Proroctvá blahoslavenej sestry Emmerichovej: Blížime sa ku koncu čias a prenasledovaniu Cirkvi? -

Proroctvá blahoslavenej sestry Emmerichovej: Blížime sa ku koncu čias a prenasledovaniu Cirkvi?

Mária Magotsová
23. novembra 2022
  Cirkev

Ak sledujete krízu v Cirkvi, zvlášť v Nemecku, potom zrejme aj vy patríte k tým, ktorí sa pýtajú: Deje sa to najhoršie už teraz, alebo je to len začiatok? Nemáme odpoveď na túto otázku. Ale ako hovoria naši politici: Situáciu vnímame s veľkým znepokojením. A my dodávame: Prekvapení však nie sme. Blahoslavená augustiniánska rehoľníčka, sestra Anna Katarína Emmerichová, nás varovala. Vo víziách z rokov 1820 až 1823 uviedla, že videla strašnú priepasť, v ktorej bol zvrhnutý Lucifer. „Bolo mi povedané, pokiaľ si dobre spomínam, že bude uvoľnený na určitú dobu, päťdesiat alebo šesťdesiat rokov pred rokom 2000,“ povedala blahoslavená a pokračovala takto:

Vlažné duchovenstvo

Videla som odsúdeniahodné veci. V chráme sa hrali hazardné hry, pilo sa a hovorilo. Dvorilo sa tu ženám. Prenikli sem všetky druhy hanebností. Kňazi všetko povoľovali a panovala tu veľká neúcta.

Jasne som videla bludy, úchylky a nespočetné hriechy ľudí. Videla som ich šialenstvo a zlobu ich skutkov proti pravde a rozumu. Boli medzi nimi aj kňazi.

Rozdelenie v Cirkvi

Videla som obraz veľkého utrpenia. Zdalo sa mi, že sa od duchovenstva žiada súhlas s niečím, s čím by nemali súhlasiť. Videla som starších kňazov, najmä jedného, ako trpko nariekajú. Zopár mladších kňazov tiež plakalo. Ostatní však, najmä tí vlažní, pohotovo robili, čo sa od nich žiadalo. Bolo to, akoby sa ľudia sami rozdelili na dve strany.

Potom som videla všetko, čo sa týkalo protestantizmu, ktorý postupne nadobúdal vrchol a katolícke náboženstvo sa rútilo do úplného úpadku.

Videla som, ako mnohí kňazi prijali názory, nebezpečné pre Cirkev. Budovali akúsi veľkú, cudziu, extravagantnú cirkev. Mal sa do nej prijať každý za účelom zjednotenia a rovnakých práv: evanjelici, katolíci, sekty každého druhu. Boh však mal iný plán.

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

Cudzia cirkev

V tejto cirkvi nebolo nič, čo by prichádzalo zhora. Bolo tu len rozdelenie a chaos. Bola to zrejme cirkev ľudského pôvodu podľa poslednej módy, podobne ako nová nepravoverná cirkev v Ríme, ktorá sa zdala tej cirkvi podobná.

V cudzej cirkvi bolo všetko vykonávané mechanicky. Všetko bolo podľa ľudského rozumu. Videla som akýchsi ľudí, veci, doktríny a názory. Bolo na nich čosi pyšné, opovážlivé, násilné, a zdanlivo boli veľmi úspešné. Nevidela som však žiadneho anjela, ani svätého, žeby im pri ich činnosti pomáhal.

Exkomunikovaní hodnostári

Videla som veľa cirkevných hodnostárov, ktorí zastávali názory, na ktoré bola vyslovená exkomunikácia, ale zdalo sa, že sa o to vôbec nestarajú. Medzi tým, čo som videla, bola aj veľká procesia biskupov, ale len málo z nich bolo takých, akí majú byť.

Opustený pápež

Videla som aj Svätého Otca – pohrúženého do modlitby, bohabojného, ale zoslabnutého pre vysoký vek a veľa utrpenia. Hlava sa mu klátila z boka na bok a padala na hruď, akoby zaspával. Často upadal do mdlôb a zdalo sa, že umiera.

Ale keď sa modlil, posilňovali ho nebeské zjavenia. V tej chvíli bola jeho hlava vzpriamená, ale akonáhle mu opäť klesla na hruď, videla som veľa osôb, ako sa rýchlo obzerajú napravo aj naľavo, smerom k svetu.

Bolo možné vidieť, ako Boh potvrdzuje dekréty, rády a interdikty, ktoré vydáva hlava Cirkvi a dodržiava ich, aj keď ľudia o ne nemajú záujem, odmietajú ich a robia si z nich posmech.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com / Mazur/www.thepapalvisit.org.uk

Neúprimní preláti

Preláti vnútornej hierarchie sa zdali byť neúprimní a zbavení horlivosti. Nepáčili sa mi. Hovorila som s pápežom o biskupoch, ktorí majú byť menovaní. Povedala som mu, že nesmie opúšťať Rím. Keby to urobil, vznikol by veľký chaos. Myslel si, že zlo je nevyhnutné a že by mal odísť, aby zachránil veľa vecí. Bol veľmi naklonený tomu, aby opustil Rím a povzbudzovali ho, aby to urobil.

Pápež sa ukrýva

Svätý Otec, ponorený do veľkého smútku, bol ukrytý, aby sa vyhol nebezpečným nástrahám. Bol veľmi slabý a vyčerpaný bolesťami, starosťami a modlitbami. Mohol dôverovať len malému počtu osôb a práve z toho dôvodu sa musel ukrývať.

Ale mal so sebou staručkého kňaza, veľmi jednoduchého a zbožného. Bol to jeho priateľ a pre jeho jednoduchosť si mysleli, že nie je potrebné ho odstrániť. Ale tento muž prijímal od Boha veľké milosti. Videl a chápal veľa vecí, o ktorých informoval Svätého Otca.

Falošný chrám

Opäť som videla, ako sa pokúšajú postaviť nový, čudný kostol. Nebolo na ňom nič sväté. V krypte pod kostolom ľudia miesili cesto na chlieb, ono im však nekyslo a títo ľudia ani neprijímali Telo nášho Pána, ale iba obyčajný chlieb.

Videla som fatálne následky stavby tohto falošného chrámu, videla som jeho rozmach, zhromažďovali sa tu bludári a odpadlíci všetkého druhu. Videla som neustále rastúcu vlažnosť duchovenstva, kruh temnoty sa stále rozširoval.

Modloslužba v chráme

Videla som temný kostol v Ríme. Vyzeral ako mestská radnica, s veľkými stĺpmi vpredu. Nevidela som tu nijaký oltár, len lavičky a v strede niečo ako kazateľnicu. A kázalo sa v ňom a spievalo, ale nič iné. Bolo v ňom len pár ľudí a každý člen zhromaždenia si vytiahol modlu zo svojho vrecka, položil ju pred seba a modlil sa k nej.

Modly zaplnili celé miesto. Napriek tomu, že tam bolo tak málo veriacich, zaplnili celé miesto modlami! Keď sa „omša“ skončila, modly opäť skončili vo vreckách. Celý kostol bol ponurý a čierny, a všetko, čo sa v ňom dialo, bolo zahalené v temnej hmle.

Prenasledovaná Cirkev a budúci mučeníci

Tajné sekty neľútostne ohrozovali veľkú Cirkev. Na celom svete boli zbožné a dobré osoby, zvlášť klérus, trýznené, utláčané a väznené. Mala som pocit, že sa raz majú stať mučeníkmi.

Celé katolícke spoločenstvá boli utlačované, prenasledované a väznené. Veľa kostolov sa zatvorilo, všade vládla skľúčenosť, vojny a krviprelievanie. Divoká a ignorantská zberba riešila všetko násilím. Toto však netrvalo dlho.

V tých dňoch viera upadne veľmi hlboko a zachová sa na málo miestach a v nemnohých domoch a rodinách, ktoré Boh ochráni od pohrôm a vojen.

Dvaja pápeži, dva chrámy

Prídu veľmi zlé časy, kedy nekatolíci zvedú na scestie veľa osôb. Výsledkom bude veľký zmätok.

Videla som prepojenie medzi dvoma pápežmi a dvoma chrámami. Jeden mal málo prívržencov a málo ľudskej podpory, no mal veľkú silu a odvahu zrušiť veľa bohov a zjednotiť množstvo rozličných foriem bohoslužieb do jednej.

Druhý mal síce veľa prívržencov, ale bol nerozhodný v činoch, a tak sa stalo, že schválením stavby falošných chrámov spôsobil, že jediný a pravý Boh, jediné a pravé náboženstvo sa stratilo medzi množstvom falošných bohov a falošných náboženstiev.

Ilustračný obrázok, zdroj: youtube.com

Ovce bez pastiera

Neviem, akým spôsobom som bola minulú noc prenesená do Ríma a nachádzala som sa v blízkosti chrámu Santa Maria Maggiore. Videla som veľmi veľa zarmútených a ustarostených ľudí, pretože nikde nebolo vidieť pápeža a tiež pre veľký nepokoj a poplašné hlasy v meste.

Zdalo sa, že ľud nečaká, žeby sa brány chrámu otvorili, chcel sa len modliť vonku. Priviedlo ich sem vnútorné vnuknutie.

Ale ja som sa ocitla vo vnútri chrámu a otvorila som brány. Vstúpili prekvapení a zľaknutí, že sa brány otvorili. Zdalo sa mi, že som za bránou a že ma nemohli vidieť. Neslúžil sa tu žiadny obrad, ale lampy svietili. Ľud sa pokojne modlil.

Rím v plameňoch

Keď sme so svätým Františkom a inými svätcami prechádzali Rímom, videli sme veľký palác zachvátený plameňmi odspodu až navrch. Veľmi som sa bála, že obyvatelia paláca môžu zhorieť, pretože požiar nikto nehasil. Ale ako sme sa priblížili, oheň sa zmenšoval a videli sme začmudenú budovu.

Prechádzali sme veľkým počtom veľkolepých komnát a nakoniec sme našli pápeža. Sedel potme vo veľkom kresle. Bol veľmi chorý, slabý a neschopný chôdze.

Chrám svätého Petra v troskách

Keď som videla chrám svätého Petra v troskách a spôsob, ako sa na tomto diele skazy podieľalo mnoho príslušníkov kléru, bola som z toho znechutená, volala som Ježiša zo všetkých síl a žiadala som ho o milosrdenstvo.

Svätý Michal zostúpil v zbroji do chrámu a hrozil mečom určitému počtu nehodných pastierov, ktorí chceli vstúpiť do chrámu. Tie časti chrámu, ktoré boli zrútené, boli rýchlo obnovované, aby mohli byť slávené bohoslužby tak, ako sa patrí.

Zo všetkých častí sveta prichádzali kňazi a veriaci a obnovovali chrám, pretože ničitelia neboli schopní pohnúť ťažkými základnými kvádrami.

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

Ochrankyňa Cirkvi

Videla som ešte raz, že Petrova Cirkev bola ohrozovaná plánom, ktorý spracovala tajná sekta, a ničili ju blesky. Ale videla som tiež, ako prišla pomoc práve vtedy, keď utrpenie vrcholilo. Videla som Preblahoslavenú Pannu, ako zostupuje na Cirkev a rozprestiera nad ňou svoj plášť.

Nový pápež

Videla som pápeža, ktorý bol súčasne veľmi mierny a zároveň pevný. Prevychová si chladných a vlažných biskupov. Nie je to Riman, ale Talian. Pochádza z mesta neďaleko Ríma, myslím, že pochádza zo zbožného kráľovského rodu. Ale nejakú dobu musí byť ešte veľa bojov a zápasov.

Cirkev povstane

Potom som uvidela svojho Nebeského Ženícha a dlho sa mi prihováral. Okrem iného mi povedal, že toto premiestňovanie Cirkvi z miesta na miesto znamená, že sa bude javiť ako v úplnom úpadku. Ale znovu povstane.

Aj keby zostal len jeden jediný katolík, Cirkev zvíťazí, pretože sa nezakladá na ľudských úmysloch a ľudskom rozume. Dal mi uvidieť, že nezostal takmer žiadny kresťan v prapôvodnom zmysle slova.

Zlo z Moskvy

Videla som aj rôzne oblasti zeme. Môj Sprievodca (Ježiš) sa o jednej malej oblasti vyjadril prekvapujúcimi slovami: Hľa, Prusko, nepriateľ. Potom mi ukázal iné miesto na severe a povedal: Táto Moskva, krajina Moskvy, prinesie veľa zla.

