Stanovisko združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI k vyhláseniu hovorcu KBS, že si nemožno uplatniť voči vakcinácii výhradu vo svedomí -

Stanovisko združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI k vyhláseniu hovorcu KBS, že si nemožno uplatniť voči vakcinácii výhradu vo svedomí


27. decembra 2021
  Krátke správy

Stanovisko o. z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI k vyhláseniu hovorcu KBS, že si nemožno uplatniť voči vakcinácii výhradu vo svedomí, je reakciou na vyhlásenie, ktoré odznelo v súvislosti s očkovaním na Slovensku proti ochoreniu COVID-19. Prinášame ho v plnom znení:

„Vážený dp. Martin Kramara,
zdá sa, že nám obyčajným veriacim ľuďom neostáva v tomto vianočnom čase nič iné, len si povzdychnúť nad Vaším novým „vyhlásením“ (z TK 21. decembra 2021) o tom, že vakcinácia nie je a nemôže byť predmetom kontradikcie vo svedomí človeka. O čom je teda „právo na výhradu vo svedomí“, alebo nám unikla informácia, že sa už toto právo zrušilo?

Vy ste, ako nás o tom neustále presviedčate, odhodlaný tvrdohlavo kráčať v harmónii so sekulárnym svetom a stali ste sa „paušálnym hovorcom“ za svedomie všetkých katolíkov na Slovensku. Naďalej sa tvárite, že svedomie nie je viac „locus“, najskrytejšie miesto, jadro a svätyňa človeka, kde sa ozýva Boží hlas (porov. Gaudium et spes, 16)? Analogicky to potvrdzuje aj dogmatická konštitúcia Lumen gentium, podľa ktorej má svedomie „privilegované postavenie“, ktoré má byť rešpektované s ohľadom na pravdu aj slobodu.

Morálne svedomie v človeku je z teologického pohľadu „darom Ducha Svätého“ (porov. Ján Pavol II. Encyklika Dominum et Vivificantem, č. 36). A Vy chcete tohto Ducha v človeku potrieť vlastnými vyhláseniami? Myslíme si, že po tomto popretí popriete aj samotného Boha v Troch Osobách a napokon aj sám seba. Sv. Pavol napísal v jednom zo svojich listov veľmi jasné slová: „Život kresťana s Kristom je ukrytý v Bohu“ (Kol 3,3).

Kedy bola autonómia svedomia (s ohľadom na vyššie citované dokumenty) zrušená a akým cirkevným dokumentom či učením? Nie je už azda platný list sv. Pavla, idey Tertuliána, Cicera, Senecu, Origena, učenie cirkevných Otcov sv. Gregora Naziánskeho, sv. Augustína, ale aj učiteľa Cirkvi, akým bol sv. Tomáš Akvinský, alebo aj dokumenty II. vatikánskeho koncilu, či učenie sv. Jána Pavla II.?

Každý človek má výsostné právo nechať sa viesť svojím svedomím. Morálne svedomie musí mať z tohto dôvodu svoje legitímne miesto aj v spoločnosti 21. storočia. A ak je to tak, kto sa to usiluje zrušiť? Nebojíte sa zodpovednosti na večnom Božom súde za potlačovanie tohto „nadprirodzeného aspektu“ v intimite ľudského srdca? Tí, čo budú konať podľa Vás, sa na večnom súde budú odvolávať na Vás. Nie je teda toto Vaše vyhlásenie chybné, zavádzajúce a protirečivé, ak tvrdíte, že: „Svedomie nemá principiálne morálne absolutórium“? Na strane druhej si totiž vzápätí aj protirečíte, keď tvrdíte: „Nijakého človeka naozaj nemožno nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu, ale zároveň je každý človek povinný sa o svoje svedomie starať a formovať ho – katolík v súlade s učením Cirkvi!

K Vašej citácii KKC 1782 „Nijakého človeka naozaj nemožno nútiť, aby konal proti svojmu svedomiu“ ste neuviedli aj druhú, podstatnú časť: „Ale ani nie je mu dovolené prekážať, aby konal podľa svojho svedomia, najmä v náboženskej oblasti.“ Táto prekážka sa v súčasnosti vzťahuje aj na zdravých nezaočkovaných ľudí, ktorým sa bráni v účasti na sv. omši, ako aj v povinnosti vzdávať úctu Bohu, požadovanú prvými tromi prikázaniami Desatora.

Predmetom výhrady vo svedomí nie je, pochopiteľne, otázka vakcinácie ako takej. Predmetom našej výhrady vo svedomí je použitie experimentálnych vakcín proti Covid-19, pri ktorej ani samotní výrobcovia negarantujú jej aktuálnu bezpečnosť a nevedia povedať nič o negatívnych strednodobých a dlhodobých následkoch. Aktuálne sa už evidujú tisíce vážnych zdravotných komplikácií a aj úmrtí spojených s použitím experimentálnych vakcín proti Covid-19. Navyše, riziko použitia takejto experimentálnej vakcíny znáša každý zaočkovaný sám. Svojím vyhlásením uvádzate ľudí do omylu a zároveň všeobecným pozitívnym povedomím podsúvate ľuďom, aby akceptovali experimentálnu vakcínu proti Ccovid-19. Nepoznáte príklady z minulosti, že mnohí výrobcovia vakcín museli svoje vakcíny stiahnuť z obehu kvôli negatívnym následkom a aj zaplatiť obrovské pokuty a náhradu škôd?“

***
Na základe bolestnej skúsenosti experimentovania na ľuďoch v koncentračných táboroch bol vypracovaný Norimberský kódex, aby sa v budúcnosti zabránilo šliapaniu po ľudskej dôstojnosti.

V spomenutom dokumente sa jasne uvádza:
1. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom / zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou / zákernou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie.

To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse. Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto kvalite súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.

2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami, a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.

4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.

6. Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.

7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.

8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

***

My slovenskí katolíci sme škandalizovaní Vašimi postojmi. Každá osoba je totiž vo svojej jedinečnosti „intímne spojená so svojím Stvoriteľom“. Svedomie preto nemožno nahradiť žiadnymi príkazmi, zákazmi, ideológiami, doktrínami, vyhláškami ani odporúčaniami. A úplne na záver nášho listu Vám, dp. M. Kramara, (na základe Norimberského kódexu) pripomíname, že povinné očkovanie detí a starých ľudí nad 60 rokov experimentálnymi vakcínami je nezmyslom, hrubým porušením prirodzených ľudských práv a predovšetkým morálnou zodpovednosťou pred Bohom i ľuďmi. Z tohto dôvodu posielame náš list aj všetkým slovenským arcibiskupom a biskupom so žiadosťou o Vaše odvolanie z dôvodu zavádzania a dezinformácie veriacich ľudí.

S úctou a prianím svetla, ktoré osvetlilo betlehemské nivy na úsvite nášho letopočtu, nech Vás náš Pán Ježiš Kristus obdarí v tomto vianočnom čase pochopením, že On jediný je Pánom sveta i dejín. Jemu teda spoločne všetci katolíci slúžme s radostným srdcom i pokornou mysľou.

Bratislava 22. 12. 2021
Podpísaní členovia Občianskeho združenia „Slovenskí katolíci “

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD., profesorka morálnej teológie a filozofie
Mgr. Miroslav Vetrík, historik, teológ, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností
ThDr. Ján Košiar, teológ, publicista a katolícky kňaz, duchovný združenia Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja
PaedDr. Jana Blublová, pedagogička
Jozef Jurkemik, podnikateľ
Mgr. Zuzana Jurkemiková, teologička a ekonómka
Jozef Mikuš, zakladateľ rodinného vinársko-vinohradníckeho podniku v Doľanoch
Ing. Viliam Oberhauser CSc., exminister vlády SR a štatutár združenia Kresťania pre zdravý vidiek
Andrea Šulíková, opatrovateľka starých a chorých ľudí
Mgr. Stanislav Hric, geológ, člen Spoločnosti Andreja Hlinku a Matice slovenskej
Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga, publicista, teológ, manažér
Mgr. Martin Komár, správca Nadácie Slovakia Christiana
Viliam Balšan, pracovník v automobilovom priemysle
PhDr.Marián Servátka, CSc., veľvyslanec, vysokoškolský učiteľ
Mária Sýkorová, podnikateľka
Martin Fusek, finančný konzultant, podnikateľ
Mgr. Anton Čulen, publicista, predseda Aliancie za nedeľu
Ing. Mgr. Jozef Javorka, analytik vo FS SR
Ľubomíra Kozlová, aktivistka
PhDr. Martin Lacko, PhD., historik
Ing. Patrik Mikula, aktivista
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., internista, hepatológ, gastroenterológ, člen o. z. Rastic
Ing. Marián Tkáč, PhD., bývalý predseda Matice slovenskej, bývalý viceguvernér NBS, publicista, ekonóm
JUDr. Lucia Žužová, právnička, asistentka poslanca NRSR a riaditeľka neziskovej organizácie Milujúca náruč, n. o. (pomoc ženám po potrate, tehotným matkám, ľuďom v núdzi)
plk. v. v. ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz


Kto by mal záujem byť ešte podpísaný pod toto stanovisko, nech nás kontaktuje na mailovej adrese: info@slovenskikatolici.sk

Ďalší signatári:
Ing. Jana Blahová
Ing. Ernest Blaho
Mgr. Katarína Kováčová,
prekladateľka
Mgr. Dagmar Lúčna, učiteľka
Karol Hornáček
Mária Švecová,
učiteľka na 2. stupni základnej školy
Miroslav Frišnič
Ing. Marta Bullová
, ekonómka
Mgr. Ladislav Bulla, právnik

Dariusz Żuk-Olszewski, prekladateľ a publicista
Stuart Amor, prekladateľ
MUDr. Margaréta Černáková, lekárka
PaedDr. Peter Buranský, riaditeľ DŠÚ v Nitre a farár v Jelšovciach
MUDr. Peter Posypanka, lekár internista a hepatológ

Ľudovít Svocák, podnikateľ
Mirka Gažová
Ján Petruska

PaedDr. Martina Krchňáková
Mgr. Miroslav Šuňal, 
politológ, predseda Spoločnosti na ochranu slovenskej štátnosti
Pavel Dobrý, IT Technical Support Specialist
Mgr. Matúš Fuchs, katolícky kňaz
Bc. Mirko Kašubjak, konateľ
Mgr. Dominika Machutová, PhD., archivárka
Ladislav Machut, SZČO
Tomáš Baxa, učiteľ
manželia Peter a Irenka Eibenovi
Ľubomíra Praženková, 
pedagogická pracovníčka strednej priemyselnej školy
Juraj Lenda
Rastislav Petreje, učiteľ ZUŠ a manželka Monika Petreje, učiteľka NJ Gymnázium
Božena Sonderlichová
Ing. Alena Vallová

Mgr. Jaroslav Klíč, katolícky kňaz
PhDr. Mgr. Darina Zdenka Morávková, učiteľ
Ing. Marianna Glončáková, enviromentalistka
Veronika Svocáková
Mgr. Andrea Galková, 
vyštudovaná teológia
Marek Marcin
Anna Holovičová
Jana Vadíková

Mgr. Margita Stoláriková
Vincent Stolárik
Dominik Strhák
Prof. Dr. Jozef Rydlo
Mgr. Vladimír Repka
PhDr. Elena Šebová, 
psychologička, novinárka
Eva Novosadová
Ing. Mgr. Mária Helmeczyová

manželia Vladimír a Alžbeta Výbohovci
Ing. Adriana Ondrušková
MUDr. Emília Luknárová
Ing. František Luknár
Ing., Mgr. Juraj Bielik,
 živnostník, podnikateľ a konateľ, vyštudovaná teológia
Mgr. Gabriela Bieliková, živnostníčka, podnikateľka a konateľka
manželia Kovárovi
manželia Jaroslav a Dagmar Adamcovi
Štefánia Trento
Miloš Marek
Mgr. František Skovajsa, 
historik
Bc. et Bc. Jana Štrbáková, DiS. art, učiteľka hudobnej a estetickej výchovy
Eva Vanková
Ján Pribela
Eva Bystrická
, učiteľka
Mgr. Ľudmila Mušková, exposlankyňa NR SR
Mgr. Viera Čanigová
Mgr. Alžbeta Kuľhová
Mgr. Mária Ďurčová
Róbert Nikoléni
, manager technológie a vývoja v nábytkárskej výrobe
Ľubomír Urbančok, katolícky kňaz

Eva Jemelková
Ladislav Jemelka
Ľubomír Hrkeľ
Vít Moravčík
Marek a Miriam Jendrichovský, 
Financial Risk Management Consultancy
Ján Tomečko, ml.
RNDr. Viliam Škoda
Mgr. Ján Fábik, 
katolícky kňaz
Mgr. Peter Kizek, katolícky kňaz
Mgr. et Mgr. Martin Čepček, poslanec NR SR
Ladislav Mišura, katolícky kňaz
MUDr. Otakár Hunák, lekár
Ing. arch. Pavol Holík, architekt
MUDr. Oľga Holíková, lekárka
Valéria Vagová, opatrovateľka
manželia Ing. Milan Pričko a Ing. Jana Priečková 
Paulína Lesková Priečková
doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD., 
vysokoškolský učiteľ
Mgr. art. Peter Čambál, predseda Spolku latinskej omše
Ing. Denisa Ackermannová
Marek Vávra, katolícky kňaz
Michaela Porubanová, učiteľka
Mgr. et Mgr. Štefan Patrik Kováč, ThLic, spisovateľ, učiteľ a duchovný poradca
Mgr. Monika Magočová, učiteľka, organistka
Peter Mášik, katolícky kňaz
Ing. Marian Ročiak, pracovník IT
Ing. Stanislav Čaniga, daňový poradca
Ing. Júlia Dinušová, pedagogička
Ing. Mgr. Mária Hojsiková
Peter Švaral, 
akad. sochár
Ing. Daniela Švaralová
Filip Švaral
Bc. Peter Švaral
Mgr. Klára Švaralová
Bc. Dominik Švaral
František Švaral
Samuel Švaral
Ing. Pavol Pavelka, 
poradca podnikového informačného systému SAP
Stano Dinuš
Ján Krehlík, IT dôchodca
Alžbeta Krehlíková, dochodkyňa
Martina Belišová, zdravotná sestra
Dr. Jozefína Skulavik
Ing. Martin Mráz
Mgr. Pavel Papšo
Mgr. Eva Papšová
Bibiana Kandríková
Beáta Kavoňová, 
všeobecná zdravotná sestra
Mgr. Miroslav Kavoň
Ing. Vanda Rybanská, 
NR SR, katolícka aktivistka a publicistka
Mgr. František Mašek, katolícky kňaz
Mgr. Ing. Ivan Konečný, hon. dekan v.v., katolícky kňaz
Zuzana Dašková
Bc. Stanislav Drobný
Mgr. Martin Chlebek, katolícky kňaz
Marian Chlebek
Ing. Marek Hrabčák
Mgr. Dobromil Zifčák, PhD.
, katolícky kňaz
Veronika Fehérová
Róbert Wéber, 
obchodný zástupca
Juraj Hradský, výtvarnik, publicista, spisovateľ
Mgr. Katarína Adamíková, pedagogický zamestnanec
Terezia Kocisová
PaedDr. Emília M. Uhláriková
, historik, učiteľ
Ladislav Špánik
MUDr. Ondrej M. Urban
, internista, MD, MTD, LPTPD, LegXC
Anton Selecký, predseda združenia Magnificat Slovakia a publicista
Mgr. Miroslav Bartoš, nezávislý audio-vizuálny producent
Ing. Martin Rajňák, analytik
Anna Gilaniková
René Pavlík
Blažena Pavlíková
Ing. Róbert Prášil
Magdaléna Hunáková, 
personalistka
Ľubomír Klieštik, podnikateľ

Zdroj: Aliancia za nedeľu, http://www.slovenskikatolici.sk
titulný obrázok – geograph.org.uk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Pomocný biskup Athanasius Schneider obviňuje pápeža Františka z prenasledovania verných katolíkov

!!! Škandál: Cirkev v Taliansku financovala mimovládne organizácie, ktoré profitovali z prevádzačstva migrantov. Biskupi, kardináli aj pápež…

Cirkev predala 500-ročný španielsky kláštor budhistickým mníchom na meditácie. Obyvatelia protestujú

Herézy a bludy, IX. časť: Donatisti, 1/2