Pokladnica viery - - Strana 3

Pokladnica viery

Boh, náš posledný cieľ

Nuž a to, čo ani najbystrejší rozum ani prirodzená chápavosť anjelov nikdy neodkryje, to nám odkrýva božie zjavenie. Zjavenie učí, že náš posledný cieľ je podstatne nadprirodzený a spočíva...

Jediný pravý Boh

Boh chce, aby sme ho považovali za toho, kým je, čiže za jediného pravého Boha, čo sa stáva vtedy, keď sa človek cvičí v štyroch čnostiach prislúchajúcich k Božskej...

Pohodlné kresťanstvo?

Nemysli si, že si kresťan, ak chceš viesť čo najpokojnejší život, na konci ktorého pokojne a hladko prejdeš zo sveta, kde si sa mal veľmi dobre, do Neba, kde...

Odpustenie smrteľného hriechu

Smrteľný hriech nemôže byť inak zmazaný a odpustený, ako vliatím posväcujúcej milosti a lásky, ktorou nadprirodzene milujeme Boha a ľudí v Bohu. Prorok Ezechiel v mene Pánovom hovorí: „A...

Ako skončia exkomunikovaní?

Ž. Čo sa dá povedať o exkomunikovaných? Stávajú sa aj oni účastní dobrých skutkov konaných veriacimi? U. Preto sa im hovorí exkomunikovaní, lebo sú pozbavení spoločenstva so svätými a...

Uzmierujúci príchod Krista

Prečo prišiel Ježiš Kristus na svet? Aby uzmieroval. Na nič iné. Aby opäť uviedol do poriadku svoje Božie dielo spustošené hriechom; aby v človeku obnovil stratený nadprirodzený život; aby...

Pomýlenosť luteránskeho učenia o nadprirodzenom živote

Luteránske učenie o nadprirodzenom živote je v základe pomýlené, lebo obmedzuje jeho podstatu na vieru v Krista, bez posväcujúcej milosti a lásky, bez záslužných skutkov, čo prakticky vedie k...

O zákaze astrológie

Kto verí, že ľudské duše sú viazané na osudové znamenia (hviezdy), ako to hovoria pohania a prisciliáni, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch...

O večnom ohni v pekle

Niektorí sa divia, ako je to možné, že v pekle po celé veky sa oheň ani nestravuje, ani telá nešťastníkov po celú večnosť nezhoria. To by bolo možné považovať...

Sviatosť pokánia založil Kristus

Kto hovorí, že v katolíckej Cirkvi nie je pokánie opradivo a vlastne sviatosť, ktorú založil Kristus, náš Pán, aby veriaci kedykoľvek po krste, keď upadnú do hriechu, zmierili sa...

V čom môžeme vidieť diaľku moci Božej?

Diaľku moci Božej vidíme práve v tom, že Boh so všetkým, čo stvoril, tiež naďalej spolupracuje a touto spoluprácou sa neunavuje, ani nikdy neunaví; pretože táto Božia moc sa...

O povinnostiach anjelov

Týchto povinností je pätoro. Prvou je ustavičné spievanie chvál a hymnov Bohu. Druhou povinnosťou anjelov je prednášať Bohu modlitby smrteľníkov a svojím príhovorom ich odporúčať. Tretia služba anjelov spočíva...

Kristus je celý a úplný v každej čiastke Eucharistie

Kto popiera, že v úctyhodnej sviatosti Eucharistie, každá podoba a každá čiastka ktorejkoľvek podoby po rozdelení podôb obsahuje celého Krista, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi...

O inteligencii a múdrosti anjelov

Človek alebo ľudský duch chápe len veľmi prácne, pretože poznáva prostredníctvom zmyslov, tvoriac si úsudky len z následkov k príčinám a od príčin k následkom, takže často uviazne v neistote, často sa žalostne...

Kristus v Eucharistii je celý a úplný

Kto hovorí, ž Kristus podávaný v Eucharistii sa požíva iba duchovne a nie aj sviatostne a skutočne, nech je exkomunikovaný! Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch...

Duša človeka a duša zvieracia

Duše zvierat sú hmotné a zaberajú rozsah tela, takže časť je v časti a celá v celku. Ale duša ľudská, ktorá je duchom nedeliteľným, pozoruhodne je celá v celom, aj...

Ľudská duša nie je v ľudskom tele za trest

Kto hovorí, že ľudské duše predtým, ako v nebeskom príbytku zhrešili a preto boli uvrhnuté do ľudských tiel na Zemi, ako to učil Priscilián, nech je exkomunikovaný! Neuner a...

Smrť je vnímaná ako niečo desivé

Naša vzdelaná trieda podľa starého ohavného a pohanského zvyku považuje smrť za niečo tak desivé, že sa o nej nesmie ani hovoriť, takže sa stala súkromným tajomstvom ako nejaké skrývané fyzické...

Pravé učenie o krste sa nachádza v katolíckej Cirkvi

Kto verí, že v rímskej Cirkvi, ktorá je matkou a učiteľkou všetkých cirkví, sa nenachádza pravé učenie o sviatosti krstu, nech je exkomunikovaný. Neuner a Ross – Viera Cirkvi...

Svet údajne nepotrebuje zbožnosť

„Svet nepotrebuje zbožnosť,“ hovorí pán Blatchford, „svet potrebuje mydlo a socializmus.“ Zbožnosť je jedna z najrozšírenejších ľudských cností, zatiaľ čo mydlo a socializmus sú len dva koníčky vyššej strednej...

Boh je večný, duša nesmrteľná

Duša ľudská, keďže je čistý duch, je nesmrteľná. Pretože samotná v sebe nemá nič, čím by mohla zahynúť. Po tejto stránke ako veľmi je povýšená nad duše zvierat, ktoré...

Čo je predmetom viery

Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko, čo obsahuje Božie slovo, či zapísané, alebo tradované a Cirkev to v slávnostnom rozhodnutí, alebo v obyčajnom a všeobecnom ohlasovaní viery, predkladá...

Peklo je večné

Keby Peklo nebolo večné, nebolo by Peklom. Utrpenie, ktoré netrvá dlho, nie je utrpením veľkým. Naopak, malá bolesť, ktorá trvá dlho, stáva sa neznesiteľnou. Keby mal niekto celý život...

Boh je poznateľný prirodzeným rozumom

Svätá Matka Cirkev sa pevne pridržiava toho a učí: Boha, základ a cieľ všetkých možno poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského poznania. „Jeho neviditeľná bytosť sa totiž dá...

Myšlienky, ktoré budú najviac trápiť zatratených v Pekle

Trojaká myšlienka bude zatrateného v Pekle trápiť najviac. Prvá, že naveky zahynul pre malichernosti. Ako dlho trvá sladkosť hriechu? Len okamih. Druhá, ktorá bude príčinou duševných múk zatrateného, bude spomienka...

Prečo je nutné vzdať sa pýchy…?

Kto chce o sebe poznať plnú pravdu, musí odstrániť trám pýchy, ktorý pripravuje oko o svetlo a rozvrhnúť si v srdci stupne k výstupu, ktorými by hľadal v sebe seba...

O ohni v Pekle

Peklo je ohnivá priepasť, v ktorej sa nešťastní zatratenci trápia a budú sa trápiť už navždy. Už pozemský oheň pôsobí človeku neznesiteľné muky. O čo hroznejší od ohňa pozemského je...

Kristus je Boh, ktorý zmyl z ľudí hriech

Kristus je predovšetkým Boh, ktorý sa rozhodol zmyť z ľudí hriech a učiniť zo starého človeka človeka nového. Keď hneď na počiatku nazval človeka svojím obrazom, hneď od začiatku...

Je len jeden pravý Boh

Je len jeden pravý Boh, Pán a Tvorca všetkého, ktorý je tvorený Troma osobami (Otec, Syn a Duch Svätý). Nikdy nemal žiadneho súčasníka, nebol s ním ani chaos, ani...

O pokore

Definícia pokory znie takto: pokora je cnosť, ktorou človek úplne pravdivým sebapoznaním sám vidí svoju malú cenu. Je vlastná tým, ktorí si vo svojom srdci rozvrhli stupne k výstupu,...