Mimoriadna správa: Vatikán vydal nové usmernenia ohľadom nadprirodzených zjavení -

Mimoriadna správa: Vatikán vydal nové usmernenia ohľadom nadprirodzených zjavení


17. mája 2024
  Krátke správy

Dokument podpísaný prefektom Dikastéria pre náuku viery Victorom Manuelom Fernándezom po novom stanovuje, že biskupi už nebudú môcť schváliť či odmietnuť údajné zjavenie bez informovania dikastéria, ktoré si vyhradzuje mať posledné slovo.

Prefekt Dikastéria pre náuku viery, Victor Manuel Fernández
zdroj: adn.celam.org

Vatikán ubezpečuje, že čo sa týka nadprirodzených zjavení, tie naďalej zostávajú v kompetencii miestneho biskupa, avšak po novom „musia byť vždy konzultované s“ Dikastériom pre náuku viery a súčasne dikastérium „musí dať konečný súhlas“.

V dokumente nazvanom „Normy pre postup pri rozoberaní údajných nadprirodzených javov“, v ktorom sú uvedené nové postupy, sa vysvetľuje, že Dikastérium pre náuku viery predtým zohrávalo istú úlohu v procese hodnotenia, ale spravidla tak robilo takpovediac v úzadí.

Podľa textu dokumentu dikastérium už aj skôr zasahovalo do prijatia či odmietnutia údajného zjavenia, no biskup to v konečnej správe neuvádzal. Po novom budú biskupi používať ustálenú formuláciu, že ich konečné rozhodnutie je „po dohode s Dikastériom pre náuku viery“.

Kardinál Fernández zdôraznil, že dnes prebieha príslušné schvaľovanie nadprirodzenej udalosti príliš dlho – „niekedy aj niekoľko desaťročí“. Od nových nariadení si sľubuje zrýchlenie konečného rozhodnutia. Rovnako tak uviedol, že v minulosti sa pri zisťovaní platnosti údajných zjavení viac rešpektoval miestny biskup a „niektorí biskupi trvali na tom, aby mohli vydať pozitívne vyhlásenie tohto typu“. Zdá sa teda, že po novom budú údajné zjavenia posudzované „prísnejšie“.

V nových usmerneniach sa uvádza, že počas procesu rozlišovania „sa má diecézny biskup zdržať akéhokoľvek verejného vyhlásenia v prospech pravosti alebo nadprirodzenej povahy takýchto javov“.

Dokument pokračuje: „Ak sa v súvislosti s údajnou nadprirodzenou udalosťou objavia formy zbožnosti, dokonca aj bez pravej a náležitej úcty, diecézny biskup má vážnu povinnosť čo najskôr začať komplexné kánonické vyšetrovanie, aby ochránil vieru…

Dokument tiež špecifikuje pozitívne a negatívne kritériá na zhodnotenie dôveryhodnosti zjavení. Medzi pozitívne patrí „dobrá povesť osoby“, ktorá s tvrdením prišla, ďalej „doktrinálna ortodoxia“, či „ovocie“, ktoré údajné zjavenie prinieslo.

K negatívnym kritériám patria doktrinálne chyby, „sektársky duch, ktorý plodí rozdelenie v Cirkvi“, nemorálne konanie, či finančný profit údajných vizionárov.

Na konci hodnotiaceho procesu má biskup a ním vymenovaný delegát, ktorý dohliada na prácu komisie, pripraviť „osobné votum“, v ktorom biskup navrhne dikastériu konečný rozsudok. Po konečnom rozhodnutí dikastéria diecézny biskup, ak dikastérium neurčí inak, „bude informovať národnú biskupskú konferenciu o rozhodnutí prijatom dikastériom“ a „jasne oznámi Božiemu ľudu konečný verdikt o daných udalostiach“.

O ďalších špecifikách nového dokumentu vás budeme priebežne informovať.

MG

Zdroj: National Catholic Register, titulný ilustračný obrázok, zdroj – adn.celam.org


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť