Sv. Melchiades, pápež a mučeník -

Sv. Melchiades, pápež a mučeník


10. decembra 2023
  Svätec týždňa

Životopisné údaje

Sv. Melchiades sa narodil v treťom storočí v Afrike a už od mladosti si mnoho vytrpel pre sv. vieru, preto býva ctený ako mučeník, hoci zomrel tíško prirodzenou smrťou.

Už ako kňaz sa sv. Melchiades vyznačoval svojou nábožnosťou, učenosťou, obozretnosťou a horlivosťou. Smelo predstúpil aj pred krvavého tyrana, cisára Maxencia a donútil ho nezvratnými dôkazmi, aby nariadil navrátiť cirkevné majetky, ktoré boli predtým, počas krutého prenasledovania nevinných kresťanov, neprávom odňaté rímskej obci.

Keď cisár Maxencius vypovedal sv. Eusebia, ktorý od roku 310 do roku 311 ako pápež spravoval sv. Cirkev, do vyhnanstva na ostrov Sicíliu a tento tam zomrel, vyvolený bol sv. Melchiades na stolec sv. Petra. Sv. Augustín dosvedčuje vo svojom 162. liste, že sv. Melchiades bol «najlepším mužom, synom kresťanského pokoja a otcom kresťanského ľudu».

Keď cisár Konštantín Veľký navrátil pokoj sv. Cirkvi a sám sa stal kresťanom, využil horlivý pápež sv. Melchiades cisárovu priazeň v prospech sv. Cirkvi. Zbožný cisár mu daroval kráľovský palác v Lateráne a on bol prvý z pápežov, ktorí tam bývali. Sám poslal svojich diakonov s listami od cisára a vodcu cisárskej telesnej stráže k vládcovi mesta Rím, aby vydobyl navrátenie aj ostatných majetkov, ktoré boli počas krvavého prenasledovania násilne odňaté sv. Cirkvi. Kresťanský Rím začal vystupovať z tajomnej hĺbky tmavých katakomb (podzemných cintorínov) na výslnie hrdých námestí, a počal budovať nádherné chrámy jedinému pravému Bohu.

Ikona pápeža sv. Melchiadesa
zdroj: wikimedia commons

Horlivý pápež starostlivo bdel nad rozkvetom a zveľaďovaním sv. Cirkvi a nad čistotou a neporušenosťou sv. viery. Vydal dve nariadenia. Ustanovil, aby sa pravoverní kresťania nikdy nepostili v nedeľu a vo štvrtok, pretože v tieto dni to robili pohania. O zmysle druhého nariadenia sa bohoslovci sporia. Cisár Konštantín Veľký mu udelil bohaté dôchodky a podporoval ho v správe sv. Cirkvi. Boží muž horlil proti bludárom – donatistom a manichejcom. Roku 313, 2. (3.) októbra zvolal v Ríme spolu s jedenástimi (podľa iných prameňov osemnástimi, rímskymi aj galskými) biskupmi synodu, aby usporiadal záležitosti sv. Cirkvi, odsúdil nové bludy a presvedčil poblúdencov k návratu do lona sv. Cirkvi a k jej jednote. Donatizmus bol na tomto koncile vyhlásený za herézu.

Usnul v Pánu 10. decembra roku 314. Jeho ostatky boli pochované v katakombách sv. Kalixta, ktoré sa nachádzali na via Appia. Pápež Pavol I. ich dal preniesť do chrámu sv. Silvestra. Sv. Bernard napísal životopis sv. Melchiadesa a jediný rukopis tohto životopisu sa nachádza v kolégiu sv. Benedikta v Anglicku. So sv. Silvestrom, ktorý stal sa nástupcom sv. Melchiadesa na stolci sv. Petra v Ríme, začína sa nová doba v dejinách sv. Cirkvi; Melchiades bol posledný z pápežov pochovaný v katakombách.

27. októbra 312 bol v bitke pri Mulvijskom moste porazený uzurpátor Maxentius a do Ríma víťazne vstúpil cisár Konštantín Veľký. Dovŕšil víťazstvo katolíckej Cirkvi, keďže sám Konštantín konvertoval a pápežovi Melchiadesovi venovalLateránsky palác, ktorý sa stal sídlom pápežov a administratívnym centrom Cirkvi. Bazilika priliehajúca k palácu sa stala hlavným rímskym chrámom.
zdroj: wikimedia commons

Poučenie

Sv. pápež Melchiades bol horlivým Božím sluhom a svedomitým strážcom neporušenosti kresťanského náboženstva; ale pritom bol synom kresťanského pokoja. Bol láskavý a zhovievavý voči hriešnikom a poblúdencom. Vedel, že Pán Ježiš Kristus učinil dosť Svojou prehorkou smrťou na kríži za všetky hriechy celého sveta; ale bol tiež presvedčený o tom, že hriešny človek má činiť úprimné pokánie, že má oľutovať svoje hriechy, oplakať a prinášať hodné ovocie pokánia. Tých, ktorí sa napravili, objal vo vrelom náručí, bol im tým najláskavejším otcom.

Sv. Hieronym píše o pokání: «Oj pokorná slza! Moc tvoja, ríša tvoja je, že nebojíš sa súdnej stolice sudcovej; a obžalobám svojich nepriateľov nakladáš mlčať. Nikto nemôže ti zabrániť, aby si vstúpila. Keď i sama vstúpiš, nenavrátiš sa prázdna. Viacej mučíš diabla, než muky pekelné; a čo je ešte viac, ty premáhaš nepremožiteľného, zaväzuješ Všemohúceho a nakláňaš si Syna Panny Márie.»

Kresťan, keď poblúdiš, keď zhrešíš, oľutuj svoje previnenie kajúcnymi slzami: a budeš hodným údom sv. Cirkvi a nebudeš sa obávať ani sudcu – Pána Ježiša Krista.

Pápež sv. Melchiades
zdroj: wikimedia commons

Modlitba

Účasťou na obete svätej omše posilnení, prosíme Ťa, ó Pane, Bože náš, aby sme na príhovor sv. mučeníka a najvyššieho pastiera Tvojho, Melchiadesa, ktorého pamiatku slávime, blahonosných účinkov tejto slávnosti účastnými sa stali. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána a Spasiteľa nášho. Amen.

-mip-


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista