„Dúhová“ deštrukcia Cirkvi? Pápež František ďakuje prohomosexuálnej organizácii za službu, ktorú Kongregácia pre náuku viery pod kardinálom Ratzingerom oficiálne odsúdila… -

„Dúhová“ deštrukcia Cirkvi? Pápež František ďakuje prohomosexuálnej organizácii za službu, ktorú Kongregácia pre náuku viery pod kardinálom Ratzingerom oficiálne odsúdila…

Agnieszka Stelmachová
8. februára 2022
  Cirkev  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Sestra Gramicková na dúhovom pochode
zdroj: youtube.com

Prečo sa organizácia New Ways Ministry (NWM), odsúdená Kongregáciou pre náuku viery, ktorá ubezpečuje homosexuálov, že nemajú bojovať proti sodomskému hriechu, stretáva s vrelou podporou pápeža Františka? V tom istom čase, keď sú tí, ktorí sa verne pridržiavajú učenia Magistéria (tradičné spoločenstvá), ostentatívne marginalizovaní?

10. januára 2022 Christopher Lamb na webovej stránke progresívneho portálu The Tablet napísal, že „Cirkev mení svoj postoj k LGBTQ katolíkom. Svedčia o tom nedávne gestá voči organizáciám, ktoré predtým odsúdil Učiteľský úrad Cirkvi, obsadenie niektorých cirkevných pozícií a synodálny proces, na ktorý bolo pozvané široké spektrum účastníkov.

Ako Lamb píše, je síce pravda, že „pápež František formálne nezmenil žiadne oficiálne učenie o tejto otázke, ale otvoril cestu k inkluzívnejšiemu a pastoračnému prístupu k homosexuálom a lesbičkám a jeho listy povzbudzujúce kňazov, aby zostali v službe homosexuálom, sú veľmi významné.“ Aj personálne zmeny v Kongregácii pre náuku viery oznámené 10. januára tohto roku, majú byť podľa autora predzvesťou blížiacej sa transformácie. Publicista sa odvolával na listy, ktoré údajne sám František na jar minulého roka poslal vedúcemu organizácie New Ways Ministry a poďakoval im za ich službu „katolíkom LGBTQ“. Listy zverejnila NWM po tom, ako boli jej materiály odstránené zo zdrojov na webovej stránke vatikánskej synody o synodalite.

Sodomské hriechy

Službu New Ways Ministry Cirkev opakovane odsúdila, okrem iného aj Kongregáciou pre náuku viery v roku 1999. Zakladatelia organizácie – sestra Jeannina Gramicková a otec Robert Nugent – dostali v tom čase zákaz pastoračnej práce s homosexuálmi, pretože prekrúcali cirkevné učenie o hriechu sodomie.

Podľa Lamba pápež František svojím listom na podporu sestry Gramickovej „fakticky zrušil toto odsúdenie“. P. James Martin, jezuitský kňaz, ktorý okrem iného propaguje požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia, ktoré sú v rozpore s prírodou, dostal podobný list od pápeža. Podľa P. Martina má list adresovaný spoluzakladateľke NWM veľký význam, pretože „sestra bola vo Vatikáne cenzurovaná“. To by mohol byť začiatok toho, čo cirkevní historici nazývajú „rehabilitácia“. Možno tiež povedať, že zmena tónu je istým druhom zmeny v náuke a že nová náuka spočíva v tom, že „LGBTQ katolíkov stojí za to počúvať a slúžiť im,“ komentoval pápežove kroky spomínaný jezuita.

Listy podpory a rôzne gestá ústretovosti voči tým, ktorí sa považujú za katolíkov, ale ani za svet sa nehodlajú zrieknuť hriešnych sklonov alebo hriešneho učenia, prijímajú progresívci s veľkými nádejami. Ako sa vyjadril Lamb, sám pápež ukazuje, že „realita“ je dôležitejšia ako oficiálne stanovisko a večné učenie Cirkvi a tiež, že čas „je väčší ako priestor a skutočnosť je dôležitejšia ako idey“.

Už len malé otvorenie diskusie v Cirkvi o prístupe k aktívnej homosexualite alebo o akejkoľvek inej spornej otázke znamená, že je možné vytvoriť kvas a ukázať, že dané učenie nie je v spoločenstve veriacich dobre prijímané. Tlak na jeho zmenu je preto čoraz intenzívnejší.

