus Pán obetuje pri svätej omši najvyššiemu Bohu? Počúvaj a čuduj sa! V celom šírom nebi a na celom šírom svete našiel iba jednu...

Pred Najvyšším sudcom nebude možné sa vyhovárať, ani mu odporovať!

Veľmi sa teda bojme rozsudku Najvyššieho sudcu, pred ktorého sa postavíme! Pred ním nie je možné sa vyhovárať, ani mu odporovať. Od neho sa nemožno k nikomu odvolať. Dbajúc...

Čo znamená meno Kristus?

K menu Ježiš je pridané aj meno Kristus, čo znamená Pomazaný. Toto meno je výrazom dôstojnosti a úradu, a to bez toho, aby bolo vlastné jednej osobe, ale je...

Plody sv. omše

Sv. Vavrinec volá: „Veru žiadna ľudská výrečnosť nie je v stave vyložiť, aké hojné ovocie z obetovania omše svätej vyrastá. Tu sa hriešnik s Bohom zmieri, spravodlivý sa ešte...

Obavy z prísnosti Božieho súdu sú oprávnené

Musíme mať istotu o Božej Prozreteľnosti a budúcom Božom súde, ale musíme sa aj veľmi diviť prísnosti Božieho súdu. A toho sa musíme odôvodnene obávať. Či na počiatku sveta...

Svätá Trojica

Avšak tieto tri osoby nie je možné predstavovať si tak, že by v nich bolo niečo nepodobné alebo nerovnaké, ale treba ich chápať tak, že sú odlišné iba svojimi...

Nekrvavá obeta sv. omše

Sv. omša je teda nekrvavé obnovenie krvavej obety na kríži, v ktorej pod obrazmi, ktorými sa predstavuje tajomné zabitie baránka Božieho a v ktorých sú pravé Telo a pravá...

Druhá z posledných vecí človeka – Boží súd

Ako už bolo uvedené, druhou z posledných vecí človeka je prísny Boží súd. Preto, keď sme skončili o smrti, zostáva, aby sme trochu pohovorili o tomto súde. Tento súd...

Kresťanstvo a múdrosť sveta

Existuje veľký rozdiel medzi kresťanskou filozofiou a múdrosťou tohto sveta, ktorá je vedená výlučne svetlom ľudskej prirodzenosti, pomaly napredujúca uvažovaním o zmyslových predmetoch a účinkoch a až po dlhom...

Ježiš Kristus – najvyšší veľkňaz

Z toho pochádza aj to, že obeta sv. omše neprestáva byť Bohu nekonečne príjemnou ani vtedy, keď ju prináša hoci aj nehodný kňaz, lebo skutočným obetníkom je Ježiš Kristus....

Pozor na prikláňanie sa k časným veciam!

Daj si teda veľký pozor, človeče, ktorý sa prikláňaš k tomu, čo je zo sveta, ktorý túžiš po telesnom, miluješ pomíňajúcu sa slávu, ktorý si hovieš v pozemských daroch,...

Čo znamená slovo „veriť“?

Slovo veriť teda na tomto mieste neznamená myslieť si, domnievať sa, domýšľať si, ale ako učí Sv. písmo, má v sebe silu najčistejšieho presvedčenia, ktorým ľudská myseľ dáva pevný...

Neustála obeta Bohočloveka vo sv. omši

V každej sv. omši obnovuje osobný Boh-človek to, čo učinil pri poslednej večeri a na kríži. Sv. omša je vskutku a v pravde nič iné ako skutočné obnovenie poslednej...

Čo robí smrť veľmi hroznou?

Nakoniec, a to práve robí smrť veľmi hroznou, sa údajne každému zomierajúcemu zjavuje zlý duch v tej najohavnejšej podobe. Nemožno ani opísať, aký je strašný. V čítaní o najsvätejšej...

Prikázal, aby ho všetci počúvali…

A keďže Boh predpovedal, že dá učiteľa spravodlivosti ako svetlo národov, aby sa stal spásou siahajúcou až ku končinám zeme, preto v týchto posledných dňoch nám hovoril prostredníctvom svojho...

Čo je svätá omša?

Sv. omša nie je teda nič iné ako vyplnenie toho božského príkazu, nič iné ako ustavičné opakovanie, obnovovanie a pokračovanie tej obety, ktorú Ježiš Kristus večer pred svojím trpkým...