Svätý cisár Henrich

Mala som videnie svätého cisára Henricha. Videla som ho v noci, samotného na kolenách pri hlavnom oltári veľkého a krásneho chrámu. A videla som Preblahoslavenú Pannu, ako sama zostupuje. Položila na oltár červené súkno a naň biele plátno, na to položila knihu vykladanú drahými kameňmi, zapálila sviece a večné svetlo. Prišiel osobne Spasiteľ v kňazskom rúchu.

Svätá omša bola krátka. Na konci sa nečítalo Evanjelium sv. Jána. Keď svätá omša skončila, Mária sa obrátila k Henrichovi, vystrela k nemu ruku a povedala, že to bolo uznanie za jeho čistotu. Povzbudila ho, aby neváhal. Videla som anjela, ktorý sa dotkol ochrany jeho bedrového kĺbu, ako Jakuba. Henrich pocítil veľkú bolesť a od toho dňa kríval.

Apoštoli posledných čias

Videla som aj bitku. Nepriatelia boli veľmi početní, ale malé vojsko veriacich ich pobilo celé rady. V priebehu bitky sa Mária nachádzala na úpätí pahorku a odela sa do brnenia. Bola to strašná bitka. Nakoniec zostalo len málo verných bojovníkov, ktorí prežili, ale víťazstvo bolo ich.

Vidím apoštolov, ale nie tých z minulosti, ale apoštolov posledných časov a zdá sa mi, že pápež je medzi nimi.

Židia sa vrátia do Palestíny a pred koncom sveta sa stanú kresťanmi.

Obnovená Cirkev

Keď bola Cirkev z veľkej časti zničená a zostali len svätyne a oltáre, videla som, ako do chrámu vstupujú ničitelia so šelmou. Tak sa stretli so Ženou vznešeného správania, ktorá zrejme mala v lone dieťa, pretože kráčala pomaly.

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

Pri pohľade na ňu sa nepriatelia zdesili a šelma nebola schopná urobiť krok vpred. Natiahla šiju k Žene, akoby ju chcela zožrať, ale Žena sa vrhla v prostrácii na zem tvárou k zemi a s rukami v tvare kríža na znamenie podriadenosti Bohu a hlavou sa dotýkala zeme. Keď to šelma uvidela, utiekla späť do mora a nepriatelia vo veľkom zmätku utekali.

Potom som v diaľke uvidela veľkolepé šíky, ktoré sa blížili. V ich čele som videla muža na bielom koni. Väzni boli oslobodení a pripájali sa k nim. Všetci nepriatelia boli zahnaní.

Videla som Cirkev, ako bola obnovená a bola veľkolepejšia ako predtým…!

***

Kto bola blahoslavená sestra Anna Katarína Emmerichová?

Sestra Anna Katarína Emmerichová bola augustiniánska rehoľná sestra. Mala vízie, počas ktorých rozprávala o udalostiach zo Starého i Nového zákona. Jej videnia zapisoval básnik Clemens Brentano. Námety z týchto zápiskov čerpal aj režisér Mel Gibson pre svoj film Umučenie Krista. 3. októbra 2004 bola sestra Anna Katarína Emmerichová na Námestí sv. Petra v Ríme blahorečená.

O súkromných zjaveniach a o tom, ako k nim pristupovať, sme písali podrobnejšie v tomto článku: http://christianitas.sk/sukromne-zjavenia-panny-marie/.

V článku sme citovali úryvky z knihy Tajomstvá posledných čias, pre redakčné účely bol text krátený.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Ľavicoví demonštranti a sodomiti útočili na prolife centrum Pro Vita e Famiglia v Ríme

Prelomový rozsudok v Taliansku: Sudca uznal právo občanov, ktorí narúšali očkovanie proti Covidu-19 – ich pochybnosti boli oprávnené (!)

Arcidiecéza v St. Louis zatvorila prosperujúcu tradičnú farnosť

Biskup Strickland napísal list o okolnostiach svojho odvolania: Odmietnutie zrušiť tradičnú omšu bolo jedným z dôvodov jeho odstránenia