Nové motu proprio mení pravidlá pre predkoncilovú liturgiu -

Nové motu proprio mení pravidlá pre predkoncilovú liturgiu


17. júla 2021
  Krátke správy

Pápež včera zverejnil motu proprio, ktorým nanovo definuje spôsoby používania predkoncilového misála. Pápež je znepokojený a cíti nutnosť zasiahnuť. Skupiny spojené so starobylou liturgiou nesmú vylučovať legitimitu liturgickej reformy, nariadenia II. vatikánskeho koncilu a pápežského magistéria.

Pápež František sa po konzultácii so svetovými biskupmi rozhodol zmeniť pravidlá používania misála z roku 1962, ktoré jeho predchodca Benedikt XVI. pred štrnástimi rokmi liberalizoval ako „mimoriadny rímsky rítus“. Dnes pápež zverejnil motu proprio Traditionis Custodes o používaní rímskej liturgie v podobe pred rokom 1970 a pripojil k nemu list, v ktorom vysvetľuje dôvody svojho rozhodnutia. Tu sú hlavné novinky.

Pod autoritou miestnych biskupov

Zodpovednosť za reguláciu slávenia podľa predkoncilového rítu sa vracia biskupovi, moderátorovi diecézneho liturgického života: „Je v jeho výlučnej kompetencii povoliť používanie Missale Romanum z roku 1962 v diecéze podľa pokynov Apoštolskej stolice.“ Biskup musí zabezpečiť, aby skupiny, ktoré už slávia podľa starého misála, „nevylučovali platnosť a legitimitu liturgickej reformy, nariadenia II. vatikánskeho koncilu a magistéria pápežov“.

Ďalšie obmedzenia

Sväté omše podľa starého rítu sa už nebudú konať vo farských kostoloch, kostol a dni slávenia určí biskup. Čítania budú „v miestnom jazyku“ s použitím prekladov schválených biskupskými konferenciami. Celebrantom musí byť kňaz poverený biskupom. Biskup je tiež zodpovedný za overenie, či je vhodné zachovať slávenie podľa starého misála, a overuje jeho „účinnú užitočnosť pre duchovný rast“. Je totiž nutné, aby kňaz, ktorý má na starosti liturgiu, mal na srdci nielen dôstojné slávenie liturgie, ale aj pastoračnú a duchovnú starostlivosť o veriacich. Biskup tiež „bude dbať na to, aby nepovoľoval zakladanie nových skupín“.

Kňazi vysvätení po zverejnení dnešného motu proprio, ktorí majú v úmysle používať predkoncilový misál, „musia odovzdať formálnu žiadosť diecéznemu biskupovi, ktorý sa pred udelením povolenia poradí s Apoštolskou stolicou“. Tí, ktorí tak už robia, musia požiadať diecézneho biskupa o povolenie k jeho ďalšiemu používaniu. Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, „zriadenej pápežskou komisiou Ecclesia Dei“, budú spadať pod jurisdikciu Kongregácie pre rehoľníkov. Na dodržiavanie týchto nových ustanovení budú dohliadať Kongregácia pre Boží kult a Kongregácia pre rehoľníkov.

Pápežov sprievodný list biskupom celého sveta

V sprievodnom liste k dokumentu pápež František vysvetľuje, že ústupky, ktoré stanovili jeho predchodcovia pre používanie starého misála boli motivované predovšetkým „snahou podporiť prekonanie schizmy vyvolanej hnutím vedeným biskupom Lefebvrom“. Žiadosť adresovaná biskupom, aby veľkoryso prijali „oprávnené ašpirácie“ veriacich, ktorí žiadali o používaní tohto misála, „mala teda ekleziálny dôvod, totiž obnovenie jednoty Cirkvi“. František poznamenal, že „mnohí v Cirkvi si túto možnosť vykladali ako možnosť voľne používať Rímsky misál promulgovaný svätým Piom V., čo viedlo k jeho paralelnému používaniu s Rímskym misálom promulgovaným svätým Pavlom VI.“.

Ústupky viedli ku zostrovaniu rozdielov

Pápež pripomína, že rozhodnutie Benedikta XVI. motom proprio Summorum Pontificum (2007) bolo podporené „presvedčením, že takéto opatrenie nespochybní jedno zo zásadných rozhodnutí II. vatikánskeho koncilu, a nepodkopú tak jeho autoritu“. Pred štrnástimi rokmi pápež Benedikt XVI. vyhlásil, že obavy z rozdelenia farských spoločenstiev sú neopodstatnené, pretože, ako napísal, „obe formy používania rímskeho obradu sa môžu vzájomne obohacovať“. Prieskum, ktorý nedávno medzi biskupmi vykonala Kongregácia pre náuku viery, však priniesol odpovede, ktoré odhaľujú, ako píše František, „situáciu, ktorá ma trápi a znepokojuje, a utvrdzuje ma v nutnosti zasiahnuť“, keď sa „vážne prehliada túžba po jednote“ a ústupky ponúkané s veľkorysosťou sa využívajú „k zväčšovaniu vzdialeností, zostrovaniu rozdielov a vytváraniu protikladov, ktoré zraňujú Cirkev a bránia jej v ceste, a vystavujú ju tak riziku rozdelenia“.

Odmietanie koncilu je proti Duchu Svätému

Pápež v liste konštatoval, že je zarmútený zneužívaním liturgického slávenia „na jednej i druhej strane“, ale tiež že je zarmútený „inštrumentálnym používaním Missale Romanum z roku 1962, ktoré sa stále viac vyznačuje rastúcim odmietaním nielen liturgickej reformy, ale aj II. vatikánskeho koncilu s nepodloženým a neudržateľným tvrdením, že zradil tradíciu a ‚pravú Cirkev’“. Pochybovať o koncile, vysvetľuje František, „znamená pochybovať o samotných úmysloch Otcov, ktorí na ekumenickom koncile slávnostne uplatnili svoju kolegiálnu moc cum Petro et sub Petro, a nakoniec pochybovať o samom Duchu Svätom, ktorý vedie Cirkev“.

František nakoniec pridáva posledný dôvod svojho rozhodnutia zmeniť ústupky z minulosti: „Zo slov a postojov mnohých ľudí je stále viac zrejmé, že existuje úzky vzťah medzi výberom slávenia podľa liturgických kníh pred II. vatikánskym koncilom a odmietaním Cirkvi a jej inštitúcií v mene toho, čo považujú za ‚pravú cirkev‘. Je to správanie, ktoré je v rozpore so spoločenstvom a živí snahu o rozdelenie … proti ktorému apoštol Pavol tvrdo reagoval. Práve preto, aby som bránil jednotu Kristovho tela, som nútený odvolať povolenia, ktoré udelili moji predchodcovia.

BK

Zdroj: KBS


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Želajú jej znásilnenie a smrť alebo Ako sa stúpenci potratov správajú k pro-life študentke

Ďalšia tradičná svätá omša zakázaná – tentokrát vo Westminsterskej katedrále

Plynutí času a věčná přítomnost

Radosť: Priateľstvo s Bohom má obsahovať aj bohatú jasnosť pravdy a aj radostné žitie v priateľstve s Ním