Kardinál Sarah v novom prejave: Kríza Cirkvi vstúpila do novej fázy. Toto je kríza Magistéria -

Kardinál Sarah v novom prejave: Kríza Cirkvi vstúpila do novej fázy. Toto je kríza Magistéria


10. novembra 2023
  Krátke správy

Kríza Cirkvi vstúpila do novej fázy. Toto je kríza Magistéria. Biskupi a kňazi hovoria o svätej katolíckej viere toľko protichodných vecí, že v srdciach veriacich sa rodí neistota a zmätok.

Kardinál Robert Sarah
zdroj: wikimedia commons

Kardinál Robert Sarah sa objavil 26. októbra v Ríme na prezentácii anglického vydania najnovšej knihy biskupa Athanasia Schneideras názvom Krédo: Súhrn katolíckej viery (Credo: Compendium of the Catholic Faith) vydané vydavateľstvom Sophia Press. Pri tejto príležitosti vyslovil prejav, ktorý bol publikovaný v anglickej verzii na portáli The Catholic Herald:

V prvom rade by som sa chcel poďakovať Jeho Excelencii biskupovi Athanasiovi Schneiderovi za pozvanie zúčastniť sa na prezentácii jeho najnovšej knihy.

Ale ako by som nepoďakoval aj vám všetkým tu prítomným za priateľstvo a najmä za to, že ste nás poctili svojou prítomnosťou. Dnes večer ste súhlasili, že venujete svoj drahocenný čas tomu, že si prídete vypočuť významných rečníkov, ktorí nám pomôžu oceniť toto Kompendium a bohaté tajomstvá našej katolíckej viery.

V tomto čase vážnej krízy v Cirkvi, v čase zmätku, keď z úst mnohých vysokopostavených prelátov príliš často počujeme rozporuplné názory – názory na doktrinálne a morálne otázky, vrátane akceptovania ideológií, ktoré spochybňujú Boha a Jeho učenie o podstate a povolaní človeka – je publikácia Krédo: Súhrn katolíckej viery iniciatívou veľkého významu. Objavila sa v správnom čase. Dnes skutočne existuje reálna kakofónia učenia pastierov: biskupov a kňazov. Zdá sa, že si navzájom odporujú. Každý vnucuje svoj vlastný názor, ako keby bol daný. Výsledkom je zmätok, nejednoznačnosť a odpadnutie od viery. V dušiach mnohých kresťanov vznikol veľký zmätok, hlboký chaos a zničujúca neistota.

Nemecký filozof Robert Spaemann tento chaos výstižne opísal citátom z prvého listu sv. Pavla Korinťanom: „A keby poľnica vydávala neurčitý zvuk, kto by sa strojil do boja?“ (1Kor 14,8)

Dnes toľko ľudí hovorí o katolíckej viere – niektorí zmätočne, iní vyslovene bludne –, že musíme byť hlboko vďační biskupovi Schneiderovi za jeho verný, stručný, hlboký a skutočne moderný výklad učenia katolíckej Cirkvi. Biskup Schneider si je plne vedomý povinnosti prijatej s biskupským svätením, teda verne neporušene odovzdávať to, čo sám prijal v živej tradícii Cirkvi. Vo svojom Kompendiu pozýva mužov a ženy dobrej vôle, aby prehĺbili (a ak treba, aj zlepšili) svoje znalosti katolíckej náuky. Jeho jasné a presné otázky a odpovede to uľahčujú, zatiaľ čo jeho starostlivá znalosť prameňov podporuje hlbšie poznanie bohatstva viery.

Som presvedčený, že táto kniha poslúži zámeru biskupa Schneidera pomôcť tým maličkým, ktorí sú „hladní po chlebe pravej náuky“; určite sa ukáže ako dôležitý nástroj v základnom, misionárskom diele evanjelizácie a v apologetike spočívajúcej v ohlasovaní spásnej pravdy Ježiša Krista v našom svete; svete, ktorý ju tak zúfalo potrebuje.

Táto kniha nám pripomína povahu a správnu štruktúru kresťanských právd. Pomáha nám veriť. Viera znamená poznanie a poznanie znamená záväzok rozumu lepšie poznať, osvojiť si, učiť a odovzdávať ďalej. Vďaka tejto knihe môže každý z nás získať schopnosť vrátiť sa na cestu viery, vrátiť sa k jej základným prameňom, znovu objaviť pokojnú vieru, ktorá sa za seba nehanbí. Táto kniha nám môže pomôcť objaviť Ježiša Krista hlbšie, milovať Ho a veriť v Neho a byť schopní opakovať po sv. Pavla: „…lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.“ (2Tim 1,12)

Neveríme v doktrínu, ale milujeme Osobu, Ježiša Krista; to v Neho veríme. Neveríme v dogmy, ideológie ani múdrosť tohto sveta (1Kor 2,6), ale skrze vieru v Ježiša Krista môže každý z nás povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2,19–20). Veríme v Toho, ktorý povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8,12). Pri nedostatku svetla je všetko zmätené; je nemožné rozlíšiť dobro od zla. Je naliehavo potrebné znovu vidieť, že viera je svetlo, pretože akonáhle plameň viery zhasne, všetky ostatné svetlá začnú tiež tmavnúť.

Svetlo viery je v skutočnosti jedinečné, pretože je schopné osvetliť každý aspekt ľudského života. Takéto silné svetlo nemôže pochádzať od nás samých, ale z prvotnejšieho zdroja: skrátka musí pochádzať od Boha (Lumen fidei, 3–4). Keď hovoríme o kríze v Cirkvi, musíme nevyhnutne poukázať na to, že Cirkev ako tajomné Telo Kristovo zostáva „jednou, svätou, katolíckou a apoštolskou“. Pramene teológie a doktrinálneho a morálneho učenia Cirkvi zostávajú nezmenené a nemenné. Cirkev ako pokračovanie a rozšírenie Krista vo svete nie je v kríze. Sme to my, hriešne deti Cirkvi, ktorí sme v kríze. Cirkev sa raduje z prísľubu večného života: pekelné brány ju nepremôžu. Ježiš povedal Petrovi: „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam“ (Mt 16,18). Vieme a pevne veríme, že v Cirkvi bude vždy dostatok svetla pre tých, ktorí úprimne túžia hľadať Boha.

Volanie svätého Pavla Timotejovi, jeho synovi vo viere, sa týka nás všetkých: „Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo… Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy; veď niektorí, čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery“ (1Tim 6,13; 1Tim 6,20–21). Poklad viery zostáva Božím nadprirodzeným darom.

Dnes však kríza Cirkvi vstúpila do novej fázy: je to kríza Magistéria. Je však isté, že autentický Učiteľský úrad, ako nadprirodzená funkcia tajomného tela Kristovho, naplnená a neviditeľne vedená Duchom Svätým, nemôže byť v kríze; hlas a pôsobenie Ducha Svätého sú stále a pravda, ku ktorej nás vedie, je stála a nemenná.

Evanjelista Ján nám hovorí: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16,13–15). Dogma, doktrína, Božie zjavenie – tie sa vôbec nemenia. Cirkev stojí pred Pánom, aby Ho uctievala a chválila. Spôsob modlitby a viery Cirkvi, vždy schopný harmonického rastu a obohacovania, je v podstate nezmeniteľný.

Lex credendi a ex orandi išli ruka v ruke a navzájom sa napájali počas celej histórie Cirkvi. Ak veríme, že naša dogma je ako semienko, ktoré rastie zo dňa na deň, prečo sa nepozeráme na spôsob, akým sa modlíme a nevyjadrujeme svoju dogmu rovnakým spôsobom? Teológovia začínajú svoje štúdium vo svojom odbore prehlbovaním svojich vedomostí o tomto odbore, ako im to bolo zjavené v Starom zákone, v spisoch Nového zákona, v Cirkevných Otcoch a napokon v Učiteľskom úrade Cirkvi. Až po dlhej ceste môžu tvrdiť, že poznajú tradíciu a rozvinú teóriu, ktorá je na jednej strane v kontinuite so skoršími teológmi a na druhej strane ponúka aktuálny a – v istom zmysle – originálny pohľad na danú tému. Bez zmeny doktríny.

To nám chce Jeho Excelencia biskup Schneider pripomenúť vo svojej knihe Krédo: Súhrn katolíckej viery. Ďakujeme mu za to a ďakujem vám za trpezlivosť a priaznivé počúvanie.

BM

Zdroj: catholicherald.co.uk, pch24, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Po honbe na „extrémistov“ v nemeckej cirkvi prichádza podobný pohon aj v rakúskej cirkvi: Musíme zachrániť liberálnu demokraciu!

Liberálna demokracia je žalárom pre dobromyseľných a cestou do Pekla alebo Liberálna revolúcia ako nástroj diablovej vzbury

Totálny škandál na prvom Katolíckom svetovom dni detí v Ríme, organizovanom pápežom: Deťom tancoval transsexuálny umelec!

Křesťanství v pojetí Ortegy y Gasseta, II. část