Hinduizmus a kresťanstvo, II. časť -

Hinduizmus a kresťanstvo, II. časť

S. Michaela Pawlik OP
8. novembra 2022
  Spoločnosť

predchádzajúca časť:
Hinduizmus a kresťanstvo, I. časť

***

Orient na Západe

Zavádzanie cudzích doktrín do kresťanského prostredia (najmä toho katolíckeho) prebieha postupne. Nikomu totiž nemožno radiť, aby jednoducho odvrhol svoje náboženstvo a prijal druhé. Oveľa ľahšie je vzbudiť ňom záujem o iné náboženstvá a priviesť ho k náboženskej ľahostajnosti. Neskôr je možné narušiť existujúcu vieru a nahradiť ju takou, ktorá bola naplánovaná pre danú spoločnosť. Za týmto účelom sú k existujúcim teologickým pojmom priraďované iné významy tak, aby „zodpovedali“ zamýšľaným cieľom.

V súčasnosti propagátori siekt a protikatolíckych hnutí prispôsobujú svoje názory formou inkulturácie používanej kresťanskými misionármi. Inkulturácia sa týka iba formy a vonkajších spôsobov vyjadrenia nezmeniteľného obsahu, ktorý Boh zjavil, zatiaľ čo protikresťanské organizácie ho deformujú a prispôsobujú podľa svojich úmyslov. Týmto spôsobom vnášajú zmätok do chápania náboženských a vedeckých pojmov.

Zdroj: pxhere.com

Väčšina mylných predstáv sa dnes prejavuje v oblasti rôznych foriem meditácie, najmä jogy. Chápe sa ako forma gymnastiky, relaxácie či cesty k duchovnej dokonalosti, preto vo svedomí katolíkov, ktorí sa jej venujú, nevyvoláva nepokoj. Spomedzi rôznych foriem jogy je najokultnejšia radža joga, nazývaná tiež kráľovská joga, ktorej pripisujú osobitnú dôležitosť globalisti spolupracujúci s OSN. Je populárnejšia medzi inteligenciou, na rozdiel od bhakti jogy, ktorá je pre zmenu obľúbenejšia medzi mladými ľuďmi. Propagátori radža jogy očakávajú, že jej technika bude schopná formovať novú mentalitu ľudstva, ktorá v budúcnosti zmení tvár sveta. Za týmto účelom sa zakladajú pobočky vyššie spomínanej univerzity Brahma Kumaris.

V správe Univerzálnej mierovej konferencie, ktorá sa konala vo februári 1983 v Mount Abu, bolo uvedené, že táto univerzita od roku 1980 podlieha OSN. Na druhej strane, v predvečer konferencie bolo oznámené, že je zaradená do zoznamu nových organizácií podliehajúcich Rade OSN pre hospodárske a sociálne veci. Konferencie sa zúčastnilo vyše tisíc ľudí zo štyridsiatich krajín pod vedením Dadiho Prakashmaniho. Duchovným inšpirátorom bol dalajláma a generálny tajomník Nirvair. Na konferencii vystúpil Dr. Robert Muller, asistent vtedajšieho generálneho tajomníka OSN, ktorý zdôraznil potrebu harmónie v základných oblastiach života:

– harmónie medzi svetovou populáciou a prostriedkami obživy;

– harmónie medzi ľuďmi: medzi národmi, jazykmi, kultúrami, rasami a náboženstvami;

(Muller konštatoval: „Je to veľká revolúcia, keď vás tisíce rokov poučovali, že vaša vlasť je najdôležitejšia, že vaše náboženstvo je najdôležitejšie a zrazu sa musíte naučiť, že tieto hodnoty už nie sú najdôležitejšie, pretože najdôležitejšou vecou je zachovať túto krásnu planétu a toto ľudstvo.“)

– harmónie medzi minulým a budúcim časom, plánovaním budúcnosti na stovky rokov dopredu;

– harmónie medzi ľuďmi, ktorí žijú vedľa seba a vo vzťahu k Bohu, nech si ho predstavujeme akokoľvek;

– harmónie s nebesami;

(„Nemôžeme zničiť túto planétu a život na nej, pretože by to bolo v rozpore so zákonom vesmíru, ktorý od nás niečo očakáva. Preto keď uvažujeme o budúcnosti, naša myseľ sa upriamuje na vesmír a nekonečno“). Muller hovorí, že toto je nová spiritualita, ktorá vychádza z OSN.

Na tejto konferencii sa počas diskusie objavili aj návrhy:

– aby v medzinárodných vzťahoch nebol kladený dôraz na problémy spotreby, ale na zmenu hierarchie hodnôt;

– pretože história ukazuje, že 78 percent vojen malo náboženské pozadie a náboženstvá boli používané na boj o moc, treba ich nahradiť vedou o novej spiritualite, a vtedy bude na zemi raj;

– masmédiá by nemali podávať negatívne informácie, ale písať o novej spiritualite, ktorú ľudstvo dnes potrebuje;

– inštitúcie by mali byť riadené ženami, pretože ony majú prirodzenú predispozíciu zahŕňať druhých starostlivosťou a láskou, a teda keď budú oslobodené od ponižovania, budú môcť oslobodiť celé ľudstvo.

Zdroj: pixabay.com

Aby sme dosiahli túto vyššiu „harmóniu“, Svetové duchovné univerzity Brahmových dcér učia radža jogu ako techniku na jej dosiahnutie. Technika používaná pri cvičeniach radža jogy je súčasťou aj tzv. transcendentálnej meditácie (TM), ktorú v 60. rokoch minulého storočia v Londýne vyučoval hinduista Mahesh Prasad Varna (pri svojej „misionárskej“ činnosti na Západe zmenil svoje meno na Maharishi Mahesh Yogi). Rovnaké techniky používal aj Maharaj Ji, známy na Západe ako guru Misie božského svetla, ktorý tvrdil, že je modernou božskou inkarnáciou rovnou Ježišovi.8

Joga a okultizmus

Majstri radža jogy a transcedentálnej meditácie učia, že podstatou ľudskej prirodzenosti je spiritualita, a podľa nich ľudské „ja“ či „duša“ je formou svetelného bodu, ktorý dokáže vyžarovať navonok. Podľa nich je úplnou obnovou mysle v zjednotení duše s Bohom – Najvyššou Dušou a proces jej dosiahnutia – to je radža joga.9 Pre mnohých čitateľov letákov propagujúcich radža jogu sa myšlienka obnovenia mysle a zjednotenia duše s Bohom môže zdať veľmi kresťanská. Skrýva v sebe však veľké klamstvo, pretože pod slovom Boh ako „Najvyššia duša“ tvorcovia tejto jogy chápu svetelnú energiu a pod „dušou“ iskru tejto energie. Takže v tomto chápaní spirituality slovo „zjednotenie“ znamená spojenie dvoch energií, a nie – ako ho chápu kresťania – láskyplné osobné zjednotenie človeka s Bohom.

Jedným (aj keď nie jediným) z najznepokojujúcejších rysov radža jogy a TM je častý výskyt javov v ich meditáciách, ktoré kresťanská tradícia považuje za známky démonického pôsobenia. Je známe, že joga je vždy nejakým spôsobom spojená s  okultnými a ezoterickými záležitosťami. Už v časoch Patanjaliho – tvorcu systému jogy (2. storočie pred Kristom) – bolo toto prepojenie úplne otvorene potvrdené. Tretia časť Jogasutry (rozpravy o joge ) sa zaoberá okultnými silami nazývanými shiddhi, ktoré musia byť výsledkom použitia siedmeho a ôsmeho stupňa radža jogy.10 Práve preto sa o ňu osobitne zaujímajú súčasní okultisti.

Anne Bancroftová uvádza, že: „Okultisti ochotne používajú techniky hinduistickej a budhistickej jogy (…), aby poznali a nie aby boli; aby dobýjali a nie aby sa vzdávali, čo zase vedie k podivným praktikám a k domýšľavosti o vlastnej božskosti.“11 Viera v reinkarnáciu, vo vlastnú nesmrteľnosť a vo večný život na zemi, ako aj dojem, že sa stávate bohom, je ilúzia, ktorá sa často dostavuje pri intenzívnom cvičení jogy, ako aj počas okultných sedení praktizovaných v rituálnych obradoch niektorých východných náboženstiev.12

Helena Blavatská
zdroj: wikipedia commons

Niet pochýb, že Hitlerove okultné praktiky,14 a teda aj viera v reinkarnáciu a „božských majstrov“, ovplyvnili jeho politický program, ktorý pozdvihol Nemcov na úroveň „nadľudí“ (Übermenschen). Je možné, že ich porážka by viedla k ukončeniu rasizmu a sny o ľuďoch ako bohoch by zostali len utópiou, keby ich neboli podporovali vplyvní okultisti a priaznivci New Age. Títo prevzali pohanskú vieru v reinkarnáciu  i v božstvo vládcov, čo automaticky viedlo k mystickému rasizmu postavenom na subjektívnych psychických, ezoterických alebo vizionárskych zážitkoch, ktoré delia ľudí podľa rôznych druhov duší s „božskými“ vládcami na čele a ktorý je oveľa nebezpečnejší ako iné jeho formy, lebo neexistuje možnosť objektívneho overenia argumentov, na ktoré sa odvoláva. Takýto príklad máme už v názoroch Rudolfa Steinera (zomrel v roku 1925), ktorý bol ako okultista veľkým propagátorom viery v reinkarnáciu. Pri hodnotení Európanov vo svetle svojich vízií pripisoval najnižšiu hodnotu obyvateľom východnej Európy.15

Maitréja vo veku Vodnára

Jeden z najväčších okultných mýtov, vyznávaným okultistami  na čele s Rudolfom Steinerom, je hypotéza o veku Vodnára, považovaného za „zlatý vek“ a o novej ére (New Age), v ktorej sa všetky národy zjednotia pod jednou vládou Maitréju. Až potom má na celom svete zavládnuť mier a láska.16 Postava Maitréju je spätá s tradíciou tibetského budhizmu pod vedením dalajlámu, ktorého stúpenci už dlho veria, že Budha sa čas od času objavuje na zemi a že naposledy príde ako zosobnenie súcitu a kozmickej lásky (maitri) – odtiaľ teda pochádza jeho meno: Buddha-Maitréja. Teozofisti a okultisti siahli po tibetskej ideológii a mystike, ktorá maitréjovský titul pripísala hlave okultnej hierarchie.17 Na druhej strane Rudolf Steiner hovorí o Maitréjovi ako o éterickom vstupe Krista do evolúcie sveta (The Entry of the Etheric Christ into the Evolution of the Earth).18 Pod pojmom „Kristus“ však rozumie éterickú slnečnú silu, ktorá sa v niektorých ľuďoch periodicky zhmotňuje a spôsobuje jej nadprirodzený vývoj.

Vyznávači Maitréju argumentujú, že ľudstvo čaká na takého vodcu už celé stáročia, hoci ho ľudia v rôznych náboženstvách nazývajú inak: judaisti ho očakávajú ako Mesiáša; budhisti ako Budhu-Maitréju; hinduisti ako Krišnu Kalkina; moslimovia ako mahdího; astrológovia ako nedefinovanú nadprirodzenú bytosť pod znamením Vodnára a kresťania ako parúziu (druhý príchod) Ježiša Krista. Podľa uvedeného názoru bola v druhej polovici 20. storočia vytvorená postava Maitréju,19 ktorá sa už objavuje na verejnosti ako „božský učiteľ sveta“ a má nasledovníkov, ktorí šíria jeho kult.

Pretože myšlienka Maitréju má podporu zo strany OSN, snaží sa spojiť nasledovníkov všetkých náboženstiev sveta do jedného hierarchického spoločenstva a viesť ich na základe viery v reinkarnáciu. Zdá sa, že v tom spočíva základná príčina boja proti Cirkvi, pretože viera v reinkarnáciu a opakované božské zjavenia, ako aj kult vládcov je v jasnom rozpore s učením Cirkvi. Lebo podľa učenia Ježiša Krista, ktoré podáva Cirkev, sú všetci ľudia Božími deťmi stvorenými na Jeho obraz, takže každý je rovnaký – každého zaväzuje ten istý Boží zákon vyjadrený v Desatore bez ohľadu na to, aké je jeho spoločenské postavenie. 

Na príklade kastového systému v Indii však vidíme, ako viera v reinkarnáciu viedla k tragicky nespravodlivej segregácii, rozdeľujúcej ľudí na čistých a nečistých. Vďaka tomu sa s opovrhnutím zaobchádza s ľuďmi ako s formami stelesnených zvieracích duší, ktoré sú rôznymi spôsobmi zneužívané. Na druhej strane ľudia z najvyšších kást sú privilegovaní ako osoby stelesňujúce tie najdokonalejšie duše, ktoré už majú anjelskú či božskú povahu. Sociálne rozdelenie na „čistých“ a „nečistých“ ľudí v mierne odlišnej verzii sa nachádza aj v ortodoxných textoch Talmudu. Dnes rôzne interpretovanú sociálnu segregáciu znovu zavádzajú mnohé sekty propagujúce vieru v reinkarnáciu duší alebo v ľudskú materializáciu anjelov,20 ktorí sú „synmi Božími“, dokonalejšími ako „ľudskí synovia“. 

Mira Alfassa – Matadži
zdroj: wikipedia commons

Kresťanstvo ako nepriateľ

Staroveká viera v reinkarnáciu bola do značnej miery narušená vplyvom kresťanskej civilizácie. Mnohých príslušníkov postihnutých kást silne ovplyvnila európska osveta. 15. augusta 1947 získala India nezávislosť. Kastový systém, trvajúci niekoľko tisíc rokov, bol zrušený. Indická ústava, na rozdiel od hinduistickej tradície, garantovala svojim občanom rovnaké práva. A to bol škandál pre privilegovaných. S týmto sa ortodoxní hinduisti nechcú nijako zmieriť. Kvôli tomu ustavične prepukali menšie i väčšie konflikty. Mnohí sa preto vracajú k ideológii spomenutých protikresťanských hnutí, ako je Misia Ramakrišna, ktorá od samého začiatku zákerne postupovala proti Cirkvi a v niektorých oblastiach zbrzdila jej rozvoj. Ich odpor voči kresťanstvu časom viedol k nenávisti a vzniku teroristických organizácií na celom indickom subkontinente: Sangh Parivar (SP), Vishwa Hindu Parishad, (VHP), Bajrang Dal (BD), ktoré dnes vyvíjajú kriminálnu protikresťanskú činnosť, pričom sa nemusia obávať, žeby štát proti nim zasahoval.

Pred začiatkom krvavého prenasledovania, už v 70. rokoch minulého storočia na severe Indie, bola konverzia na kresťanstvo zakázaná pod trestom odňatia slobody až na šesť rokov. Právne smeli vyvíjať činnosť iba tri náboženstvá: hinduizmus, islam a budhizmus. Začiatkom 80. rokov minulého storočia bola založená hinduistická organizácia – Spoločnosť pravého priateľstva, ktorá vyhlásila, že zavraždí všetkých kresťanských duchovných v celej Indii a tak dosiahne, aby sa masy kresťanov vrátili k hinduizmu. Jedným z obvinení proti kresťanom bolo, že zabíjajú „posvätné kravy“ a jedia ich mäso.21 Ich hrozba nevyvolala žiadnu reakciu a konflikt sa postupne prehlboval, až kým začalo dochádzať k trestným činom, o ktorých však masmédiá mlčali. Až keď sa zločiny začali často opakovať, tlač informovala, že v roku 2006 bolo v Indii spáchaných 215 násilných činov proti kresťanom, spočívajúcich od znesväcovania chrámov až po vraždy vodcov kresťanských komunít.22

Dnes sú kresťania vraždení na mnohých miestach a štátne orgány na to nereagujú. Osoby, ktoré sa obrátia na políciu o pomoc, počujú odpoveď, že nemajú príkaz, aby zasahovali. A šialenstvo fanatikov rastie…

Národná komisia pre spravodlivosť, mier a rozvoj v Indii vypracovala správu o prenasledovaní kresťanov a vyjadrila svoj protest proti porušovaniu ľudských práv násilnými činmi voči kresťanom. Z vyššie uvedenej správy vyplýva, že len v štáte Orissa s približne 40 miliónmi obyvateľov, z ktorých asi 39 percent patrí medzi tzv. nečistých, na prelome septembra a októbra 2008 bolo zbúraných 4009 kresťanských domov, zničených 96 kostolov, rozbitých mnoho sošiek a krížov, zneuctená Eucharistia, zdemolovaných 14 rezidencií kňazov a rehoľníčok spravujúcich školské zariadenia, 38 ľudí bolo zaživa upálených, mnohí boli surovo zbití a zmrzačení, viac ako 22 200 ľudí bolo v táboroch, ktoré nikto nemohol navštíviť, a vyše 40 000 ľudí sa schovávalo v lesoch alebo na iných neprístupných miestach a nie je známe, aký ich stihol osud. Autori správy uvádzajú, že obetí je určite viac, ale na veľmi vzdialené miesta sa kvôli lúpežným bandám nemohli dostať.

Podobne brutálne prenasledovanie prebieha v okrese Karnataka, Utar Pradesh, Madhya Pradesh a dokonca aj v Kerale, kde kresťanstvo nijako nesúvisí s koloniálnym podrobovaním, pretože má svoj pôvod z prvotnej Cirkvi založenej svätým Tomášom apoštolom.

Aby zastrašili kresťanov a prinútili ich prijať hinduizmus, používajú všemožné prostriedky: pušky, sekery, kladivá, biče, luky, kamene a úplatky: od 1000 do 1500 rupií. Fanatici poľujú na kňazov, pastorov, no najmä na rehoľníčky. V istej oblasti zviazali kňazov a mníšky, úplne ich povyzliekali a – ako sa vyjadril autor týchto informácií – „vulgárne“ sa zabávali nad ich sexualitou, posmievali sa z celibátu. Laici, ktorí ešte zostali vo svojich usadlostiach, majú určený termín, do ktorého musia prejsť na hinduizmus; alternatívou je jedine smrť, pretože celý región má byť očistený od kresťanov. Bola vyhlásená konfiškácia majetku kresťanov v prospech „verných“ hinduistov. Nie je dovolené predstierať prijatie hinduizmu. Tí, ktorí ho prijímajú, svoje nové presvedčenie musia dokázať zničením či pošliapaním kríža, rozbíjaním sôch svätých, demoláciou kostolov, zneuctením Eucharistie ako aj zabíjaním kresťanov bez ohľadu na to, či ide o susedov alebo príbuzných.

Poznámky:
1       Porov. J. Neuner (red.) Religious hinduizm, Allahabad (India) 1968, s. 37.
2       Sati – upálenie vdovy spolu s telesnými pozostatkami jej zomrelého manžela.
3       Porov. J. Neuner (red.) Religious hinduism, s. 278.  
4       Porov. Rudolf Steiner, The fifth Gospel, London 1950.
5       V súčasnosti tento pohľad opakujú členovia sekty Misja Czaitania (v Poľsku – Inštitút poznania identity).   
6       Francois Ribadeau-Dumas, Tajemne zapiski magów Hitlera , Varšava 1992, s.109 nn.
7       Por. Stanisław Tokarski, Orient i kontrkultury, Varšava 1984, s. 225–226.
8       Por. Anne Bancroft, Współcześni  mistycy i mędrcy, Varšava 987, s. 92 a 113.              
9       Správa o Univerzálnej mierovej konferencii, Mount Abu, 1983, s. 8.
10     John Allan, Nie wszyscy są jednego ducha, Varšava 1988, s. 253.
11     Anne Bancroft, Współcześni  mistycy i mędrcy, s. 222.
12     Je rozdiel medzi mysticizmom spájajúcim sa s Bohom a mysticizmom spájajúcim sa s Jeho protivníkom. Už v Raji boli tieto tri pokušenia: „budete bohovia“, budete vedieť, čo je dobré a čo je zlé, to znamená, že vy budete rozhodovať o morálnom zákone, takže sa rozhodli nepočúvať Boží zákaz (tzn. nepoddávať sa Božej vôli). Chceli „vedieť“ namiesto „veriť“, čiže neverili Božiemu Slovu, napr. tomu, že zomrú.
13     Por. I. Kania, Zaginiony horyzont, Katowice 1988, s. 5 nn.
14     Por. Francois Ribadeau – Dumas, Tajemne zapiski magów Hitlera, Varšava 1992, s.120 nn.
15     Rudolf Steiner, Preparing for the Sixth Epoch, USA 1957, s. 10.
16     Por. Rudolf Steiner, Preparing for the Sixth Epoch; a takisto: Rudolf Steiner, The Etherisation of the Blood, London 1971.
17     Por. A. Bancroft, Współcześni Mistycy i Mędrcy, s. 53–54.
18     Rudolf Steiner, The Etherisation of the Blood, s. 3.
19     Por. Czas Zmian, Wypisy z „Share International Magazine”  nr 1, máj 1998.
20     Por. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, New York 1989, s. 92–95.
21     Stojí za zmienku, že jatky v Indii sú prevádzkované prevažne moslimami (rešpektujúc tamojší kastový systém), proti ktorým neboli podniknuté útoky, zdá sa, že tu nejde o boj za nejakú svätosť, ale o privilégiá vládnucich kást.
22     Wł. Rędzioch, Indie – nasila się prześladowanie chrześcijan, In: týždenník „Niedziela”, 7 X 2007 r., s. 10.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Násilie, voľby a demokracia. Skutočne to k sebe nepasuje? Dejiny hovoria niečo iné…

Recenzia knihy Roberta kardinála Saraha – Katechizmus duchovného života

Kardinál Ladaria, bývalý prefekt Dikastéria pre náuku viery, zrušil účasť na októbrovej Synode. Šíria sa špekulácie o príčine jeho rozhodnutia

National Geographic: „Exorcizmus je skutočný fenomén“