Návod svätého Františka na šťastný život: 12 pravidiel pre katolíka -

Návod svätého Františka na šťastný život: 12 pravidiel pre katolíka

Mária Magotsová
4. októbra 2022
  Cirkev

Aký odkaz nám zanechal dnešný svätý, František z Assisi? Veľmi dôležitý a presvedčivý. Svoj vlastný testament. A v ňom pripomína: Rozkoš je krátka, trest večný. Utrpenie je nepatrné, sláva nekonečná. Mnohí sú povolaní, málo je vyvolených, všetci dostanú odplatu.

Zdroj: wikimedia commons

Buďte milosrdní

Pán dal mne, bratovi Františkovi, že som takto začal konať pokánie: kým som bol v hriechoch, zdalo sa mi príliš trpké, čo i len pozrieť na malomocných. Sám Pán ma medzi nich zaviedol a ja som im preukázal milosrdenstvo. Keď som od nich odchádzal, to, čo sa mi zdalo trpké, premenilo sa mi na sladkosť duše a tela. Potom som trochu porozmýšľal a opustil som svet.

Modlite sa

A Pán mi dal takú vieru, že som sa v kostoloch takto jednoducho modlil: „Klaniame sa ti Pane Ježišu Kriste, tu i vo všetkých tvojich chrámoch po celom svete a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.“ Potom mi Pán dal a dáva takú dôveru ku kňazom, čo žijú podľa svätej rímskej Cirkvi, kvôli ich sväteniu, že i keby ma prenasledovali, chcem sa k nim utiekať. A keby som mal takú múdrosť ako Šalamún a našiel by som najúbohejších svetských kňazov na farách, kde pôsobia, nechcem kázať proti ich vôli.

Ctite si kňazov

Voči nim i všetkým ostatným chcem mať bázeň, chcem ich milovať a ctiť ako svojich pánov. A nechcem posudzovať ich hriechy, lebo v nich poznávam Božieho Syna a sú mojimi pánmi. Robím to preto, lebo z najvyššieho Božieho Syna na tomto svete telesným zrakom nič nevidím, iba Najsvätejšie Telo a Krv, ktoré sami prijímajú, a len oni iným vysluhujú. A tieto najsvätejšie tajomstvá chcem nadovšetko uctievať, vážiť si ich a uchovávať na vznešených miestach. Kdekoľvek nájdem najsvätejšie mená a jeho slová napísané na nevhodných miestach, chcem ich pozbierať a prosím, aby sa zbierali a uložili na čestnom mieste.

A všetkých teológov a tých, ktorí nám ohlasujú sväté Božie slová, si máme ctiť a vážiť ako tých, ktorí nám dávajú ducha a život.

Snímka obrazovky z filmu Brat Slnko, sestra Luna
zdroj: youtube.com

Žite podľa Evanjelia

A keď mi Pán zveril starosť o bratov, nikto mi neukazoval, čo mám robiť, ale sám Najvyšší mi zjavil, že mám žiť podľa svätého Evanjelia. Dal som to stručnými slovami napísať a pán pápež mi to potvrdil. A tí, čo prichádzali, aby prijali tento spôsob života, všetko, čo mohli mať, dávali chudobným (porov. Tb 1,3) a boli spokojní s jedným habitom, zaplátaným zvnútra i zvonku, cingulom a spodkami a viacej sme nechceli mať. Cirkevné hodinky sme sa my, klerici, modlili podľa ostatných klerikov. Laici sa modlili Otčenáše. A veľmi radi sme sa zdržiavali v kostoloch a boli sme jednoduchí a poddaní všetkým.

Čestne pracujte

A ja som pracoval vlastnými rukami a chcem pracovať a veľmi si prajem, aby sa všetci bratia zamestnávali nejakou počestnou prácou. Tí, čo nevedia pracovať, nech sa naučia, nie z túžby po odmene za prácu, ale pre dobrý príklad a na zahnanie záhaľky. Keby sme nedostali odmenu za prácu, utiekajme sa k Pánovmu stolu a z domu do domu prosme o almužnu.

