Pokladnica viery -

Pokladnica viery

Nádej potešuje a posilňuje v skúškach, svoje utrpenia pripisuje hriechom

Povedali sme, že nádej potešuje a posilňuje nás v skúškach a krížoch, ktoré Boh na nás zosiela. Pekným príkladom toho môže byť na smetisku sediaci Jób, ktorý bol od...

Čo je viera a ako poznávame pravdy, ktoré Boh zjavil?

Viera je nadprirodzená cnosť, ktorú Boh vlieva do našej duše a ktorou spoliehajúc sa na autoritu samotného Boha veríme všetko, čo On zjavil a čo prostredníctvom jeho Cirkvi nám...

Každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria

Či nepovedala najvyššia a neomylná Pravda: „Každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria.“ Len daj pozor na to, čo tá istá večná Pravda...

Stačí ku spáse, ak dostaneme pri krste teologické cnosti?

Stačí pre spásu, aby sme pri krste dostali teologické cnosti? Pre toho, kto nadobudol užívanie rozumu, nestačí krst na dosiahnutie teologických cností, je tiež potrebné vykonávať časté skutky viery,...

Viera nám ukazuje ako poznávať, milovať a slúžiť Bohu

Vierou poznávame, že Boh je jeden, náš Stvoriteľ, Spasiteľ a Najvyššie Dobro. Viera nám ukazuje, že cieľom nášho života je to, aby sme Boha poznali, milovali, Jemu slúžili a...

Chráňme sa pred každou pochabou útechou

A keďže blahoslavení sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, so všetkou vrúcnosťou a rozhodnosťou dbajme na čistotu srdca a so všetkou starostlivosťou chráňme svoje srdcia pred každým previnením,...

Prečo sú viera, nádej a láska nazývané teologickými cnosťami? Stačí pre našu spásu ich obdržanie pri krste?

Viera, Nádej a Láska sa nazývajú teologickými cnosťami, pretože majú Boha ako svoj bezprostredný a najdôležitejší cieľ a sú ním vlievané. Teologické cnosti majú Boha za svoj bezprostredný cieľ...

Cnosť nádeje nám káže úplne sa oddať do vôle Boha

Svätý Augustín hovorí, že dokonca, keby neočakával Nebo a nebál sa Pekla, ani tak by neprestal milovať Boha, lebo On je nekonečne dokonalý a hoden lásky. A tento nekonečne...

Na onom svete najjasnejšie spoznáme

Na onom svete najjasnejšie spoznáme a so srdečnou vďakou na slávu Božiu priznáme, aký krátky bol čas, v ktorom sme za mzdu takej veľkej blaženosti slúžili Bohu na výsosti,...

Čo je nadprirodzená cnosť a koľko je hlavných nadprirodzených cností?

Nadprirodzená cnosť je kvalita, ktorou Boh napĺňa našu dušu a ktorou táto duša nadobúda náklonnosť, prostriedky a ochotu k tomu, aby poznala dobro a smerovala ju k večnému životu....

Láska k blížnemu nás približuje k Bohu a chráni pred Peklom

Nakoniec vám hovorím: láska je najkrajšou cnosťou. Ona nám zaisťuje priateľstvo Boha, ona nás chráni pred Peklom – pretože prikazuje preukazovať dobro nepriateľom, lebo nedovoľuje nikoho nenávidieť, lebo chce...

Telá budú v Nebi podrobené dušiam a budú ich poslúchať

Telá tam budú úplne podrobené dušiam a čo najpresnejšie ich budú poslúchať. Tam, kde bude duša chcieť, tam sa ihneď ocitne telo. Telá vyvolených budú bez porušenia a zbavené...

Čo je civilné manželstvo? A je pre kresťana postačujúce získať iba civilné manželstvo alebo zmluvu?

Nie je ničím iným, ako obyčajnou formalitou predpísanou civilným zákonom na poskytovanie a zabezpečenie občianskych účinkov manželstva na manželov a ich deti. Pre kresťana nie je dostatočné získať len...

Milovať treba aj svojich nepriateľov

Sv. Pavol Apoštol učí: A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič...

Večná mladosť v Nebi

Je tam večná mladosť, ktorá nikdy nestarne. Všetci tam budú, ako sa hovorí, ako vo veku tridsať rokov alebo budú v takom veku, v ktorom zomrel Kristus, lebo apoštol...

Kto má moc regulovať prekážky a posudzovať kresťanské manželstvo?

Iba Cirkev má moc regulovať prekážky manželstva, posudzovať platnosť manželstva medzi kresťanmi a zbavovať prekážok, ktoré uložila. Prečo má iba Cirkev moc ukladať prekážky a posudzovať platnosť manželstva? Cirkev...

Každému človeku treba želať dobro

Každému človeku teda máme želať dobro a sužovať sa, ak niekoho postretne nešťastie, lebo všetkých ľudí, dokonca i nepriateľov, treba považovať za bratov. K všetkým musíme byť úprimní, nezávidieť...

Ľudia v Nebi budú mať radosti, ktoré ani anjeli nemajú

Pokiaľ hovoríme o podstatnej odmene, ktorou je blažené pozeranie na Všemohúceho, tak ľuďom i anjelom je prisľúbená rovnaká sláva. Ale ako ľudia namáhavejšie a ťažšie získavajú blaženosť ako anjeli,...

Aké sú prekážky manželstva a sú veriaci povinní oznámiť cirkevnej vrchnosti (tieto) prekážky?

Prekážky manželstva sú isté okolnosti, ktoré spôsobujú, že manželstvo je buď neplatné alebo nezákonné. Prvé z nich sú nazývané obmedzujúce prekážky a druhé zamedzujúce prekážky. Obmedzujúcimi prekážkami sú napríklad...

O dôležitosti lásky k blížnemu

Prikázanie lásky k blížnemu je také veľké a dôležité, že ho Boh stavia hneď po prikázaní lásky k Bohu. Ono je všeobecné, nutné a patrí k podstate nášho náboženstva,...

Radosti vyvolených v Nebi

Blaženosť a sláva vyvolených v Nebi je taká veľká, hojná a mnohonásobná, že kamkoľvek sa obrátia, všade nachádzajú dôvody a príležitosti pre radosť. Veď na prvom mieste sa najviac...

Čo je potrebné preto, aby bolo kresťanské manželstvo uzatvorené platne a zákonne?

K právoplatnému uzatvoreniu kresťanského manželstva je potrebné, aby bolo oslobodené od akýchkoľvek prekážok uzatvorenia manželstva, aby súhlas k manželskej zmluve bol daný slobodne za prítomnosti farára (alebo ním určeného...

Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha

A takto, bratia moji, vyzerá dokonalý vzor lásky, akú máme preukazovať blížnemu. Takáto láska nám zaistí večnú spásu. Naša viera a všetky naše cnosti budú vymyslené, a Boh nás...

Počet anjelov bude odhalený spaseným

Ďalej, to, čo je nemožné na Zemi poznať, totiž počet svätých anjelov a vyvolených ľudí, lebo ich počet je nespočítateľný, nepochopiteľný a presahujúci všetky naše schopnosti, tak tam v...

Ktoré sú hlavné povinnosti manželov?

Manželia by mali:1. strážiť v neporušenosti svoju manželskú vernosť a správať sa vždy a vo všetkých záležitostiach ako kresťania;2. milovať sa navzájom, trpezlivo sa znášať navzájom a žiť v...

Pokora je silnou zbraňou proti diablovi

V životopise sv. Antona čítane, že mal zjavenie od Boha a videl množstvo sietí, ktoré nastavil zlý duch, aby zviedol ľudí na hriech. Pri tomto pohľade sa svätec triasol...

V Nebi uvidíme vzťahy medzi Svätou Trojicou

Najjasnejšie uvidia, ako večný Otec najčistejšie chápe a pozerá na svojho jednorodeného Syna, ako naň hľadí a nesmiernou láskou ho večne miluje, nie menej ako seba samého; a ako...

Pokora je najkrajšia zo všetkých cností

Sv. Augustín hovorí: Ak sa hlboko ponížite a uznáte, že ste ničotou a nič si nezasluhujete, tak vám Boh štedro udelí svoje milosti. Ak sa budete vyvyšovať a myslieť...

Aký úmysel majú mať tí, ktorí uzatvárajú manželstvo a ako by sa mali pripraviť na prijatie sviatosti?

Tí, ktorí uzatvárajú manželstvo, by mali mať úmysel: 1. konať Božiu vôľu, ktorá ich volá do tohto stavu;2. pracovať v tomto stave na spáse svojich duší;3. vychovávať svoje deti,...

Vidieť Boha je najväčšia blaženosť

A keď tak postupujeme, uvidíme, že čím krajšia je viditeľná vec, tým je pohľad na ňu príjemnejší. Keďže však Boh na nebesiach je neporovnateľne krajší a nádhernejší ako všetky...