Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Šiesta časť) -

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Šiesta časť)

Branislav Krasnovský
13. februára 2024
  Cirkev  

Rok s Božským Srdcom Nášho Pána

Vo vianočnom období sme si pripomenuli 350. výročie zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. K zjaveniu došlo 27. decembra 1673. Preto sme sa v Nadácii Slovakia Christiana rozhodli, že rok 2024 až do 27. decembra venujeme úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Kult Božského Srdca Ježišovho predstavuje teda už 350 rokov signifikantnú formu katolíckej zbožnosti, ktorá formovala katolícku identitu po Tridentskom koncile a v reakcii na protestantskú revolúciu. Kult Božského Srdca Ježišovho, ktorého obraz dominoval väčšine starších vydaní Jednotného katolíckeho spevníka, bol ozdobou našich katolíckych domácností a zároveň pohoršením pre generácie bludárov, predstavuje jeden zo skúšobných kameňov katolíckej pravovernosti.

Je symbolom toho, že Ježiš Kristus, Boží Syn, prijal ľudské telo, ktorého centrom je práve srdce. Symbolom toho, že trpel v ľudskom tele a vstal z mŕtvych v ľudskom oslávenom tele. Je symbolom lásky Nášho Pána k nám ľuďom, je útočiskom kresťanských rodín v boji s ich nepriateľmi.

V rámci celoročného pripomínania tohto kultu, jeho histórie, umeleckej aj literárnej prezentácie, začíname na portáli Christianitas.sk pravidelnú sériu článkov na tému Božského Srdca Ježišovho.

Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!

***

Po smrti jezuitského otca La Colombièra († 1682), ktorý sa úspešne podieľal na šírení úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vo svete, pokračovala v jej šírení Margita Mária Alacoque, ktorá v roku 1688 v jednom zo svojich posledných videní, niekoľko mesiacov pred svojou smrťou napísala v liste matke predstavenej De Saumaise:

Videla som miesto veľmi priestranné a krásne, v jeho strede bol plamenný trón, na ktorom spočívalo zranené Ježišovo Srdce. Z tohto Srdca šľahali pramene, ktoré osvecovali všetko naokolo. Na jednej strane stála Panna Mária, na druhej strane svätý František Saleský so svätým jezuitským otcom La Colombièrom. Panna Mária otcovi La Colombièrovi povedala – verní služobníci môjho Syna máte dôležitú úlohu, spojenú s pokladom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Dcéry Navštívenia Panny Márie majú šíriť poznanie a ohlasovať úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, jezuitskí kňazi majú vyzdvihovať prínos, ktorý Najsvätejšie Srdce Ježišovo prináša a svedčiť o Ňom, aby bolo možné prijať ho s úctou a vďačnosťou, aké si toto veľké dobrodenie zasluhuje.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo
zdroj wikimedia commons

Po smrti svätého Clauda La Colombièra a svätej Margity Márie Alacoque úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu šírilo množstvo ďalších svätcov katolíckej Cirkvi. Vtedajší jezuiti vnímali poslanie šíriť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu ako veľkú česť a túto úctu šírili po celom svete.

Keď sa teda vďaka jezuitom a Dcéram Navštívenia Panny Márie začala, najprv v Európe, šíriť úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pozitívny ohlas medzi veriacimi bol obrovský. Postupne sa pridali aj ďalšie rády a mnoho svätcov a blahoslavených túto úctu šírilo viac ako 300 rokov. Najznámejších z týchto svätcov spomenieme v nasledujúcich častiach seriálu článkov venovaných kultu slávenia a úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Zoznam tých najznámejších svätcov, ktorí šírili úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, tvoria nasledujúce osobnosti:

– ct. Anne-Madeleine Rémusat
– sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu
– sv. Veronika Guliani
– sv. Alfonz z Liguori
– bl. Bernardo de Hoyos
– ct. Pierre Picot de Clorivière
– ct. Pio Bruno Lanteri
– sv. Madeleine Sophie Baratová
– sv. Michel Garicoïts
– sv. Peter Julián Eymard
– sv. Ján Bosco
– ct. Andrea Beltrami
– ct. Henri Ramière
– sv. Katarína Volpicelli
– sv. Františka Xaviera Cabriniová
– bl. Benigna Consolata Ferrerová
– ct. Jozefa Menéndezová
– ct. Mária Consolata Betroneová
– sv. Maximilián Kolbe
– sv. Faustína Kowalská

Keďže ide o relatívne rozsiahly zoznam svätcov, rozhodli sme sa, že im venujeme niekoľko častí seriálu. V tom dnešnom bližšie predstavíme trojicu svätcov – ctihodnú Anne-Madeleine Rémusat, svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu a svätú Veroniku Giuliani.

Ctihodná Anne-Madeleine Rémusat

Ctihodná Anne-Madeleine Rémusat (1696 – 1730) bola rovnako ako Margita Mária Alacoque rehoľníčkou v ráde Dcér Navštívenia Panny Márie, pričom odkaz tejto svätice jej bol nesmierne blízky.

Pochádzala z obchodníckej rodiny v Marseille a už v detstve bola nesmierne zbožná. Bola zakladateľkou „Združenia poklony Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu“, sama napísala stanovy, litánie a modlitby.

Do tohto združenia vstupovali nielen ženské zasvätené osoby, ale aj zbožné laičky. Keď v roku 1730 zomrela, počet členiek tohto združenia dosiahol približne 30-tisíc úprimne veriacich žien, neskôr aj mužov. Pápež Lev XIII. povýšil v roku 1880 združenie na arcibratstvo. V roku 1720 sa obyvatelia Marseilles modlili pod duchovným vedením Anne-Madeleine Rémusat za skončenie epidémie moru, sužujúci v tom čase toto mesto. Ich modlitby boli vypočuté. V roku 1891 bola pápežom Levom XIII. vyhlásená za ctihodnú a od roku 2014 prebieha proces jej blahorečenia.

Ctihodná Anne-Madeleine Rémusat
zdroj: wikimedia commons

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu (1673 – 1716)

Svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu netreba veriacim na Slovensku nijako zvlášť predstavovať. Okrem toho, že bol jedným z najvýznamnejších apoštolov šírenia mariánskej úcty, šíril tiež úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kongregácia Misionárov Panny Márie, ktorú založil, sa pričinila o šírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Jej členovia vytlačili obrovské množstvo obrazov a medailí k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré boli medzi veriacimi nesmierne obľúbené. Jeho duchovný katolícky odkaz podporovali mnohí pápeži – napríklad Lev XIII., svätý Pius X., ctihodný Pius XII., či svätý Ján Pavol II. Dnes je Ľudovít Mária Grignion z Montfortu kandidátom na získanie titulu Učiteľa Cirkvi.

Pochádzal zo zbožnej katolíckej rodiny, študoval u jezuitov v Rennes, kde aj pocítil volanie stať sa kňazom. Na bohosloveckej fakulte v Rennes začal študovať filozofiu a teológiu a pod vplyvom miestneho kňaza Juliana Belliera začal šíriť úctu k Panne Márii a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V roku 1693 odišiel do Paríža, kde pokračoval v teologickom štúdiu v Saint Sulpice a na Sorbonne. Bol nesmierne svedomitým študentom, ktorý sa hlboko a podrobne venoval mariánskej spiritualite.

Od roku 1700 pôsobil vo francúzskom Nantes a neskôr pôsobil v Poitiers, kde sa venoval službe tým najbiednejším. Pápež Klement XI. (pochádzal z katolíckej oblasti Albánska), ktorého svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu navštívil v Ríme, si všimol jeho nesmierny duchovný potenciál a upriamil jeho pozornosť na boj proti jansenizmu. Klement XI. sa okrem iného preslávil v roku 1704 aj zákazom používania liturgických prvkov čínskeho náboženstva v kresťanskej liturgii, ktoré pretláčali jezuiti v Číne.

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu následne vstúpil do Tretieho rádu svätého Dominika, šíril modlitbu svätého ruženca medzi veriacimi a zakladal ružencové bratstvá vo Francúzsku. V Poitiers sa zoznámil s blahoslavenou Marie-Louise Trichetovou, spoločne založili Kongregáciu Dcér Múdrosti – toto spoločenstvo sa venovalo službe tým najbiednejším.

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu s blahoslavenou Marie-Louise Trichetovou
zdroj: wikimedia commons

Počas svojho pôsobenia vo Francúzsku narážal svätý Ľudovít na nepriateľstvo vysokého kléru, presiaknutého vplyvom jansenizmu. Jansenizmus vznikol v Holandsku. Išlo o veľmi prísny teologický smer, ktorý bol čiastočne ovplyvnený kalvinizmom (učenie o predestinácii). Zakladateľom bol teológ a biskup Cornelius Jansen. Podľa jansenizmu sa človek rodí zaťažený dedičným hriechom a vlastnými silami nedokáže dosiahnuť spásu. Jansenizmus ako bludné učenie odsúdili pápež Inocent X. v roku 1663 a pápež Klement XI. v roku 1713. Toto bludné učenie sa šírilo aj vo Francúzsku, kde sa jeho strediskom stal kláštor Port Royal. K najznámejším predstaviteľom patrili: Antoine Arnauld (teológ), Jean Racine (spisovateľ a básnik) a Blaise Pascal (filozof a matematik). Jansenisti viedli ostrý duchovný súboj s jezuitmi, nakoniec bol kláštor v Port Royal v roku 1710 zrušený. Jansenizmus ovplyvnil aj Máriu Teréziu, ktorá vďaka tomuto učeniu, už ako panovníčka, trpela určité obdobie svojho života aj značnými depresiami.

V boji svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu je známy prípad kalvárie v Pontchateau. Uvedenú kalváriu mal posvätiť miestny biskup. Ten však podľahol tlaku jansenistov a aby neprišiel o svoj pohodlný život biskupa na posvätenie kalvárie nielenže neprišiel, ale dokonca nariadil jej zrušenie, čo vyvolalo medzi veriacimi nesmiernu vlnu pobúrenia.

Svätý Ľudovít z Montfortu však veriacich upokojil slovami: „Dúfali sme, že budeme mať kalváriu, nestalo sa tak. Vybudujme preto kalváriu vo svojich srdciach. Tam bude stáť Kristov kríž lepšie ako na ktoromkoľvek inom mieste. Tam je aj miesto pre Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ktoré budeme uctievať.“ Božie mlyny melú síce pomaly, ale isto – po smrti nehodného biskupa bola kalvária v Pontchateau napokon vybudovaná a stojí dodnes.

Kalvária v Pontchateau
zdroj: wikimedia commons

Zbožní katolíci si svätého Ľudovíta z Montfortu nesmierne vážili. Jeho ochrana a pomoc tým najbiednejším boli obdivuhodné. Chodil po krajine a so sebou nosil len tašku so Sv. písmom a poznámkový blok, do ktorého si zapisoval myšlienky pre svoje kázne. Keď našiel na ulici špinavého a umierajúceho žobráka, vzal ho do najbližšieho rehoľného domu, kde dovtedy vytrvalo búchal na bránu s volaním „Otvorte trpiacemu Ježišovi Kristovi“, kým mu neotvorili a o umierajúceho žobráka sa katolícky nepostarali.

Okrem Dcér múdrosti v roku 1713 založil svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu aj misionárov Tovarišstva Panny Márie, ktoré tvorili kňazi šíriacu úctu k Panne Márii a k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Po smrti svätého Ľudovíta z Montfortu sa Tovarišstvo Panny Márie pretransformovalo do Montfortskej spoločnosti Panny Márie a v roku 1715 založil Učiteľský rád Bratov archanjela Gabriela, ktorý šíril výuku katechizmu medzi chudobnými Francúzmi.

Svoje misijné dielo vo Francúzsku a duchovný boj proti protestantizmu viedol svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu nesmierne horlivo. Pešo putoval po krajine, spával častokrát ako tulák – bez strechy nad hlavou. Postil sa a kvôli fyzicky náročnému spôsobu života napokon vážne ochorel a v roku 1716 zomrel v Saint-Laurent-sur Sèvre. Je zaujímavé, že o 43 rokov neskôr umrela aj blahoslavená Marie-Louise Trichetová, ktorú pochovali hneď vedľa svätého Ľudovíta Mariu Grigniona z Montfortu – za ctihodného ho v roku 1838 vyhlásil pápež Gregor XVI., v roku 1888 bol beatifikovaný pápežom Levom XIII. a v roku 1946 ho pápež Pius XII. kanonizoval.

Pápež Lev XIII. na pohľadnici z roku 1878
zdroj: wikimedia commons


Svätý Ľudovít Maria Grignion z Montfortu bol nadšeným šíriteľom mariánskej úcty, veľkým propagátorom modlitby sv. ruženca, učil o ceste cez Pannu Máriu k Ježišovi, k nášmu pánovi Ježišovi Kristovi a k jeho Najsvätejšiemu Srdcu. Bojoval proti protestantským neopodstatneným námietkam voči mariánskej úcte, okrem marianologických spisov skladal rôzne modlitby a hymny a učil katechizmus tých najchudobnejších. Dôrazne bojoval proti bludu jansenistov, ktorí tvrdili, že „mariánska úcta je len pre nevzdelané a hysterické ženy“.

Aj keby ste stáli na kraji priepasti a boli jednou nohou v Pekle a aj keby ste svoju dušu zapredali diablovi ako nejakí čarodejníci, aj keby ste boli zatvrdnutými heretikmi, obrátite sa a zachránite sa, keď sa budete každý deň až do svojej smrti zbožne modliť svätý ruženec. Zapamätajte si moju radu. Cez sv. ruženec získate pravú ľútosť a odpustenie svojich hriechov. Vždy, keď sa modlíme svätý ruženec, kladieme na Ježišovu hlavu a hlavu Panny Márie korunu zo 153 bielych a 16 červených ruží z Raja, ktoré nikdy nestratia svoju lásku a lesk. Kacíri sú všetci synovia diabla a nesú známky zatratenia. Kacíri majú hrôzu zo Zdravasov. Otčenáš sa ešte naučia, ale Zdravas Mária už nie. Radšej by nosili hada ako svätý ruženec. Tí katolíci, ktorí sa o svätý ruženec nestarajú, nemodlia sa ho, škodia sami sebe. Oblečte si teda Božiu výzbroj, svätý ruženec. Rozdrvíte diablovi hlavu a ubránite sa všetkým jeho pokušeniam. Svätý ruženec je pre diabla natoľko neznesiteľný, že ho svätci a exorcisti používali, aby diabla spútali a vyhnali z tela posadnutých. Modlite sa denne svätý ruženec a uctievajte Najsvätejšie Srdce Ježišovo…“

Vízia svätého Dominika, ktorý získal z Neba od Panny Márie svätý ruženec na obraze Bernarda Cavallina
zdroj: wikimedia commons

Pápež Lev XIII. svojho času tvrdil, že deštrukcia katolíckej morálky a viery priviedla ľudstvo ku katastrofám a vojnám. Cestu ku Kristovi, ktorá by odmietala Pannu Máriu, považoval za nemožnú. Vyzdvihoval úlohu Panny Márie pre spásu ľudstva a takisto význam Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Svätý Pius X. takisto vyzdvihoval duchovný význam diela svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu; pápež Pius XII. vyzýval veriacich, aby zostali verní vzácnemu duchovnému odkazu, ktorý svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu katolíkom zanechal.

Aj pápež svätý Ján Pavol II. bol inšpirovaný mariánskou úctou a už v mladosti ho zasiahol citát sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, ktorý povedal:

Som celkom Tvoj a všetko, čo mám, je Tvoje Ježišu, skrze Pannu Máriu, Tvoju svätú Matku. Celá naša snaha musí viesť k prispôsobeniu sa, zjednoteniu a zasväteniu Ježišovi Kristovi. Panna Mária je to stvorenie, ktoré je najviac oddané Nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, cez Pannu Máriu vedie cesta ku Kristovi a jeho Najsvätejšiemu Srdcu.“

Svätá Veronika Giuliani (1660 – 1727)

Svätá Veronika Giuliani sa narodila v malom talianskom meste Mercetalle, pochádzala zo siedmich detí, pričom ona a jej dve sestry vstúpili do kláštora. Bola polosirota, mama rodiny umrela, keď mala malá Veronika len sedem rokov. V roku 1677 vstúpila ku klariskám – kapucínkam v Castelle v talianskej Perugii. Meno Veronika prijala podľa svätej Veroniky, ktorá utrela skrvavenú tvár Nášho Pána Ježiša Krista, nesúceho kríž na Golgotu.

Sv. Veronika Giuliani
zdroj: wikimedia commons

Je autorkou obrovského mystického diela Skrytý poklad, v ktorom podrobne hovorí o duálnej ľudskej a Božskej prirodzenosti Ježiša Krista i daroch Ducha Svätého. Jej oddanosť ukrižovanému Kristovi bola natoľko silná, že sa na jej rukách a nohách objavili stigmy a na čele sa jej objavili znaky po tŕňovej korune. Biskupi ju preto vyradili z bežného života komunity a podrobili ju pozorovaniu. Keď zistili, že stigmy sú autentické, dovolili jej vrátiť sa k bežnému životu.

Vo svojom mystickom diele píše tiež o satanovi, Pekle a ďalších démonoch – Peklo je podľa jej slov rozdelené do siedmich úrovní, a jej vízie tohto miesta, ako aj utrpenia duší i démonov sú hrôzostrašné. Prihovárala sa jej Panna Mária a svätá Veronika Giuliani komunikovala aj so svojím anjelom strážcom.

Svätá Veronika Giuliani je považovaná za jednu z najvýznamnejších mystičiek 18. storočia. Bola úprimne veriaca, svoj život darovala Bohu za záchranu hriešnikov. Počas svojho života však tiež nesmierne zdravotne trpela.

Dielo Veroniky Giuliani obsahuje približne 22-tisíc strán a je vydané v 36 zväzkoch. Keď umrela, biskup Allesandro Codebo požiadal lekárov Giovanniho Francesca Bordigu a Giovanniho Francesca Gentiliho, aby vykonali jej pitvu. V jej hrudi našli srdce prepichnuté podobne ako Najsvätejšie Srdce Ježišovo a na stenách komory jej srdca sa takisto nachádzali zranenia. Jej ostatky sú dnes uložené v miestnej bazilike v Castelle. Blahorečená bola 17. júna 1804 pápežom Piom VII., pápež Gregor XVI. ju 26. mája 1839 kanonizoval.

Sv. Veronike Giuliani sme na portáli Christianitas.sk venovali aj samostatný článok, ktorý nájdete na tomto odkaze: https://christianitas.sk/sv-veronika-giuliani-panna-opatka-a-mysticka/
(Pokračovanie)

***

predchádzajúce časti:
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Druhá časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Tretia časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Štvrtá časť)
Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Piata časť)

***

Titulný ilustračný obrázok, Najsvätejšie Srdce Ježišovo v strede okennej ružice vo farnosti Nepoškvrneného počatia v São Paulo, Brazília, zdroj: wikimedia commons

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak