Selektívne reakcie biskupov a KBS sú dôkazom o ich závislosti na ideológii sekularizmu a sekulárnom štáte -

Selektívne reakcie biskupov a KBS sú dôkazom o ich závislosti na ideológii sekularizmu a sekulárnom štáte

Branislav Michalka
3. júla 2023
  Cirkev Politika  

Predmetom tohto článku nie je to, či udalosti, na ktoré reagujú slovenskí biskupi, či už samostatne alebo v rámci KBS, sú svojou podstatou hodné odsúdenia alebo nie, ale to, že biskupi reagujú na udalosti rovnakého druhu selektívne. Následne bude konštatované, že táto selekcia je vykonávaná tak, že sa svojím výberom kryje so selekciou udalostí, vykonávanou predstaviteľmi súčasnej sekularistickej ideológie, či priamo sekulárnym štátom.

Ilustračný obrázok, zdroj: NDLA

Kauza Potratári.com

Najnovšou kauzou, na ktorú sa rozhodla KBS reagovať, je kauza internetovej stránky Potratári.com. Tá bola sekulárnym štátom vyhodnotená ako spoločensky nebezpečná z dvoch dôvodov:

a) pretože verejne prezentuje zoznam ľudí, ktorí sú spoločne označení ako nepriatelia určitého, autorom stránky vyznávaného, dobra;

b) pretože následne vyzýva na nejakú formu sankcionovania ľudí, ktorí sú na tomto zozname.

Ponechajme zatiaľ bokom širšiu reflexiu faktu, že človek, ktorý medializoval a kriminalizoval túto stránku, je sám autorom podobného zoznamu nepriateľov ním vyznávaného dobra a členom komisie na udavačskej stránke Konšpirátori.sk! Pozrime sa na reakciu sekulárneho štátu. Ten začal voči autorom stránky trestné konanie na základe podnetu osôb s ním ideologicky spriaznených a rovnako motivovaných.

KBS následne vydala stanovisko k tejto kauze, v ktorom konanie autorov stránky Potratári.com odsúdila, pričom text odsúdenia obsahoval aj tieto slová:

KBS jednoznačne odmieta takéto poľutovaniahodné, veľmi nebezpečné a všeobecne škodlivé kroky, ktoré v žiadnom prípade nemožno ospravedlniť. Odlišnosť postojov v bioetických otázkach nemôže v pluralitnej spoločnosti generovať osobnú nenávisť, ale má smerovať odbornú i laickú diskusiu k vzájomnému pochopeniu, úcte a rešpektu.“

Pristavme sa najprv pri fakte, že v druhej vete citovaného textu nachádzame otvorené prihlásenie sa k pluralitnej spoločnosti. Keďže sa tak deje v kauze, ktorá pramení z konfliktu medzi katolíckou morálkou, ktorá odmieta umelý potrat a sekulárnou morálkou, ktorá umelý potrat pripúšťa, čiže v konflikte medzi dvoma protichodnými ideovými koncepciami, logicky z textu vyplýva, že pod pojmom pluralita, sa tu myslí nielen pluralita politická, čiže deľba a rôznorodosť politickej moci v štáte, ale pluralita ideologická. Text sa teda tejto ideologickej plurality dovoláva ako určitého dobra a motivátora dobra, čo vyplýva z toho, žeby mala vylučovať osobnú nenávisť, čiže sa očakáva od nej kladný vplyv na ľudské emócie. To je nakoniec potvrdené aj následným pripisovaním ďalších kladných vlastností, ktoré vyplývajú z pluralitnej sekulárnej diskusie medzi rôznymi ideológiami – pochopenia, úcty a rešpektu.

Avšak takéto apologeticko-kladné hodnotenie ideologicky pluralitnej spoločnosti, čiže aj nábožensky pluralitnej, je v rozpore s celkovým pohľadom na takýto typ spoločnosti, ako nám ho zanechali cirkevné a pápežské dokumenty 19. a prvej polovice 20. storočia. Tento typ spoločnosti, ktorý odmieta vyznať jediné pravé náboženstvo, môže byť na ich základe len trpený, nikdy nie však žiadaný a obhajovaný.

Na základe toho môžeme konštatovať, že KBS nevníma ideologicky pluralitný sekulárny štát ako niečo odsúdeniahodné, ale ako niečo žiaduce a vhodné. Z toho, ako z prvého dôkazu, môžeme usudzovať na motiváciu v koordinácii selekcie udalostí, ktoré sú predmetom verejného hodnotenia medzi KBS a predstaviteľmi sekulárnej ideológie.

Ako druhý dôkaz nám poslúži jednoduchá komparácia.

Na Slovensku nie je stránka Potratári.com jediným zoznamom osôb či stránok, ktoré sú považované autormi týchto zoznamov za prekážku určitého dobra. Viď stránky:

https://konspiratori.sk/
https://dennikn.sk/autor/jan-bencik/
https://www.facebook.com/hoaxPZ/?locale=sk_SK
https://www.omediach.com/hoaxy/22465-dolezite-zoznam-akterov-proruskej-masinerie-na-slovensku-weby-politici-skupiny-a-jednotlivci

A rovnako ako inkriminovaná stránka Potratári.com, aj tieto zoznamy (navyše niektoré financované štátom a daňovými poplatníkmi, ako Hoaxy a podvody Polícia SR) sa dožadujú takej či onakej sankcie voči osobám alebo prevádzkovateľom stránok, ktoré sú na zozname.

Otázke preto znie: Odsúdila KBS aj tieto zvyšné zoznamy a atmosféru štvania voči ľuďom, ktorí sú na zoznamoch? Alebo naopak, ešte sa sama v čase pandemických obmedzení občianskych slobôd, pridala na stranu tých predstaviteľov a sympatizantov sekulárneho štátu, ktorí podobné zoznamy vytvárali?

Z tohto porovnania odlišných reakcií KBS na udalosti rovnakého charakteru a reakcií sekulárneho štátu môžeme konštatovať, že KBS reaguje vo výbere udalostí, na ktoré je potrebné reagovať, rovnako ako predstavitelia ideológie sekularizmu a sekulárny štát.

Kauza Tepláreň

Pokiaľ by išlo len o jeden prípad, mohli by sme konštatovať náhodu. Avšak káuz, na ktoré považuje KBS za potrebné reagovať koordinovane s predstaviteľmi sekularistickej ideológie a sekulárnym štátom, pričom iné, svojou podstatou rovnaké prípady ignoruje, presne v intenciách ich ignorovania predstaviteľmi sekularistickej ideológie a štátu, je viac.

Ďalšou kauzou, pri ktorej sa niektorí slovenskí biskupi nadštandardne angažovali, bol prípad dvojnásobnej vraždy pred bratislavskou reštauráciou Tepláreň. Došlo dokonca k slúženiu špeciálnej sv. omše za obete vraždy v katedrálnom chráme, privilegovanému snímaniu bohoslužby štátnou televíziou, za účasti hlavy štátu a iných prominentných verejných činiteľov.

Je zrejmé, že sekulárny štát, snažiaci sa nanútiť svojim občanom, a predovšetkým kresťanom ideológiu LGBT, považoval propagandistickú a nátlakovú kampaň spojenú s LGBT témou za prioritnú. Je to však aj prioritná téma slovenských biskupov?

To zistíme, ak si položíme základnú otázku: Angažovali sa biskupi aj v iných kauzách brutálnych vrážd na Slovensku, vydali k nim špeciálne vyhlásenia, konali špeciálne sv. omše, prenášané verejnoprávnou televíziou? Námietka, že RTVS nespadá do kompetencie Cirkvi ale štátu, ak by k nej došlo, by nebola v tomto prípade obhajobou ale súčasťou obžaloby: Znamená to teda, že štát bol ideologickým zadávateľom celej akcie a pokiaľ on nechce, tak nebude ani omša ani televízia?

Niektoré kauzy brutálnych vrážd, ktoré sa sekulárny štát snaží odpratať z objektívu verejnej mienky, by predstavovali vhodný materiál pre Cirkev, aby ukázala, že stojí na strane šikanovaného obyvateľstva, voči ktorého bezpečnosti pristupuje sekulárny štát pod zorným uhlom ideologickej selekcie, ignorujúc nebezpečenstvo, pokiaľ pochádza zo strany privilegovaných minorít.

Ilustračný obrázok, zdroj: pixabay.com

Spomeňme najnovšiu vraždu v Dubnici nad Váhom, ktorá je markantnou ukážkou tzv. humanistického a benevolentného prístupu k psychicky narušeným ľuďom. Spomeňme nedávnu brutálnu vraždu 46-ročnej ženy v Košiciach, ktorej sa dopustil príslušník rómskej minority. Publikovala KBS špeciálne vyjadrenia? Slúžila sa sv. omša za účasti biskupa? Prenášala ju verejnoprávna televízia?

Nič také. Štát navyše považoval za nutné pristaviť k pohrebu 46-ročnej, brutálne dobodanej ženy policajné vozidlo, pretože medzi zúčastnenými sa nachádzali živly, považované sekulárnym a liberálnym štátom za problematické. Krajší príklad dvojakého metra sa už ani nedá predstaviť.

Kauza Čekan

Pokiaľ by Cirkev chcela krásny príklad vyhrážania sa občanom, kvôli ich odlišnému názoru, mohla sa angažovať napríklad počas pandemického obmedzovania občianskych slobôd v prípade výrokov extrémne arogantného biochemika Pavla Čekana. Ten sa vo videu, ktoré preniklo na verejnosť a stalo sa virálnym, otvorene vyjadroval v tom zmysle, že slovenských občanov, ktorí sa nechcú dať očkovať vakcínou proti ochoreniu Covid-19 treba šikanovať, odstraňovať z internetu a deportovať do rozvojových krajín!!!

Pripomeňme si jeho nehorázne a arogantné slová, ktoré odzneli v diskusii s rovnako orientovanými kolegami – odborníkmi, ktorí mu prikyvovali:

Budeme ich dávať dole z internetu, vôbec z bežného života, budú chodiť zarúškovaní, náhubky budú mať a ja sa budem z toho tešiť, a znovu ďalší PCR test jeho, ba možno aj jeho kamaráta, s ktorým si možno povedia, že vedia o covide viac ako my všetci dokopy. Ja sa z toho budem tešiť…“

Ozval sa kolega Kollár: „Sú rozvojové krajiny, kde bude naozaj problém, lebo nie každý má Európsku úniu.“

Nato Čekan s radostným humorom pridáva: „Tam pošleme do tých rozvojových krajín všetkých, čo sa nechcú dať zaočkovať.“ A Kollár mu vzápätí zakontroval: „Alebo prebytočné PCR testy.“ Ani to však Čekanovi nestačilo: „Tam by som poslal naozaj tých, čo sa nedajú zaočkovať, že nech sa páči, že kľudne. Tam ich privítajú s náručou, že tam si to nechajú vysvetliť čo je ten Covid-19.

Reagovali biskupi na tieto nehoráznosti rovnako promptne ako na stránku Potratári.com? A predsa v prípade Čekana nešlo len o nejakého osamelého poblúdenca z internetu, ale o človeka, ktorý mal počas pandemických obmedzení občianskych slobôd reálny vplyv na chod udalostí! Diskusie, v ktorej sa vyhrážali slovenským občanom, sa zúčastnili „odborníci“, ktorí spolu so sekulárnym štátom mali moc a reálne uvažovali o povinnom očkovaní!!!

Vydala KBS okamžite odsudzujúce stanovisko? Dovolávala sa v prípade neočkovaných pluralitnej spoločnosti, pochopenia, úcty a rešpektu?

Samozrejme, že nie a to z jednoduchého dôvodu: ich koordinácia so sekularistickým režimom totiž išla vtedy tak ďaleko, že sa niektorí z nich zúčastnili na oficiálnej štátnej kampani propagujúcej vakcináciu narýchlo vyrobenými a netestovanými vakcínami!

Čo viac, Pavol Čekan bol v kresťanských médiach prezentovaný a oslavovaný ako praktizujúci kresťan, ktorý schvaľuje zatváranie kostolov, obmedzovanie občianskych slobôd a šikanovanie tých veriacich štátom a Cirkvou, ktorí sa odmietajú prispôsobiť absurdným nariadeniam.

Kauza Kuciak

K podobnej selekcii, ktorá ešte zjavnejšie ukazuje na prepojenie s predstaviteľmi radikálnej sekulárnej ideológie aj v prípade, keď sa títo dostanú do sporu s inou frakciou tejto ideológie, bola vražda novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Predstavitelia Cirkvi sa neomylne skoordinovali s tou liberálnejšou časťou sekulárneho ideologického spektra, čo dokazuje, že nekonajú len z čisto lokálneho mocenského a politického prospechu, ale uvažujú v kontexte „širšej vlasti“ – Európskej únie, ktorá predstavuje vrchného protektora všetkého sekulárneho a liberálneho na kontinente a teda aj hlavného zadávateľa sekularistickej objednávky.

Aj pohreb týchto zavraždených sa odohral za asistencie biskupa, bol zachytený na televíznom zázname a správy o ňom obleteli všetky televízne stanice na Slovensku. Že išlo pre liberálne sily o kauzu prvoradého politického významu, to netreba dodávať. Kult, ktorý bol okolo nej následne vybudovaný svedčí o dôkladnej ideologickej exploatácii celého potenciálu.

Spomeňme si však na podozrivú smrť generála Lučanského. Nech už to bolo s jeho úmrtím akokoľvek, podozrivá smrť vo väzbe, známky podliatín a celkový stav väzneného, minimálne upozorňovali na problematické politické pozadie celej kauzy.

A opäť sa musíme pýtať: Slúžil pohrebné obrady biskup? Vydala Cirkev špeciálne vyhlásenia? Nie. Vzhľadom k dobe, v ktorej sa pohreb odohrával, sa Cirkev zmohla len na papier nalepený na dverách kostola s textom, ktorý obsahoval aj upozornenie, že vstup do kostola je len s PCR testom a rúškom.

Zhrňme si to:

Káuz, ktoré sú z ideologického alebo politického hľadiska pre predstaviteľov sekularistickej ideológie nepríjemné, je na Slovensku značné množstvo. Predstavitelia katolíckej Cirkvi sa však nikdy k týmto kauzám, či už ide o vraždy páchané minoritami, šikanovanie obyvateľstva sekularistickou mocou, nebezpečenstvo nelegálnej migrácie, sekularistom nepríjemné politické kauzy, nevyjadruje v špeciálnych výstupoch.

To všetko môže svedčiť len o jednom: koordinácia reakcií nasvedčuje ideologický prienik medzi sekularistickým štátom a KBS. Každý katolík bude časom skôr či neskôr konfrontovaný s týmto poznaním a bude sa musieť k tomu nejako postaviť. Optimizmus nie je namieste.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu