Prečo ctíme Najsvätejšie Srdce Ježišovo? -

Prečo ctíme Najsvätejšie Srdce Ježišovo?


5. mája 2024
  Cirkev  

„Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“
(Mt 11,29)

Ježiš Kristus s božským Srdcom v kruhu svätých
zdroj: rawpixel.com

Prečo ctíme Najsvätejšie Srdce Ježišovo? Táto otázka je natoľko zaujímavá, že považujem za vhodné odpovedať na ňu v mojej dnešnej kázni. Som presvedčený, že ten, kto z vás pozorne si vypočuje moju dnešnú náuku, zahorí láskou k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a úprimne povzdychne: Viem, koho milujem a spočiniem na Jeho hrudi.

1. Prečo ctíme Najsvätejšie Srdce Ježišovo? Aby som mohol na túto otázku odpovedať, predstavím dve srdcia: naše srdce a Ježišovo Srdce.

Udržiavateľom a hýbateľom ľudského tela, Božieho zázraku, je srdce, ktoré každú sekundu raz udrie, aby vohnalo krv do svalov, kostí, orgánov a zmyslov. Bez oddychu – dňom i nocou – koná túto prácu, lebo keby srdce zastávalo, v celom tele by nastali zmätky. Keď však úplne prestane biť, zanikne všetok pohyb, vyhasne život a začne sa rozklad ľudského tela.

No srdce je nielen udržiavateľom a hýbateľom ľudského tela, ale v ňom vznikajú a z neho pochádzajú city žiadosti, náruživosti a všelijaké chúťky. Často počujeme, že o niektorom hovoria: „človek dobrého srdca“, lebo sa zmiluje nad biednym, ochotne podporí chudobného.

O inom sa hovorí, že je „tvrdého srdca“, lebo ním nepohne bieda blížnych. Kto však hlboko klesol do nemravnosti a nechce sa polepšiť, o tom hovorí sa, že je „skazeného srdca“. V srdci vznikajú cnosti: dobrotivosť, milosrdenstvo, prívetivosť, odvaha; avšak nielen cnosti, v srdci vznikajú i hriechy: smilné žiadosti, nenásytné lakomstvo i samotná neviera podľa Písma sv.: „Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“ (Ž 14,1)

Jemným hudobným nástrojom je to naše srdce, ktoré do rozochvenia donesie každý pohyb nášho života. Ruku si na srdce kladieme, keď vernosť sľubujeme. Na prsia sa okolo srdca bijeme, keď hriechy ľutujeme. Tvár sa nám zapýri, oči zažiaria, keď nám v srdci vzplanie oheň nadšenia. Prudko nám tlkoce srdce, keď nás obkľučuje nebezpečenstvo, keď nás strach morí; ťažkosti života podlomia, ba neočakávané postihnutie pohromou roztrhne naše srdce. Pretože však vzpruhou každého pocitu, vnútorného pohybu je láska, preto hovoríme, že srdce je ohniskom lásky.

2. Takéto je srdce človeka. Nuž aké môže byť božské Srdce Ježišovo? Ježišovo Srdce bezprostredne sám Duch Svätý utvoril z panenskej krvi Máriinej. Toto Najsvätejšie Srdce dostalo najhlavnejšiu úlohu vo vykúpení. Toto Srdce taký strach sužoval v predvečer umučenia, že sa krvou potilo. Na druhý deň však pod hroznými údermi bičov, pri korunovaní tŕním, pri ukrižovaní toto Srdce tak hojne cedilo svoju krv, že zmáčala zem a kríž zafarbila na červeno. Toto Srdce prebodla kopija pohanského vojaka, na Ňom zostala táto rana i po vzkriesení, aby dosvedčovala, že Jeho Srdce je božské Srdce, lebo v Ňom sa božská a ľudská prirodzenosť nerozlučiteľne spojila v jednu osobu. Teda Jemu Samému, vtelenému Bohu, Ježišu Kristu klaniam sa, keď sa klaniam Jeho Najsvätejšiemu Srdcu.

Keď hovorím o Najsvätejšom Srdci Ježišovom, vtedy myslím na Jeho božskú lásku, ktorej ohniskom bolo Ježišovo Srdce. Z hojnosti tohto Srdca prúdili pravdy evanjelia, ktoré hlásal. Toto Srdce primälo Jeho ruky, aby sa dotkol chorých a uzdravil ich. Toto Srdce hýbalo Jeho nohy, aby vyhľadal a obrátil blúdiacich hriešnikov. Toto Srdce doviedlo Ho na kríž, lebo tak miloval ľudí, že svoj život dal za nich. Naveky trvajúcou pamiatkou Jeho Najsvätejšieho Srdca je Prevelebná sviatosť oltárna. Skúmajme pozemský život Pána Ježiša od jasieľ až ku krížu, odtiaľto až po Jeho Nanebovstúpenie: všade sa stretáme s Jeho láskyplným Srdcom. Toto dobrotou, milosrdenstvom, láskou prekypujúce Srdce už i za svojho pozemského života tiahlo k sebe ľudí; i terajších kresťanov podľa toho poznám, či sú opravdivými prívržencami Ježišovými, ak ctia Najsvätejšie Srdce Ježišovo.

3. Kristus Pán otvoril pokladnicu svojho božského Srdca, aby z nej obohatil jednotlivcov, rodiny i celé národy.

a) Drahý kresťan! V tisícich potrebách pozemského života hľadáš pomoc, rady, útechy, hľadáš priateľa, vodcu, opatrovníka? Nikde to istejšie nenájdeš, ako v láskyplnom Srdci Toho, ktorý takto volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. … učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11,28–29). Maj v úcte toto Najsvätejšie Srdce a Ono sa ti odmení, utiekaj sa k tomuto drahému Srdcu, neoľutuješ, nájdeš v Ňom starostlivého otca, opatrného vodcu, múdreho radcu, silného pomocníka a dôverného priateľa.

To našiel sv. Ján apoštol, ktorý pri poslednej večeri láskyplne spočíval na tomto božskom Srdci. To našli mnohí iní, to nájdeš i ty, kresťan, ak sa úprimnou láskou vinúť budeš k božskému Srdcu Ježišovmu. Daj sa zapísať do arcibratstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, plň s tým spojené povinnosti, príď každý deň na sv. omšu, ak ti je to možné, pristupuj často ku sv. sviatostiam, zvlášť v deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tzn. v prvý piatok po oktáve Božieho Tela a v prvý piatok v každom mesiaci, alebo v naň nasledujúcu nedeľu. Sám Pán Ježiš prisľúbil, že hojne odplatí úctu svojmu Najsvätejšiemu Srdcu preukázanú.

b) Čítal som v novinách, že sv. Henrich, nemecký cisár, sa s vojskom dostavil pred talianske mesto Troia, aby jeho obyvateľov pre nevernosť potrestal. Tri mesiace obliehal mesto, obyvatelia ďalej už nevedeli vydržať, hynuli hladom. V tejto úzkosti sa rozhodli, že pôjdu prosiť o milosť. Ale kto pôjde? Koho majú vyslať? Podobral sa na to istý pustovník. V kajúcnom drsnom odeve, bosými nohami, obnaženou hlavou s ťažkým krížom na pleciach v sprievode niekoľko sto dietok prišiel do cisárovho tábora. Ten zástup hladom umorených dietok s rozprestrenými ramenami hlasne plačúc volal: „Pane náš, cisár náš, zmiluj sa nad nami!“ Cisár nedokázal sám sebe rozkázať, srdce sa mu obmäkčilo a kvôli týmto dietkam odpustil tomu nevernému mestu.

Drahí kresťania! V terajšom skazenom svete takto by mali volať dietky k Pánu Bohu, aby zastavil skazu ich rodinného krbu. V terajšom čase hynú dietky, lebo je otrasený ich základ: rodina, následne hrozí strašné nebezpečenstvo celej ľudskej spoločnosti. Pachtenie za vecami, neviera, pôžitkárstvo ženie do rozvratu ľudské pokolenie. Množia sa divoké manželstvá, opakujú sa rozvody, dietky sú pokladané za ťarchu, stráca poctivosť, hynie mravnosť. Ak sa táto povodeň bezbožnosti nezastaví, ľudské pokolenie sa utopí v hroznom všeobecnom rozvrate.

Kde hľadať záchranu? V Najsvätejšom Srdci Krista Pána! Kresťanské rodiny! Zasväťte sa tomuto Najsvätejšiemu Srdcu. Na pokyn našich arcipastierov po celom Slovensku sa šíri „Zasvätenie rodín Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu“. Nech nezvýši ani jedna rodina. Zadovážte si obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý v sprievode predpísaných obradov bude vyvesený vo vašom dome. Pred týmto obrazom, akoby pred domácim oltárom budete odbavovať svoje modlitby; k tomuto božskému Srdcu budete sa utiekať vo všetkých potrebách svojho života. Tento obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vám bude pripomínať, že Kristus je vaším kráľom, aby ste plnili Jeho príkazy; Kristus je vaším priateľom, aby ste sa s dôverou k Nemu utiekali; Kristus je vaším tešiteľom vo všetkých útrapách vášho života. Sám Pán Ježiš prisľúbil, že požehná tie domy, v ktorých obraz Jeho Najsvätejšieho Srdca bude uctievaný. Len v tom Srdci nájdeme záchranu v terajšom bezbožnom svete.

c) Nielen jednotlivcom a rodinám, ale i celým národom naskytá sa v božskom Srdci Pánovom isté útočište. My Slováci sme malý národ, boli by sme zahynuli uprostred neprajníkov, keby nás sv. Kristovo náboženstvo nebolo zachovalo. Sami novovekí neverci uznávajú, že Slovákov modlitebná knižka, spevník zachránil pred zamknutím. Tak i v budúcnosti len Kristova viera, kresťanské zásady udržia náš milý slovenský národ. V otcovskom Srdci Krista Pána máme i my Slováci zabezpečené miesto, ktoré nám je zárukou lepšej budúcnosti.

Preto obracajú naši arcipastieri našu pozornosť na toto dobrotivé božské Srdce a zhromažďujú nás okolo Najsvätejšej sviatosti oltárnej, kde je toto božské Srdce skutočne prítomné. Sprostredkovali u Sv. Otca povolenie, aby na Slovensku každoročne prvý štvrtok po oktáve Božieho Tela bol venovaný poklone Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Sviatosti oltárnej. Roku 1924 usporiadali v Bratislave eucharistický kongres celého Slovenska, kde sme v prítomnosti zástupcu Sv. Otca spoločne verejne vyznávali svoju kresťanskú vieru. Zachovajme si tento drahocenný poklad viery zdedený od svojich otcov; bráňme si ho pred nepriateľmi, nevercami, husitmi, bludármi, progresívcami, aby na nás nepadla kliatba budúcich pokolení.

Vždy pamätajme na dohodu učinenú na eucharistickom kongrese v Bratislave, ktorou sme Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu prisahali vernosť: Tvoji sme a tvoji zostať chceme na veky. Amen.

***

Text kázne vyšiel pôvodne v knihe Katechizmus v kázňach, IV. zväzok, ktorú napísal Jozef Baráczius, farár v obci Maklár (Hevešská župa, dnešné Maďarsko), knihu preložil do slovenčiny slovenský kňaz Viktor Milan, farár v obci Krivá na Orave a knižne vydal v Ružomberku 1929; pre uverejnenie na stránke Christianitas.sk bola kázeň ešte mierne upravená redakciou.

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak