Biskup Strickland v pastierskom liste: Synoda prinesie novoty – musíme ich odmietnuť, ak odporujú viere. Aj keby nás nazývali schizmatikmi -

Biskup Strickland v pastierskom liste: Synoda prinesie novoty – musíme ich odmietnuť, ak odporujú viere. Aj keby nás nazývali schizmatikmi


24. augusta 2023
  Krátke správy

Známy konzervatívny texaský biskup Joseph E. Strickland napísal pastiersky list svojim veriacim. V ňom vysvetľuje, prečo treba vytrvať v obhajobe nemennej katolíckej viery a zdôvodňuje, prečo nie sú katolíci odmietajúci inovácie v Cirkvi, odporujúce cirkevnému učeniu, schizmatikmi.

Najctihodnejší Joseph E. Strickland, biskup z Tyleru
zdroj: youtube.com

22. augusta 2023

Moji drahí synovia a dcéry v Kristovi: Láska a milosť Nášho Pána Ježiša Krista nech sú stále s vami!

V tomto čase veľkého nepokoja v Cirkvi a vo svete sa k vám musím prihovoriť z otcovského srdca, aby som vás varoval pred zlom, ktoré nás ohrozuje, a uistil vás o radosti a nádeji, ktorú vždy máme v Našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Zlé a falošné posolstvo, ktoré vtrhlo do Cirkvi, Kristovej nevesty, je, že Ježiš je len jeden z mnohých a že nie je potrebné, aby jeho posolstvo bolo zdieľané s celým ľudstvom. Tejto predstave sa treba vyhýbať a vyvracať ju na každom kroku. Musíme šíriť dobré posolstvo, že Ježiš je náš jediný Pán a že si želá, aby celé ľudstvo prijalo večný život v Ňom navždy.

Až potom, keď pochopíme a z celého srdca prijmeme, že Ježiš Kristus, Boží Syn, je plnosťou Zjavenia a naplnením Otcovho plánu spásy pre celé ľudstvo na všetky časy, môžeme začať riešiť ďalšie chyby, ktoré sužujú našu Cirkev a náš svet, a sú výsledkom odvrátenia sa od Pravdy.

Svätý Pavol v liste Galaťanom píše: „Čudujem sa, že ste sa tak rýchlo odvrátili od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, a obrátili ste sa k inému evanjeliu. Nie je žiadne iné evanjelium, sú len niektorí ľudia, ktorí vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Avšak aj keby sme vám my sami alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium, ako sme hlásali – nech je prekliaty. Čo som povedal, znovu hovorím: Kto vám hlása iné evanjelium, ako ste prijali, nech je prekliaty.“ (Gal 1,6–9)

Ako váš duchovný otec si myslím, že je dôležité opätovne potvrdiť nasledujúce základné pravdy, ktoré Cirkev vždy chápala, a zdôrazniť, že Cirkev neexistuje nato, aby nanovo definovala záležitosti viery, ale aby zachovala dedičstvo viery (Depositum fidei), ktoré nám odovzdal sám Náš Pán prostredníctvom apoštolov, svätých a mučeníkov. Aby sme zopakovali varovanie svätého Pavla: Všetky pokusy o prekrúcanie pravého posolstva Evanjelia musia byť kategoricky odmietnuté ako poškodzovanie Kristovej nevesty a jej jednotlivých členov.

1. Kristus založil jedinú Cirkev – katolícku Cirkev –, a preto iba katolícka Cirkev ponúka plnosť Kristovej pravdy a autentickú cestu k Jeho spáse pre nás všetkých.

2. Eucharistia a všetky sviatosti sú ustanovené Bohom a nie človekom. Eucharistia je skutočne Telom a Krvou, Dušou a Božstvom Krista a nehodne Ho prijať (čiže v stave ťažkého, nerozhrešeného hriechu) je zničujúcou svätokrádežou pre jednotlivca aj Cirkev. (1Kor 11,27–29)

3. Sviatosť manželstva ustanovil Boh. Prirodzeným zákonom Boh stvoril manželstvo medzi mužom a ženou, ktorí si budú verní na celý život a sú otvorení deťom. Ľudstvo nemá právo ani skutočnú schopnosť predefinovať manželstvo.

4. Každá ľudská bytosť je stvorená na obraz a podobu Boha, muž alebo žena, a všetkým ľudským bytostiam by sa malo pomôcť objaviť ich pravú identitu ako Božích detí, a nie pomáhať v neusporiadanom pokuse ustanoviť ich nepopierateľnú biologickú a Božiu identitu.

5. Sexuálna aktivita mimo manželstva je vždy ťažkým hriechom a žiadna cirkevná autorita ju nemôže tolerovať, žehnať, ani považovať za prípustnú.

6. Viera, že všetci muži a ženy budú spasení bez ohľadu na to, ako žijú svoj život (pojem bežne označovaný ako univerzalizmus), je falošná a nebezpečná, pretože je v rozpore s tým, čo nám Ježiš opakovane hovorí v evanjeliu. Ježiš hovorí, že musíme „zaprieť samých seba, vziať svoj kríž a nasledovať Ho“. (Mt 16,24) Svojou milosťou nám dal cestu k víťazstvu nad hriechom a smrťou skrze pokánie a sviatostnú spoveď. Je dôležité, aby sme prijali radosť, nádej a slobodu, ktorá pochádza z pokánia a pokorného vyznania svojich hriechov. Skrze pokánie a sviatostnú spoveď môže byť každý boj proti pokušeniu a hriechu malým víťazstvom, ktoré nás vedie k tomu, aby sme prijali veľké víťazstvo, ktoré pre nás vybojoval Kristus.

7. Aby sme nasledovali Ježiša Krista, musíme sa dobrovoľne rozhodnúť vziať svoj kríž, a nie snažiť sa vyhýbať krížu a utrpeniu, ktoré Náš Pán ukladá každému z nás jednotlivo v našom každodennom živote. Tajomstvo spásneho utrpenia – teda utrpenia, ktoré na nás dopúšťa Náš Pán na tomto svete, aby sme ho prežívali a prijímali, a v ktorom sa spájame s Jeho utrpením – nás pokoruje, očisťuje a vťahuje hlbšie do radosti života prežitého v Kristovi. To neznamená, že si máme užívať alebo vyhľadávať utrpenie, ale keď sme zjednotení s Kristom, v prežívaní našich každodenných utrpení môžeme nájsť nádej a radosť, ktorá existuje uprostred utrpenia a vytrvať vo všetkom našom utrpení až do konca. (porov. 2Tim 4,6–8)

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budú mnohé z týchto právd preskúmané v rámci synody o synodalite. Musíme sa pevne držať týchto právd a dávať si pozor na akýkoľvek pokus predložiť alternatívu k Evanjeliu Ježiša Krista alebo voči nabádaniu k viere, ktorá hovorí o dialógu a bratstve, pričom sa pokúšame zrušiť otcovstvo Boha. Ak sa pokúšame obnoviť prostredníctvom zmien to, čo nám Boh vo svojom veľkom milosrdenstve dal, sme na zradnej pôde. Najistejšia základňa, ktorú môžeme nájsť, je držať sa večného učenia viery.

Žiaľ, niektorí môžu označiť tých, ktorí nesúhlasia s navrhovanými zmenami, za schizmatikov. Buďte si však istí, že nikto, kto sa pevne drží línie našej katolíckej viery, nie je schizmatik. Musíme zostať neochvejne a skutočne katolíkmi, bez ohľadu na to, čo nastane. Musíme si tiež ujasniť, že ostro oponovať týmto navrhovaným zmenám neznamená opustiť Cirkev. Ako povedal svätý Peter: „Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš slová večného života“ (Jn 6,68). Takže stáť pevne neznamená, že sa pokúšame opustiť Cirkev. Naopak, to skúšajú tí, ktorí navrhujú zmeny toho, čo sa zmeniť nedá.

Nabádam vás, moji synovia a dcéry v Kristovi, že teraz je čas dokázať, že stojíte pevne v katolíckej viere všetkých čias. Všetci sme boli stvorení, aby sme hľadali cestu, pravdu a život, a v tomto modernom veku zmätku je pravá cesta tá, ktorá je ožiarená svetlom Ježiša Krista, pretože pravda má tvár a je to naozaj Jeho tvár. Buďte si istí, že Svoju Nevestu nesklame.

Zostávam vaším pokorným otcom a služobníkom,

Najctihodnejší Joseph E. Strickland, biskup z Tyleru

Titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Dubia piatich kardinálov pápežovi Františkovi: Texty, odpoveď a Oznámenie Kristovým veriacim

Želajú jej znásilnenie a smrť alebo Ako sa stúpenci potratov správajú k pro-life študentke

Ďalšia tradičná svätá omša zakázaná – tentokrát vo Westminsterskej katedrále

Plynutí času a věčná přítomnost