Buďte slušní

Pán mi zjavil, aby som takto pozdravoval: „Nech ti Pán udelí pokoj.“

Snímka obrazovky z filmu Brat Slnko, sestra Luna
zdroj: youtube.com

Nelipnite na peniazoch

Bratia nech sa chránia prijímať kostoly, chudobné príbytky a všetko, čo sa pre nich stavia, ak to nie je také, ako sa svedčí na svätú chudobu, ktorú sme v Regule sľúbili. Nech sa tam vždy zdržujú ako cudzinci a pútnici.

Nehľadajte len vlastný prospech

Prísne nariaďujem všetkým bratom, kdekoľvek sa nachádzajú, aby sa neodvažovali ani sami, ani cez prostredníka žiadať od Rímskej kúrie nejaké listiny v prospech kostola alebo nejakého miesta pod zámienkou kázania, ani pri osobnom prenasledovaní. Ale kdekoľvek ich neprijmú, nech odtiaľ odídu do inej krajiny, aby tam s Božím požehnaním konali pokánie.

Buďte poslušní predstaveným

A stále chcem poslúchať generálneho ministra tohto bratstva a každého gvardiána, ktorého mi určí. A tak chcem byť v jeho rukách, aby som nemohol ísť alebo konať proti poslušnosti a proti jeho vôli, pretože je mojím pánom. A hoci som jednoduchý a chorľavý, predsa chcem mať vždy pri sebe klerika, aby mi odriekal Ofícium, ako to nariaďuje Regula. A všetci ostatní bratia nech sú prísne povinní poslúchať svojich gvardiánov a podľa Reguly sa modliť Ofícium.

Snímka obrazovky z filmu Brat Slnko, sestra Luna
zdroj: youtube.com

Zachovávajte pravidlá

A keby sa našli niektorí, čo by sa nemodlili Ofícium podľa Reguly a chceli by ho nejakým spôsobom meniť alebo by neboli katolíkmi, všetci bratia, kdekoľvek sa zdržiavajú, keby takého našli, sú pod poslušnosťou povinní zaviesť ho ku kustódovi tohto miesta. A kustód je pod poslušnosťou povinný bedlivo ho strážiť vo dne v noci ako väzňa, aby mu neušiel, kým ho osobne neodovzdá jeho ministrovi. A minister je pod poslušnosťou prísne povinný poslať ho v sprievode takých bratov, ktorí ho budú strážiť vo dne v noci ako väzňa, kým ho neprivedú k ostijskému biskupovi, ktorý je pánom, ochrancom a napravovateľom celého bratstva.

A bratia nech nehovoria: „Toto je iná Regula“, lebo toto je spomienka, napomenutie, povzbudenie a môj testament, ktorý ja, nepatrný František, zanechávam vám, svojim požehnaným bratom, aby sme Regulu, ktorú sme Pánovi sľúbili, lepšie zachovávali.

A generálny minister a všetci ostatní ministri sú pod poslušnosťou zaviazaní k tým slovám nič nepridávať, ani z nich nič neuberať. A tento spis, spolu s Regulou, nech majú vždy so sebou. A na všetkých kapitulách, ktoré konajú, pri čítaní Regule, nech čítajú aj tieto slová.

Zdroj: internet

Nešpekulujte

A všetkým bratom klerikom i laikom pod poslušnosťou prísne nariaďujem, aby k Regule a k týmto slovám nepridávali poznámky vraj: „Takto sa im má rozumieť.“ Ale ako mi Pán dal schopnosť jednoducho, jasne hovoriť a napísať Regulu i tieto slová, tak ich jednoducho a bez poznámok chápte a so svätou horlivosťou zachovávajte až do konca.

Buďte dobrí

A každého, kto toto zachováva, nech v nebi naplní požehnanie Najvyššieho Otca a na zemi požehnanie jeho milého Syna s Najsvätejším Duchom Tešiteľom i so všetkými nebeskými mocnosťami a so všetkými svätými. A ja, brat František, váš nepatrný sluha, nakoľko môžem, potvrdzujem vám toto najsvätejšie požehnanie.

Amen.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre veriacich

Vďaka zvratu potratového rozhodnutia „Roe verzus Wade“ sa v USA narodilo 32-tisíc bábätiek

Pomocný biskup Athanasius Schneider obviňuje pápeža Františka z prenasledovania verných katolíkov

!!! Škandál: Cirkev v Taliansku financovala mimovládne organizácie, ktoré profitovali z prevádzačstva migrantov. Biskupi, kardináli aj pápež…