Vietor zmien

Vo vatikánskej Kongregácii pre náuku viery, ktorá dlho vydávala tvrdé rozhodnutia v otázkach homosexuálov, teraz zadul vietor zmien. Vatikán oznámil, že pápež sa rozhodol odvolať z funkcie úradníka kongregácie, ktorý je všeobecne považovaný za zodpovedného za dokument zakazujúci požehnanie párov rovnakého pohlavia. Arcibiskup Giacomo Morandi sa stane biskupom diecézy Reggio Emilia-Guastalla v severnom Taliansku,“ – pokračoval Lamb a pripomenul, že František sa dištancoval od stanoviska Kongregácie pre náuku viery zakazujúceho tzv. požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia a prisľúbil, že sa k tejto otázke po čase vráti.

Ďalšia dôležitá zmena sa týka arcibiskupa Charlesa Sciclunu, ktorý stojí na čele Maltskej arcidiecézy. Hierarcha v čase, keď pracoval pre Kongregáciu pre náuku viery, vraj formálne pokarhal jedného kňaza za „homofóbne poznámky“. Nikdy predtým vysoký predstaviteľ kongregácie „neodsúdil homofóbiu“, zdôrazňuje publicista portálu The Tablet.

Služba New Ways a „dúhové dušpastierstvo“

New Ways Ministry – popri skupine Dignity USA, ktorá vznikla z iniciatívy psychológa a kňaza Patricka X. Nidorfa z rehole augustiniánov – je všeobecne považovaná za priekopnícku organizáciu „dúhového dušpastierstva“. Pre vznik NWM mal byť prelomovým medzníkom pastiersky list Sexualita: dar od Boha z roku 1975, ktorý napísal brooklynský biskup D. Francis John Mugavero. Duchovný sa priamo obrátil na homosexuálov a zdôraznil, že si zaslúžia uznanie v spoločnosti a v kresťanskom spoločenstve.

O dva roky neskôr sestra Jeannine Gramicková z Kongregácie školských sestier Notre Dame a páter Robert Nugent zo Spoločnosti Božského Spasiteľa založili službu New Ways Ministry, aby propagovali „dúhovú“ revolúciu v Cirkvi.

Po smrti otca Nugenta (v januári 2014) progresívny National Catholic Reporter napísal, že bol „archetypom kňaza“. Sestra Gramicková zas presviedčala, že salvatorián „bol veľmi dobrý kňaz, dobrý radca a vynikajúci kazateľ“.

Zdroj: flickr.com

Bacil II. vatikánskeho koncilu

Tento kňaz, ktorý sa angažoval nielen v službe medzi homosexuálmi, ale aj v presadzovaní politických požiadaviek homosexuálnej loby, bol silne ovplyvnený dianím na II. vatikánskom koncile. Pochádzal z Pensylvánie a počas štúdia v seminári (jeho vysviacka v arcidiecéze Filadelfia v roku 1965 sa zhodovala so záverečným rokom koncilu) mal „chytiť bacil II. vatikánskeho koncilu“. Tento kňaz s veľkým nadšením prijal výzvu koncilu „obnoviť Cirkev, osloviť svet a prijímať ľudí na okraji spoločnosti“.

Počas svojej kňazskej formácie Nugent založil spolu s kolegami podzemné noviny The Catholic Substandard & Times, v ktorých informoval o novinkách z koncilu. Je zaujímavé, že to nerobili oficiálne noviny arcidiecézy Filadelfia: The Catholic Standard & Times. Sestra Gramicková to vysvetlila tak, že oni „tlačili to, čo arcidiecéza nechcela vytlačiť. Boli to rebeli.“ Nie je tajomstvo, že páter Nugent bol známy aj tým, že zavádzal najrôznejšie liturgické novoty.

Na kňaza mala zapôsobiť činnosť sestry Gramickovej, ktorá sa venovala službe medzi homosexuálnou subkultúrou. Už v roku 1971 sa zoznámil s jej publikáciami na túto tému. Sám sa rehoľníčke (poľského pôvodu a s doktorátom z matematiky) ponúkol, že bude sláviť liturgiu pre „homosexuálov“. Spoločne zorganizovali sériu seminárov pre katolíckych dušpastierov o službe medzi homosexuálmi a v roku 1977, keď Nugent zložil rehoľné sľuby, s pomocou Centra Quixote založili organizáciu New Ways Ministry.

Od odsúdenia k…

Združenie, ktoré Cirkev odsúdila, vyhlasuje, že poskytuje pomoc homosexuálom a iným sexuálnym menšinám a usiluje sa o ich uzmierenie s rodinou a začlenenie do Cirkvi. Ide mu o „sociálnu spravodlivosť“, stavia sa proti diskriminácii. Spolu s požiadavkami na začlenenie sexuálnych menšín do Cirkvi však prichádza aj výzva na akceptovanie sodomie, ktorú, ako Cirkev vyhlasuje, nemožno schváliť. Je totiž v rozpore s prirodzeným právom a podkopáva základy ľudskej dôstojnosti a spolužitia založeného na spravodlivosti. Hriech sodomie patrí do kategórie do neba volajúcich hriechov.

NWM postupne začalo prichádzať s viacerými politickými požiadavkami, napr. o uznanie jednopohlavných pseudomanželstiev zo strany Cirkvi a štátu, adopciu detí homosexuálmi, legalizáciu potratov, kňazstvo žien atď. Združenie chce zmeniť štruktúru Cirkvi, aby bola inkluzívnejšia a odrážala rozmanitosť.

V dôsledku požiadaviek tejto organizácie Vatikán v roku 1988 zriadil špeciálnu komisiu, ktorá mala vyšetriť činnosť pátra Nugenta a sestry Gramickovej. V roku 1999 vydala Kongregácia pre náuku viery nótu, v ktorej odsúdila činnosť zakladateľov NWM a natrvalo im zakázala „akúkoľvek pastoračnú aktivitu týkajúcu sa homosexuálnych osôb“. Dokument Kongregácie z 31. mája 1999 podpísali vtedajší prefekt kardinál Joseph Ratzinger a sekretár Kongregácie arcibiskup Tarcisio Bertone. V stanovisku dikastéria sa vtedy uvádzalo, že „od samého začiatku služby otca Nugenta a sestry Gramickovej medzi homosexuálmi obaja spochybňovali hlavné prvky učenia Cirkvi“. Kongregácia zdôraznila, že New Ways Ministry, pôsobiaca vo Washingtonskej arcidiecéze, „nemôže vykonávať apoštolát bez verného prezentovania učenia Cirkvi o nezriadenosti homosexuálnych činov“.

Kongregácia pripomenula, že v roku 1984 kardinál James Hickey, arcibiskup Washingtonu, vyhlásil, že „nemôže vykonávať aktivity v jeho arcidiecéze“. Napriek disciplinárnym opatreniam washingtonského arcibiskupa však Nugent a sestra Gramicková naďalej pôsobili, „udržiavali a propagovali nejednoznačný postoj k homosexualite“. Taktiež výslovne „kritizovali dokumenty Magistéria Cirkvi na túto tému“.

Kongregácia jednoznačne vyhlásila, že tento druh „propagácie omylov a dvojznačnosti nie je zlučiteľný s kresťanským postojom skutočnej úcty a súcitu“ a zdôraznila, že „osoby zápasiace s homosexualitou, majú právo na autentické učenie Cirkvi od tých, ktorí im slúžia. V dokumente sa zdôrazňuje, že nejasnosti a vieroučné bludy v prístupe pátra Nugenta a sestry Gramickovej „spôsobili zmätok medzi katolíkmi a poškodili spoločenstvo Cirkvi“. Z týchto dôvodov im bola natrvalo zakázaná „akákoľvek pastoračná činnosť, ktorá sa týka homosexuálnych osôb“. Obaja, páter Nugent a sestra Gramicková, boli uznaní za „nespôsobilých na dobu neurčitú vykonávať funkciu vo svojich rehoľných inštitútoch“. Salvatorián sa nakoniec podriadil príkazu kongregácie, sestra Gramicková to však odmietla.

V roku 2010 vydal kardinál Francis George, vtedajšia hlava amerického episkopátu, vyhlásenie, v ktorom zdôraznil, že NWM „nemá nič spoločné s katolíckou doktrínou a „nemôže hovoriť za katolíkov v USA“. V osobitnom vyhlásení hierarcha vyjadril pobúrenie nad podporou politických požiadaviek skupiny na legalizáciu jednopohlavných pseudomanželstiev. „Nikto by sa nemal nechať zmiasť tvrdením, že New Ways Ministry poskytuje autentický výklad katolíckeho učenia a autentickú katolícku pastoračnú prax. Ich tvrdenie, že sú katolíci, iba zavádza veriacich, pokiaľ ide o autentické učenie Cirkvi a jej službu medzi ľuďmi s homosexuálnymi sklonmi,“ napísal kardinál.

De(kon)štrukcia štruktúry a učenia Cirkvi

Napriek týmto varovaniam a výzvam na dodržiavanie predpisov sestra Gramicková ignorovala rozhodnutia svojich nadriadených. Hoci priamo nevedie NWM, aktívne sa na ňom podieľa. Skupina vydáva publikácie, organizuje konferencie, webové semináre, školenia pre iné rehoľníčky a duchovných, propaguje gender ideológiu. Organizácia sa spája s inými „dúhovými“ inštitúciami s cieľom radikálne zmeniť Cirkev. Neustále posiela listy popredným hierarchom vrátane pápeža v nádeji, že zmení učenie o homosexualite. NWM sa v súčasnosti intenzívne zapája do synodálneho procesu.

Skupina nakoniec získala podporu pápeža Františka. Stalo sa tak vo februári 2015, keď sa zástupcovia NWM už po tretíkrát vydali na púť do Vatikánu. Zo správ CNN vieme, že predchádzajúci dvaja pápeži túto skupinu ignorovali.

Poľská stopa

S. Gramicková v posledných rokoch dvakrát navštívila Poľsko na pozvanie homosexuálnej loby. V roku 2016 v rozhovore s Karolínou Rogalskou, ktorý vyšiel na stránke gazeta.pl, rehoľníčka, členka Kongregácie loretánskych sestier, navrhla, aby sa homosexuáli „oddelili od Cirkvi“, ak ich táto „inštitúcia“ zraňuje. Pochválila nadáciu „Viera a dúha“, s ktorou je NWM v spoločnej sieti Globálnej siete dúhových katolíkov, ktorá vznikla v roku 2015 okrem iného z iniciatívy Nadácie otvorenej spoločnosti G. Sorosa.

Rehoľníčka, vysvetľujúc svoj nekompromisný postoj k učeniu Cirkvi o sodomii, tvrdila, že: „Až teraz sa dozvedáme, že existujú rôzne druhy orientácie, pohlavia. Nachádzame sa uprostred explózie poznatkov o sexualite. Niektorých ľudí to desí.“

S. Gramicková tiež tvrdí, že nemožno posudzovať „sexuálnu orientáciu“ a vidí jasnú zmenu v postoji rodičov, ktorí „sa v 90. rokoch pýtali najmä na to, ako by mohli svoje dieťa prinútiť, aby sa vrátilo do Cirkvi. A teraz sa pýtajú: Prečo biskup nedovolí, aby sa moje dieťa zosobášilo v Cirkvi? Chcú, aby ich homosexuálne a heterosexuálne deti mali rovnaké práva. Bojujeme za to, aby biskupi začali akceptovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia,“ vyhlásila.

Čo je podstatné, rehoľníčka uviedla, ako chce NWM presadiť postulované zmeny. Navrhovala, že je potrebné „zmeniť pravidlá fungovania cirkevnej hierarchie“. Na tento účel je potrebné vychovávať tých, ktorí vedú katolícke aktivity, azylové domy a adopčné domy. Okrem toho „je potrebné vychádzať s predstaviteľmi katolíckych inštitúcií, pretože tí majú najväčší vplyv na dianie v Cirkvi“. Takéto osoby sú zaplavované listami a bombardované telefonátmi s výzvou na spoluprácu.

Rehoľníčka tiež prezradila svoj postoj k interrupciám, tvrdiac, že o tom, či zabije dieťa, by mala rozhodnúť samotná žena.

Zakladateľka NWM dúfa, že sa podarí vykonať revolúciu v učení Cirkvi vďaka zmenám na kľúčových pozíciách v cirkevnej hierarchii, v ktorej budú môcť byť aj ženy. Chce, aby ženy mohli „sláviť omšu“.

V novembri 2016 mala sestra Gramicková sériu prednášok vo Varšave, v Krakove a v Gdansku, kde hovorila o tom, ako budovať mosty medzi LGBT ľuďmi a katolíkmi. Do krajiny prišla propagovať akciu „Pozdravme sa pozdravom pokoja“.

O tri roky neskôr navštívila Poľsko opäť na pozvanie nadácie Viera a dúha, ktorá zorganizovala jej pobyt. „Dúhová rehoľníčka“ bola predstavená ako „jedna z najvýznamnejších postáv kresťanského LGBT hnutia na svete a žijúca legenda“.

Zdroj: wikimedia commons

Zmeniť Cirkev zvnútra

Zaujímavé je, že samotná sestra disidentka vyhlasuje, že nikdy neopustí Cirkev – hoci to odporúča iným, ak sa cítia zranení –, pretože jej poslaním je „zmeniť ju zvnútra“. Neuznáva cirkevnú hierarchiu, ale vyhlasuje, že „nechce robiť nič bez Františkovho súhlasu“.

V rozhovore pre jezuitský časopis America zo 7. januára 2022 rehoľníčka vyjadrila nádej a dôveru, že pápež František zmení doktrínu o sodomskom hriechu. Pochválila katolíkov, ktorí spochybňujú učenie Magistéria v tejto oblasti. Podporuje formu revolúcie proti cirkevným autoritám. NWM okrem iného požaduje „farnosti bez kňazov“ a spoluprácu so všetkými heretickými organizáciami.

V decembri 2021 vyvolalo veľký rozruch najprv zverejnenie, potom odstránenie a nakoniec obnovenie odkazu na video zverejnené na synodálnych stránkach, ktoré pripravila služba New Ways Ministry s názvom Z okraja do centra: webinár o LGBTQ katolíkoch a synodalite. Synodálny úrad mal odkaz odstrániť po tom, ako zistil, že NWM bola pred viac ako desiatimi rokmi odsúdená americkým episkopátom. Po tom, čo vedenie NWM odhalilo listy, ktoré pápež František napísal členom združenia na jar 2021 – však prepojenie bolo obnovené – a synodálny úrad sa NWM náležite ospravedlnil „za spôsobené utrpenie“.

k pochvale

V dvoch listoch pápež pochválil organizáciu za to, že sa venuje komunite LGBTQ a vyzdvihol spoluzakladateľku skupiny s. Gramickovú ako „odvážnu ženu“, ktorá si veľa vytrpela. V liste (zo 17. júna 2021), adresovanom súčasnému vedúcemu organizácie Francisovi DeBernardovi, sa mu pápež poďakoval za predstavenie histórie združenia NWM a uviedol, že teraz lepšie rozumie službe tejto skupiny.

Korešpondenciu sme neplánovali zverejniť“ – tvrdil DeBernardo – „ale vzhľadom na situáciu je dôležité, aby o tom ľudia vedeli. Veríme, že (František) chce, aby sa LGBTQ ľudia vyjadrili, a myslíme si, že mu to pomôže v jeho posolstve a k pozvaniu k inklúzii.

Kardinál Raymond Burke kritizoval pápeža Františka za jeho podporu NWM a vysvetlil, že ide iba o osobné „názory“, ktoré „nemajú nič spoločné s Magistériom Cirkvi“. Dodal, že postoj k NWM, ktorý zaujali predchádzajúci pápeži a ktorý bol zapísaný do Acta Apostolicae Sedis v roku 1999, je stále platný a že učenie s. Gramickovej o homosexualite „verne neodráža jasné a stále učenie katolíckej Cirkvi“.

NWM teraz organizuje semináre pre lesbické sestry a konferencie pre vedúcich náboženských komunít, na ktorých povzbudzuje ľudí, aby sa priznali k svojej „sexuálnej orientácii“ s cieľom „odbúrať heteronormativitu“ a bojovať proti „homofóbii“ v náboženských komunitách. Skupina sa usiluje o akceptáciu „Božieho ľudu“, aby sa „cirkevná hierarchia stala inkluzívnejšou pre LGBTQ ľudí“.

Podpora deviácie

28. júna 2018 s. Gramicková na stránke networklobby.org napísala, že NWM s nadšením oslavuje „Mesiac hrdosti“ a „podporuje akceptovanie osôb LGBTQ ľudí ako plnohodnotných a rovnocenných členov Cirkvi a spoločnosti“.

Keď sumarizovala úspechy „katolíckeho hnutia za rovnosť LGBT“, poznamenala, že sa dospelo k bodu, „o ktorom sa jej ani nesnívalo, že je možný, keď sa pred takmer päťdesiatimi rokmi začala angažovať v komunite LGBT“.

Poukázala tiež na otvorenosť mnohých duchovných voči „LGBT katolíkom“. Jej organizácia už približne dve desaťročia vedie adresár farností priateľských k LGBT, z ktorého je zrejmé, že čoraz viac náboženských komunít prijíma určitú formu verejného potvrdenia sodomie. Vznikajú služby, ktoré ľuďom s poruchami „rodovej identity“ nenavrhujú, aby na sebe pracovali a skoncovali s hriechom, ale tvrdia, žeby mali v týchto hriešnych sklonoch zotrvať.

Rebelujúca rehoľníčka chválila genderové šialenstvo na katolíckych univerzitách, kde sa zavádzajú „rodovo neutrálne toalety a internáty“ a pribúdajú kurzy o „LGBT histórii, teológii a spiritualite“.

Tento obrovský rast je určite požehnaním, ktoré treba oceniť, ale nemôžeme podľahnúť presvedčeniu, že všetka práca už bola vykonaná. Služba New Ways je odhodlaná ukončiť hroznú pohromu nespravodlivého prepúšťania LGBT ľudí, ktorí pracujú v katolíckych inštitúciách,“ napísala s. Gramicková.

Globálna sieť dúhových katolíkov

Sestra tiež upozornila, že od roku 2015 sa NWM na medzinárodnej úrovni zapojila do Globálnej siete dúhových katolíkov (GNRC), koalície katolíckych LGBT organizácií z celého sveta, ktorá okrem iného ovplyvňovala synodu o rodine a teraz sa mobilizuje na synodu o synodalite.

GNRC združuje organizácie a jednotlivcov, ktorí pracujú v oblasti dušpastierskej starostlivosti a „sociálnej spravodlivosti“ pre lesbičky, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTQI) a ich rodiny. Sieť sa usiluje o „začlenenie, dôstojnosť a rovnosť“ tejto komunity do katolíckej Cirkvi a spoločnosti vo všeobecnosti. GNRC bolo založené v októbri 2015 na konferencii „Ways of Love“ v Ríme, na ktorej sa zúčastnilo 80 ľudí z 30 krajín.

Členovia GNRC požadujú plnú účasť na všetkých službách katolíckej Cirkvi, uznanie „manželstva“ pre sodomitov a akceptovanie hriechu sodomie. Žiadajú také opatrenia, aby sa všetci cítili pohodlne, chcú zničiť všetky „diskriminačné“ štruktúry, zmeniť občianske a cirkevné zákony, zakázať „nenávistné prejavy“, zaviesť rodovo neutrálne toalety, šatne atď. Chcú tiež šíriť osvetu o tom, ako sexuálne menšiny „duchovne obohacujú Boží ľud“. Žiadajú ekumenickú spoluprácu a medzináboženský dialóg o otázkach LGBTI. Orodujú za všetkých ľudí, ktorí sú marginalizovaní kvôli rase, „pohlaviu a sexualite“. Požadujú kňazstvo žien, dialóg s teológmi, cirkevnými predstaviteľmi a laikmi o zmene doktríny, jej „rozvoj“ a začlenenie „spirituality LGBTI“.

Medzi iniciátormi medzinárodného hnutia „dúhových katolíkov“ sú významní predstavitelia Nadácie otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa, vrátane programového špecialistu Nadácie otvorenej spoločnosti Petra Matjasica, ktorý loboval na synode o rodine za zmenu cirkevného učenia.

Novozaložená sieť usporiadala v Ríme svoje prvé stretnutie s LGBT aktivistami z 30 krajín vrátane vedúcich predstaviteľov Európskeho fóra kresťanských LGBT skupín, ktoré financuje Inštitút otvorenej spoločnosti, a ktoré informuje o „náboženskej neznášanlivosti vo východnej Európe“. Na konferencii bol predstavený materiál o „boji proti náboženskej opozícii“.

Sieť intervenovala v roku 2015, keď požadovala, aby biskupi na synode o rodine zmenili svoje „kontroverzné vyjadrenia“ o homosexualite. Organizácia Human Rights Campaign, ktorá je súčasťou siete, zdôraznila význam synody ako „príležitosti na vytvorenie precedensu pre zmenu“ už na konferencii v roku 2014, ktorá predchádzala vzniku siete.

Sieť, do ktorej patria okrem iných organizácie Dignity USA a New Ways Ministry, ale napríklad aj poľská nadácia Wiara i Tęcza (Viera a dúha), aktívne lobuje počas synod. Financuje štúdie, ktoré majú „pomôcť“ homosexuálnej loby „realizovať účinnú stratégiu na zmenu tradičných názorov“. GNRC okrem iného vypracovala „kontra naratív k tradičným hodnotám“ pre synodu o rodine v roku 2015. Skupina propaguje novú „teológiu sexuality a rodu“.

22. júla 2021 Teologický výbor GNRC zverejnil dokument, v ktorom vyzýva katolíkov, aby „prehodnotili spôsoby, akými sa praktizuje teológia sexuality a rodovej rovnosti“. Catholic Sexual Conversations in a Diverse Church – pretože tak sa nazýva, vyzýva teológov, pastorov a všetkých členov katolíckej komunity k „dialógu“, ktorý zmení srdcia veriacich rímskokatolíckej Cirkvi vo vzťahu k LGBTIQ ľuďom.

Martin J. Pendergast z Anglicka, člen Teologického výboru GNRC, ktorý sa podieľal na vypracovaní dokumentu, zdôraznil, že namiesto sústredenia sa na polemiku proti doktrinálnym vyhláseniam presadzovaným hierarchickými a inštitucionálnymi orgánmi katolíckej Cirkvi je potrebné „pracovať na oslobodzujúcej praxi, spiritualite a teológii pre LGBTIQ katolíkov s novou víziou“. Povedal, že cieľom skupiny je vytvoriť „proces spoločného počúvania a kráčania, vývojovú a evolučnú cestu, a nie vytvorenie ďalšieho dokumentu v stanovenom čase“.

Mary E. Huntová, členka výboru a jedna z autoriek, poznamenala, že je potrebné zmeniť spôsob, akým „praktizujeme teológiu sexuality a genderu“. Načrtla päť zásad, na ktorých musia byť založené teologické rozhovory o sexe, sexualite a pohlaví. „Nepýtame sa, čo učí hierarchia, ale čo by mohol Duch Svätý povedať o živote a láske LGBTIQ ľudí,“ – napísala.

Ďalší teológovia vyzývali na vytvorenie vlastnej „rodovej teológie“, ktorá by pomohla „dekonštruovať tradičné teologické kategórie“ a nanovo ich objaviť. Zazneli výzvy na integráciu otázok sociálnej a ekologickej krízy do „rodovej teológie“ s cieľom bojovať proti „štrukturálnemu násiliu“.

Ako vidno, organizácie „dúhových katolíkov“ sa nemienia riadiť nemenným učením katolíckej Cirkvi o sodomii. „Dialóg“ s nimi tiež nemá viesť k zmene hriešneho životného štýlu a k zmene srdca. Ide iba o zasievanie zmätku a deštrukciu hierarchickej katolíckej Cirkvi, ktorá nezapadá do vízie globalizovaného sveta s jedným panteistickým náboženstvom zjednocujúcim všetkých ľudí, ktorí sa budú „cítiť dobre“ pri páchaní hriechov volajúcich po pomste do neba.

***

Prof. Dariusz Oko z Pápežskej Univerzity svätého Jána Pavla II. sa vo svojej odvážnej knihe Levanduľová Mafia. S pápežmi a biskupmi proti homoklikám v Cirkvi pokúša pozrieť na tzv. levanduľovú mafiu, ktorá pôsobí v Cirkvi, je jej skrytou chorobou, ničiacou jej organizmus. Kniha nie je namierená proti ľuďom, ale proti ľudským zlyhaniam, ktoré sú zjavné. Jej cieľom nie je vyvolať pohoršenie, ale pomenovať obrovskú krízu, ktorá, zdá sa, nemá riešenie…

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/levandulova-mafia-s-papezmi-a-biskupmi-proti-homo-klikam-v-cirkvi/


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Jezuita James Martin nevidí problém v spojení osláv mesiaca LGBT a Božského Srdca

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne