Prečo démoni, okultisti a čarodejnice nenávidia medailu svätého Benedikta -

Prečo démoni, okultisti a čarodejnice nenávidia medailu svätého Benedikta


27. septembra 2023
  Cirkev

Väčšina tradičných katolíkov vie, že medaila svätého Benedikta je nesmierne účinná proti démonickým silám a zlu a že medaila je kvôli svojej sile veľmi obľúbená aj u exorcistov.

Podľa historických informácií sa medaila svätého Benedikta používala proti démonickým silám od nepamäti, zo 17. storočia však pochádzajú dochované informácie o nesmiernej duchovnej sile a ochrane. Časť zaujímavých informácií pochádza aj z pera benediktínskeho opáta a Božieho služobníka, Prospera Guérangera, OSB.

Najstaršia podoba medaily sv. Benedikta
zdroj: wikimedia commoms

Benediktínsky opát Guéranger, tvorca najznámejšej podoby medaily sv. Benedikta

Opát Prosper Guéranger, OSB, známy vo frankofónnych krajinách ako Dom Guéranger (1805 – 1875) bol obnovovateľom katolíckej Tradície vo Francúzsku zdecimovanej terorom jakobínskeho besnenia. Pod jeho vedením bol znovu obnovený benediktínsky rád vo Francúzsku, ktorý jakobíni zakázali.

Dom Guéranger bol iniciátorom obnovy rímskej liturgie vo Francúzsku a tiež zostavil francúzsky „Liturgický rok“ s dôrazom na známych francúzskych svätcov, táto kniha sa stala mocným impulzom pre obnovu liturgického hnutia vo Francúzsku.

Už ako mladý mních počúval svedectvá starších spolubratov, ktorí sa zachránili pred mučením, prenasledovaním a násilnou smrťou zo strany antiklerikálnych francúzskych revolucionárov práve vďaka ochrane medaily svätého Benedikta. To v ňom prehĺbilo záujem o históriu medaily, a to, čo našiel v historických archívoch, ho naplnilo vnútornou radosťou a prekvapením.

Dom Guéranger (1805 – 1875)
zdroj: wikimedia commons

Už od stredoveku boli bežne známe historické legendy o tom, ako sa diabol pokúšal zahubiť svätého Benedikta, patróna celej kresťanskej Európy. Samotný svätý Benedikt spomínal, ako ho už v mladosti, počas pustovníckeho života diabol pokúšal hriešnymi a zmyselnými obrazmi, čo vyriešil svätý Benedikt tým, že sa hodil nahý do tŕnia a diablove pokušenia sa okamžite stratili.

Diabol sa potom pokúsil zabiť sv. Benedikta niekoľkokrát. Vo Vicovare, kde bol opátom sa ho pokúsili zavraždiť pomocou jedu, ktorý vsypali do pohára s vínom. Keď však sv. Benedikt pohár prežehnal znakom kríža, ten sa rozpadol a otrávené víno sa vylialo na zem. Takisto diabol cez nastrčenú ruku vraha nechal otráviť chlieb, ktorý chcel sv. Benedikt zjesť, no z nebies sa zniesol havran, otrávený chlieb vzal z taniera a odniesol nevedno kam.

Giovanni Bellini, obraz sv. Benedikta z Nursie
zdroj: wikimedia commons

Veľmi zaujímavé informácie našiel opát Guéranger v súvislosti s bavorským benediktínskym kláštorom v Mettene pri Nattrembergu. Na konci tridsaťročnej vojny, kedy vyčerpaná Európa stratila v dôsledku vojen, morových nákaz a hladu približne polovicu svojho obyvateľstva, uväznili úrady mesta skupinu čarodejníc, ktoré holdovali nekromancii, konali čierne omše a hubili ľudí pomocou čiernej mágie. Ako sa počas vyšetrovania ukázalo, čierna mágia bola bezmocná voči benediktínskemu kláštoru v Mettene, ktorý bol chránený benediktínskou medailou.

Čarodejnice a okultisti pri výsluchoch uvádzali, že vnímali kláštor v Mettene ako priestor chránený Bohom a Krížom. Nemýlili sa, na stenách kláštora boli nakreslené vyobrazenia svätého Benedikta a Svätého Kríža s písmenami, ktoré sa dnes nachádzajú na medaile sv. Benedikta.

Na stenách boli aj vyobrazenia svätého Benedikta v mníšskej kutni a v pravej ruke dral palicu, ktorej horný koniec bol sformovaný v tvare kríža. Samotná podoba medaily bola plne schválená v 19. storočí aj za prispenia opáta Guérangera.

Podoba medaily sv. Benedikta

Existuje niekoľko variantov medailí sv. Benedikta. Azda najznámejšia a dnes najpoužívanejšia verzia medaily pochádza z roku 1880, ktorá bola vydaná na počesť 1400. výročia narodenia sv. Benedikta a na podobe ktorej sa podieľal aj opát Guéranger. Podoba medaily je známa zo starších predlôh, verzia z 19. storočia len zjednotila predchádzajúcu, voľnejšiu prax, do pevne stanovenej podoby.

Na medaile sa na jednej strane nachádza sv. Benedikt držiaci vo svojej ľavej ruke regulu rehole, ako jej autor a v pravej ruke drží kríž. Na tejto strane sa nachádza aj vyobrazenie havrana, ktorý odniesol podľa vyššie spomenutej legendy otrávený chlieb, určený nepriateľmi pre sv. Benedikta a tiež je tu vyobrazený pohár, v ktorom sa nachádzalo otrávené víno.

Na medaile sa nachádzali slová: „Eius in obitu nostro praesentia muniamur“ (Nech nás posilní Jeho prítomnosť v hodine našej smrti). Na rubovej strane medaily sa nachádza kríž, ktorý má na zvislej lište iniciály C S S M L, predstavujúce „Crux Sacra Sit Mihi Lux“ (Nech je Svätý kríž mojím svetlom).

Na horizontálnej lište sa nachádzajú iniciály N D S M D, ktoré znamenajú: „Non-Draco Sit Mihi Dux“ (Nie drak – diabol je mojím vodcom). Kríž rozdeľuje priestor na rubovej strane medaily do štyroch menších častí, v každej z nich sa nachádza jedno zo štvorice písmen C S P B, čo znamená „Crux Sancti Patris Benedicti“ (kríž svätého otca Benedikta).

Okolo okraja medaily sa nachádzajú aj ďalšie nápisy: PAX (mier – heslo benediktínov) a kristogram IHS Iesus Hominum Salvator“ (Ježiš Spasiteľ ľudí). Na okraji medaily sa nachádzajú aj iniciály V R S N S M V, ktoré znamenajú: „Vade Retro Satana, Nonquam Suade Mihi Vana“ (Odstúp odo mňa satan, nezvádzaj ma k márnostiam).

Potom nasledujú iniciály S M Q L I V B, ktoré znamenajú: „Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas“ (Zlé sú veci, ktoré ponúkaš, vypi svoj vlastný jed). Ľudová slovesnosť tento výrok aj zrýmovala: Tvoje sľuby sú len klam, ten svoj jed si vypi sám.

K rozšíreniu používania a úcty k medaile prišlo v 17. storočí vďaka sv. Vincentovi de Paul, ktorý založil rehoľu Dcér kresťanskej lásky a istý čas sa tieto medaily razili výlučne pre ich potreby. Sestry ich nosili na ružencoch, kde sa zvyknú používať aj dnes ako spojovník začínajúci a ukončujúci celú sériu desiatkov.

Zdroj: Nadácia Slovakia Christiana, archív Christianitas.sk

Medaila sv. Benedikta poskytuje ochranu pred zlom, spoločne s modlitbou a sviatosťami pomáha prekonať ťažké časy v živote človeka. Za svoj vzorný život dostal svätý Benedikt od Boha množstvo zvláštnych darov: vedel liečiť chorých, vykonávať exorcizmus, mal prorocký dar a pod.

Kampaň súvisiaca s medailou sv. Benedikta, ktorú naša nadácia začala koncom minulého roka sa úspešne skončila. Na skladoch nám však ešte zostali posledné kusy (niekoľko desiatok), ktoré sú ešte k dispozícii pre prípadných záujemcov.

A na záver uvádzame aj modlitbu k sv. Benediktovi:

Modlitba k sv. Benediktovi

Slávny svätý Benedikt, vznešený príklad čností, čistá nádoba Božej milosti, pokorne kľačím pred tebou. Prihováram sa tvojmu srdcu plnému lásky, aby si orodoval za mňa pred Božím trónom. K tebe prichádzam vo všetkých nebezpečenstvách môjho každodenného života.

Chráň ma pred nepriateľmi a pomáhaj mi vo všetkom ťa nasledovať. Nech ma vždy sprevádza tvoje požehnanie, aby som sa tak vyhol každej príležitosti na hriech. Tvoje srdce bolo vždy naplnené láskou, súcitom a milosrdenstvom voči tým, ktorí boli pokúšaní a sužovaní, vypros mi teda, svätý Benedikt, milosti, priazeň a to, čo v tejto chvíli potrebujem. Ty si nikdy neodmietol tých, ktorí ťa prosili o pomoc.

Preto k tebe prichádzam dnes aj ja a verím, že vypočuješ moju prosbu a vyprosíš mi od Ježiša potrebné milosti. O to ťa prosím na väčšiu Božiu slávu a moju spásu. Pomôž mi, svätý Benedikt, žiť a umierať ako verný Boží Syn, vždy odovzdaný do Božej vôle a raz dosiahnuť večnú radosť v Nebi. Amen

Zdroj: Nadácia Slovakia Christiana, archív Christianitas.sk

PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Po honbe na „extrémistov“ v nemeckej cirkvi prichádza podobný pohon aj v rakúskej cirkvi: Musíme zachrániť liberálnu demokraciu!

Liberálna demokracia je žalárom pre dobromyseľných a cestou do Pekla alebo Liberálna revolúcia ako nástroj diablovej vzbury

Totálny škandál na prvom Katolíckom svetovom dni detí v Ríme, organizovanom pápežom: Deťom tancoval transsexuálny umelec!

Křesťanství v pojetí Ortegy y Gasseta, II. část