Ježiš Kristus, prvý križiacky rytier -

Ježiš Kristus, prvý križiacky rytier

Matej Gavlák
27. marca 2024
  Cirkev Spoločnosť

Pričasto nám pripadá, že celá krížová cesta bola akousi nutnou potupou, ktorá musela prísť, aby sme sa nakoniec dočkali slávneho Zmŕtvychvstania. Avšak tento pohľad nie je tak úplne správny: krížová cesta bola dobrovoľnou obetou nášho Pána Ježiša Krista za našu záchranu. Krížová cesta nebola „potupou“. Bola slávnym činom – predobrazom križiackej výpravy. Stredovekí križiacki rytieri to tak chápali.

Zdroj: angdakilangpangako.blogspot.com

Sebaobetovanie do krajnosti

Niekoľkokrát pri počúvaní rôznych katolíckych apologétov a historikov som od nich zachytil zaujímavú myšlienku – a síce, že križiacki rytieri videli svoj vzor v sebaobete Ježiša Krista. Myšlienkou a krédom bojových katolíckych rádov, ako boli templári, johaniti, či teutonský rád bola obeta vlastného života za obranu a záchranu kresťanov. Toto pravidlo sa dodržiavalo až do extrémov.

Vezmime si takých templárov. Dnes sa prirovnávajú k elitným špeciálnym jednotkám, ako sú napríklad NAVY Seals. Keď stáli templári v boji v jednom šíku, nikto z nich nesmel tento rad štítov a mečov opustiť a to za žiadnych okolností, lebo by v ich radoch vznikla nebezpečná medzera. Toto pravidlo však predsa len malo jednu výnimku – templár mohol šík opustiť v prípade, ak nablízku uvidel kresťana (ale len kresťana), ktorému bolo treba pomôcť. 

Táto myšlienka vlastného sebaobetovania sa až do krajnosti bola niečím úplne novým a bola priamo odvodená od veľkonočných udalostí. Vojaci do tých čias, samozrejme, mali povinnosť bojovať a víťaziť; no nikto od nich neočakával, že pre nejakú slabú ženu – ešte k tomu cudzinku – opustia dobre zoradené rady armády, alebo dokonca za ňu dobrovoľne zahynú. Niečo podobné bolo nemysliteľné, bol to zbytočný hazard až takmer dezercia. 

Predobraz cesty rytiera

Templársky rád bol založený rytiermi, ktorí dobyli Jeruzalem počas I. križiackej výpravy – a tí šli na celú vec presne naopak ako bývalo dovtedy zvykom: obrana kresťana (katolíka – iní sa považovali za heretikov) bola najvyššou prioritou. Keby si brali príklad z veľkých vojvodcov, ktorí žili pred nimi – ako boli Cézar, či Alexander Veľký – nikdy by k takejto filozofii nedospeli. Oni si však brali príklad výlučne z Ježiša Krista.

Krista totiž nepovažovali „len“ za Bohočloveka. Vnímali Ho ako svoj absolútny vzor, ktorý majú križiaci nasledovať. Vnímali Ho ako prvého križiackeho rytiera vôbec. Zakladatelia templárov a ďalších rádov dobre vedeli, že Kristus sa na krížovú cestu vydal dobrovoľne. V Evanjeliu podľa Matúša hovorí Ježiš Petrovi:

Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov? Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?“ (Mt 26,52–54)

Ježiš sa s plným vedomím rozhodol dobrovoľne sa obetovať za ľudí, za budúcich kresťanov, za „Kristových nasledovníkov“, i keď mohol Otcov kalich odmietnuť a ten by Mu na pomoc poslal dvanásť plukov anjelov. Toto bola myšlienka, ktorá očarila kresťanských rytierov stredoveku. Uvedomili si: „My, ako nasledovníci Krista, sme povinní činiť, ako On činil – my, silní telom a pevní duchom, by sme preto mali byť ochotní podstúpiť rovnako tak utrpenia, bolesť, strádanie až smrť za kresťanov, za ich ochranu a za ich záchranu.

Zdroj: imgur.com

Stredovekí templárski rytieri teda Ježišovo bičovanie, korunovanie tŕním, pády pod ťažkým krížom, ukrižovanie a smrť na kríži nepovažovali za „potupu“. Považovali to za predobraz cesty rytiera; vlastne za prvú cestu prvého križiackeho rytiera. Vedeli, že ich budú čakať podobné veci pri ďalekej ceste až k Jeruzalemu: budú bičovaní cudzokrajným počasím, zaiste neraz padnú – ale vždy opäť vstanú ako ich Pán; a zrejme tam zahynú. Toto všetko však boli ochotní podstúpiť, lebo sám Syn Boží to už podstúpil pred nimi.

Vzor i pre nás

A tak i my by sme v tieto slávne dni mali Ježišovu obetu vnímať azda rovnakým spôsobom ako ju vnímali tí, ktorí patrili k tomu najlepšiemu, čo kresťanský svet dokázal kedy vyprodukovať. Ježiš bol takýmto križiackom rytierom, ktorý sa za nás obetoval, aby sme raz mohli dosiahnuť večnú spásu. A nielen to: bol vzorom najlepším z najlepších, tých, ktorí v dávnych dobách zachránili našu civilizáciu a statočne podstupovali smrť za záchranu kresťanského ľudu.

Tak, ako to po prvýkrát učinil Pán Ježiš Kristus na Golgote pred 2000 rokmi.

Ježiš tak nie je len Prvý spomedzi kráľov pre svoju vladársku moc; je i Prvý spomedzi rytierov pre svoju úplne dobrovoľnú obetu, ktorá nemá v dejinách obdobu. Cesta rytiera je cesta po stopách Krista – až na Golgotu.

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní